(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji odpolední jednání 39. schůze Poslanecké sněmovny. Nyní se budeme věnovat pevně zařazeným bodům 10, 11, 12 a 13, sněmovní tisky 304, 458, 497 a 503, jsou to zákony ve druhém čtení. A připomínám, že v 18 hodin máme pevně zařazeny další body, a to body 17 a 31, sněmovní tisky 611 a 543.

Než zahájíme prvním bodem, ještě tu mám jednu omluvu. Dnes mezi 16. a 17.45 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Václav Zemek, dále se omlouvá ve dnech 10. 2. až 12. 2. z důvodu nemoci pan poslanec Igor Nykl a pan poslanec Adam Rykala se omlouvá dnes od 15.30, pak ve čtvrtek 11. 2. a v pátek 12. 2. z osobních důvodů, paní poslankyně Ivana Dobešová se omlouvá dnes od 14 hodin do konce jednání ze zdravotních důvodů a zítra 11. 2. od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Pavla Golasowská se omlouvá z dnešního jednání v době od 17.30 do konce jednání, dále pan ministr Herman se omlouvá dnes z jednání od 13.30 z osobních důvodů, pan poslanec Karel Pražák se omlouvá dnes od 15.30 do 19.00 ze zdravotních důvodů, pan poslanec David Kádner se omlouvá dnes od 15.30 z pracovních důvodů - a tím jsme omluvy vyčerpali.

 

Prvním bodem našeho dnešního odpoledního jednání je bod číslo

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 304/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, mám radost, že po poněkud delším čekání vám konečně mohu ve druhém čtení představit návrh zákona, kterým se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Víte, že to je text, který vyvolal poměrně rozsáhlejší debatu, zejména v ústavněprávním výboru a zde také, jakkoliv je to věc, která by byla spíše do podrobné rozpravy, protože je to pozměňovací návrh, tak myslím, že je třeba ji adresovat hned v úvodním slově, doznává, bude-li ten pozměňovací návrh přijat, výrazného rozšíření. Původně se totiž ten návrh týkal věci poměrně jednoduché a to jest nahrazení dosavadního výčtu trestných činů, za které může odpovídat právnická osoba, vlastně opačným principem, kdy se říká, že právnická osoba může odpovídat za všechny trestné činy s výjimkami uvedenými naopak, tedy v jakémsi výčtu negativním.

V ústavněprávním výboru zazněla námitka nikoliv k tomuto faktu, to se zdálo, že není problematické, ale obecněji námitka vůbec k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a zejména k značné přísnosti tohoto zákona, pokud jde o to, kdy se to protiprávní chování přičítá té právnické osobě a kdy tedy ona za něj může být postižena. To potom vedlo nakonec k doplnění, nebo k pozměňovacímu návrhu, kterým je vůbec materie toho zákona doplňována právě o zmírnění této původní přísnosti, a tam já souhlasím s tím, že ta přísnost byla přehnaná, tak, že právnická osoba se může vyvinit, pokud dokáže, že vynaložila veškeré požadovatelné, nebo rozumně požadovatelné úsilí pro to, aby té trestné činnosti zabránila. V kostce.

Jsem přesvědčen, že předložený návrh je potřebný pro naši zemi. Jednak reaguje na požadavky některých mezinárodněprávních předpisů nebo pravidel a jednak reaguje na moderní trendy, protože právnické osoby hrají čím dál tím silnější roli v naší společnosti, a s tím tedy narůstá i potřeba jejich regulace, včetně regulace trestněprávní. Zároveň nakonec podporuji i tu tendenci učinit spravedlivějším právě ten princip přičítání.

Na úvod myslím všechno. Poprosím vás tedy, abyste tento návrh podpořili, a více případně v rozpravě, zejména té podrobné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dne 5. 11. 2014 na 19. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a hospodářskému výboru. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. Navrhuji tedy, abychom ústavněprávním výbor určili garančním výborem tohoto návrhu zákona. Má prosím někdo jiný návrh? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Nejdříve vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu, abychom ústavněprávní výbor určili garančním výborem tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 199. Přihlášeno je 91 poslankyň a poslanců, pro 89, proti žádný. Konstatuji, že ústavněprávní výbor byl určen garančním výborem.

 

Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 304/1 až 304/4. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka teď už garančního ústavněprávního výboru paní poslankyně Marie Benešová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a odůvodnila případné pozměňovací návrhy. Prosím paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Benešová: Dobré odpoledne, vážení kolegové. Přečetla bych tedy usnesení, nyní tedy garančního výboru ústavněprávního výboru ze 48. schůze 25. listopadu 2015. Tam, jak předeslal pan ministr Pelikán, jsme došli konečně po roce k určitému konsenzu, který jednak splňuje požadavky Evropské unie, jednak splňuje i naše specifické potřeby a jednak byl udělen souhlas ministra spravedlnosti.

Takže ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky.

Za prvé - v článku jedna v bodě 2 se v § 7 vypouštějí slova pomluvy, § 184 trestního zákoníku.

Za druhé - v článku 1 v bodě 2 se v § 7 za slova týrání osoby žijící ve společném obydlí vkládají slova porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 trestního zákoníku.

Za třetí - v článku 1 se za bod 2 vkládají nové body 3 až 6, které zní - v § 8 se slova jejím jménem nebo zrušují.

Za čtvrté - v § 8 odst. 1 písm. a) se za slovo osoba vkládají slova ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby.

Za páté - v § 8 odst. 1 písm. b) se slova ten, kdo nahrazují slovy osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP