(15.40 hodin)
(pokračuje Benešová)

Za šesté - v § 8 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: "Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila."

Následující body se přečíslují.

Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru, což činím, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik tedy k rozhodnutí ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní zpravodajce. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec František Laudát, informoval nás o projednání ve výboru a taktéž přednesl případné pozměňovací návrhy a odůvodnil je. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, hospodářský výbor se zabýval předlohou tohoto zákona na svém jednání a přijal následující usnesení:

Hospodářský výbor Sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova prvního náměstka ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, zpravodajské zprávě poslance Františka Laudáta a obecné rozpravě

1. doporučuje, aby návrh zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán s podnikatelskými svazy a asociacemi.

2. Doporučuje, aby stávající návrh zákona byl zachován a zpřesnil, případně doplnil stávající výčet trestných činů.

3. Navrhuje vrátit návrh zákona k přepracování dle bodu 1 a 2.

K tomu poslednímu usnesení, to znamená návrhu na vrácení k přepracování, jsem dostal stanovisko legislativy, že nelze tímto způsobem postupovat, že lze navrhovat vrácení k přepracování pouze v prvém čtení. Tak já nyní za sebe, abych byl nějaký ekvivalent, protože v této podobě většina poslanců, kteří hlasovali pro to usnesení, tak nesdílí názor, že tato novela je správně připravená, tak navrhuji zamítnout ve třetím čtení. To ještě tedy navrhuji, abych vyhověl té námitce, ale není to jménem hospodářského výboru, ale můj návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jsem ráda, že můžu na tomto místě ještě jednou se vyjádřit k návrhu novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Ta totiž vznikala ještě v době, kdy jsem působila v pozici ministryně spravedlnosti. Tenkrát vyvolala, jak může můj nástupce, pan ministr spravedlnosti Pelikán, potvrdit, dost velký poprask potud, že se vlastně ten negativní výčet obrátil v pozitivní v tom smyslu, že právnická osoba odpovídá za veškeré trestné činy, kterých se může dopustit fyzická osoba, s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny.

Je pochopitelné, že jsme počítali s tím, že dojde k velké debatě, a byli jsme i připraveni na to, že bude resort spravedlnosti vycházet vstříc oprávněným námitkám, že by došlo k velké a částečně i s ohledem na kvalitu činnosti některých orgánů činných v trestním řízení v konkrétních kauzách možná příliš přísné kriminalizaci jednání, která se pohybují na hraně. Ta společenská škodlivost podle § 12 odst. 2 trestního zákoníku vyžaduje určité velmi kvalifikované posouzení, které ne vždycky se podaří tímto způsobem vyhodnotit.

Takže po jednáních, která probíhala, došlo ke kompromisu, kdy zde existuje pozměňovací návrh, o kterém hovořila zpravodajka. Pan ministr na něj samozřejmě také upozornil. Já ještě jednou, právě z pozice někoho, kdo nese spoluodpovědnost za tuto novelu, chci potvrdit, že pokud přijmeme tuto novelu s pozměňovacím návrhem, tak se nemusíme obávat přílišné kriminalizace právnických osob, protože pokud ony prokážou, že vynaložily veškeré úsilí, které po nich spravedlivě lze požadovat, k tomu, aby odvrátily jednání, za které by jinak se jim mohla přičíst trestní odpovědnost, tak odpovědné trestně nebudou.

Je pochopitelné, že na případné námitky zde již mohu odpovědět. Pochopitelně to bude vyžadovat, aby orgány činné v trestním řízení byly dostatečně obeznámeny, proškoleny, aby bylo jasné, že záměrem zákonodárce je nikoliv kriminalizace těch, kteří svým jednáním se nepohybují za hranou trestního zákona, ale důsledný postih všech jednání, která právě vytvořila tu atmosféru, která v současné době v české společnosti stále bohužel ještě převládá, že některé právnické osoby se beztrestně dopouštějí v oblasti zejména hospodářské trestné činnosti zvlášť závažných zločinů, za které fyzické osoby by již dávno byly odstíhány, odsouzeny a vykonávaly by nepodmíněné tresty. Ty samozřejmě právnická osoba vykonávat nikdy nemůže, ale tím, že je zrušena, tak je to v podstatě pro ni také takový trest smrti. Čímž nechci říci, že by to mělo vždycky končit tímto nejzazším sankčním opatřením.

Jenom pro vaše uklidnění jsem chtěla upozornit, že tím, že byl ten pozměňovací návrh ústavněprávním výborem projednán, precizován, dali jsme si i v debatě dostatek prostoru pro to, abychom si vyjasnili některé pojmy a abychom to znění, které teď máte, předložili v pokud možno nejlepší podobě, tak si myslím, že můžeme zvednout s klidným svědomím pro tuto novelu s tím pozměňovacím návrhem ruku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Válkové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já bych tedy naplnil to, anebo to chápáno bude, já nemám právo navrhovat něco, co se neusnesl hospodářský výbor, tam tedy došlo vzhledem k tomu novému jednacímu řádu, který my jsme nějak nestrávili doteď, tak já navrhuji za sebe návrh na zamítnutí ve třetím čtení, abychom o tom hlasovali.

Co se týká vlastního zákona, tak je mně líto, ale jak relevantní je tady cokoliv, chvála na tyto zákony a další normy, které vy tady prosazujete, od paní profesorky práva, která tady předtím hlasovala kolem elektronické evidence tržeb tak, jak hlasovala, při zjevném porušení zákona, kterým je i jednací řád, takže to za prvé.

Za druhé, skutečně já vás chci potom ve třetím čtení vážně vyzvat, abyste se začali zamýšlet nad tím, jakou politiku děláte, protože vy tady skutečně vytváříte pro podnikatelskou sféru peklo. Žádné země ve světě, když dáte všechno dohromady, nebo v Evropské unii dáte všechny možné normy, všechno možné špiclování dohromady, povinnosti, drakonické sankce, tak nikdo nedělá takhle brutální útok na podnikatele, kteří vytvářejí hodnoty, kteří zaměstnávají občany, jsou největším zdrojem příjmů státního rozpočtu. Tak když se to vezme v globálním měřítku, mají jeden z největších společenských významů a nutnost, a vy na ně útočíte, co zákon, to prostě výhrůžky, trestání, trestnost a podobně, a při té diskusi, ona už byla před drahným časem ve Sněmovně, tak na hospodářském výboru, tak nevzpomínám si na úplně všechny argumenty, ale to, že prostě výrazně rozšiřujeme okruh těch trestných činů, může být zneužíváno v konkurenčním boji a dalších a dalších věcech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP