(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Michal Kučera s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já si myslím, že mému předřečníku panu poslanci Hájkovi se ještě dostane odborné a kvalifikované vysvětlení, co onen dotyčný paragraf znamená. Já samozřejmě chápu snahu poslance z hnutí ANO omezovat diskusi. Přece parlament není žádná žvanírna. Tady se má makat. To je asi to nejdůležitější, co by tady mělo být. Já bych skutečně panu poslanci Hájkovi prostřednictvím pana předsedajícího doporučil, aby si onen paragraf přečetl, zamyslel se nad ním a zkusil si ho nechat možná i od nějakého právníka vysvětlit, pokud samozřejmě není dostatečně právně vzdělán, to nejsme mnozí z nás a skutečně využíváme oněch právních porad, a pak teprve se snažil omezovat diskusi.

Omezit diskusi je velice jednoduché. Zničit parlamentní demokracii je také velmi jednoduché. Ale problém je onu demokracii dodržovat. Z úst pana poslance Hájka slyšíme pravý opak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Martin Novotný. Také k faktické poznámce. Připraví se pan kolega Koubek k faktické poznámce, pak kolega Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Děkuji. Já tedy zkusím navrhnout ten výkladový návod pro pana kolegu Hájka. A říkám to jako absolvent zkoušky z formální logiky.

To slovo rozprava je slovo obecné a znamená diskusi a zároveň možnost podat návrhy. Rozpravu tedy nelze tou další podmínkou omezit. Ta pouze říká, že v ní tentokrát kromě diskuse nemůže zaznít jiný návrh než ten, který je v tom zákoně o jednacím řádě výslovně vyjmenován. Všichni víme, jaké návrhy to jsou, to jest legislativně technické a podobně. Ta formální logika je v tomhle jasná, myslím si, že ten širší výklad zastává dostatečná část poslanců v této Poslanecké sněmovně. Tím pádem ten paragraf je minimálně víceznačný, ale ta formální logika jasně říká, že rozprava, to jest diskuse, což je principiální obsah rozpravy, je možná. V tom smyslu se domnívám, že se pan kolega Hájek mýlí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní pan poslanec Koubek k faktické poznámce. Připraví se pan kolega Birke. Prosím pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. K panu poslanci Hájkovi vaším prostřednictvím. A kdy tedy se může poslanec vyjádřit na plénu k návrhu, který byl podán ve druhém čtení? Vy stejně jako já jsme tady noví poslanci v tomto volebním období. Když tady vystoupí poslanec XY, který ve druhém čtení v podrobné rozpravě načte pozměňovací návrh, tak mi prosím řekněte, kdy já mohu vystoupit se svým tří- čtyřminutovým vystoupením, déle to asi nebylo, a když chci poukázat na absurdnost nějakého pozměňovacího návrhu, respektive důsledky tohoto pozměňovacího návrhu, kdy k tomu mohu vystoupit na plénu? Ono nestačí jenom číst, ono je možná potřeba někdy také trošku myslet, pane poslanče. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koubkovi. Nyní pan poslanec Birke, připraví se paní kolegyně Langšádlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji vám, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já si dovolím reagovat na pozměňovací návrh kolegy Martina Kolovratníka. Já si vůbec nedokážu představit, že by... Máme v České republice přes šest tisíc obcí. A já teď mluvím především o obcích prvního stupně, které mají rozpočty velmi, velmi napjaté. Vůbec si nedokážu představit, že by si každá ta obec měla koupit hlasovací zařízení. A teď tady nehovořím o tom, jestli to hlasovací zařízení stojí 100 tisíc, nebo 200, nebo 300 tisíc. Prostě zkrátka a dobře to bude pro ty obce velká zátěž.

Jenom chci říci, že v jednacím řádu každého zastupitelstva je, že když na základě jakéhokoliv zastupitele, který se přihlásí o slovo a požádá o jmenovité hlasování, tak to umožňuje jednací řád zastupitelstva. A já si myslím, že bychom jenom zatěžovali v tomto případě jednoznačně ty jedničky a v některých případech i dvojky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Děkuji panu poslanci Birkemu. A nyní paní poslankyně Langšádlová. Připraví se pan poslanec Hájek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ještě než začnete hovořit, pan kolega Korte ruší zbylou část své omluvy, už je přítomen. Doufám, že tím dostatečně uklidním sněmovnu, abychom už dál nevystupovali mimo tento bod. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se chtěla, prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Hájka opravdu zeptat, jak si představuje ten postup? Já mám vážné obavy, že pan kolega je dezorientován, že opravdu návrhy, které probíhají ve druhém čtení v podrobné rozpravě, které tady nejsou diskutovány, a v podrobné rozpravě druhého čtení k nim již není možno vést diskusi a vyjádřit se, musí být komentovány v případě, že k nim máme výhrady, opravdu v tom třetím čtení. Já mám obavy, pane kolego, že došlo k nějakému logickému nedorozumění a že jste trochu zmaten z legislativního procesu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Langšádlové. Nyní pan poslanec Hájek ve faktické poznámce. Připraví se paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se omlouvám. Já jsem se 30 roků řídil bezpečnostními předpisy. Bezpečnostními předpisy. A ten bezpečnostní předpis vždycky musel jednoznačně stanovit kritéria, musel jednoznačně stanovit, jak se má člověk chovat. Jestli jsem měl v bezpečnostním předpisu stanovené, že těžba může být pouze za předpokladu, že 1,5 % metanu, tak jsem si nemohl svévolně vykládat, že těžba není jenom těžba, že si mimo jiné v době těžby můžu udržovat stroj, můžu si tam dělat cokoliv. Takže z mého pohledu, já se omlouvám, ale skutečně já když vidím nějaký text napsaný, tak ho vidím v dikci předpisu, kde každé slovo má svůj význam.

Já se samozřejmě poradím, já nejsem právník. Z mého laického pohledu celý ten odstavec mi dává jasně na vědomí, že skutečně v té rozpravě by se mělo diskutovat o těch legislativně technických změnách nebo úpravách. Pokud se mýlím, přijdu tady, omluvím se, nejsem právník. Nechám si to proanalyzovat právnicky, potom se vám případně omluvím. Ale z mého pohledu, omlouvám se, beru to tak, že skutečně tento paragraf nebo odstavec obcházíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Fischerová. A mám další tři přihlášené k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Fischerová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Ano, děkuji vám za slovo, pane předsedající. (Předsedající: Připraví se kolega Blažek, omlouvám se.)

Vážené dámy, vážení kolegové, ono už tady něco z toho bylo řečeno, ale já v souladu s jednacím řádem ve třetím čtení chci poukázat právě na pozměňovací návrh jak kolegy Sedláčka, tak Kolovratníka, protože pan poslanec Birke, tedy prostřednictvím pana předsedajícího, řekl částečně už něco, co chci nyní říci i já.

Zastupitelstva města opravdu mají možnost si vyžádat, že chtějí být jmenovitě uvedeni, jak hlasovali. To je jedna věc. Druhá věc. Kdyby došlo k liteře a byl schválen tento pozměňovací návrh, tak poté jednak může dojít ke zvýšeným nákladům na pořízení toho hlasovacího zařízení, a když ne, tak je samozřejmě možnost takzvaně pěšky všechno sepisovat. Ale pak dojde k tomu, že se významně protáhne jednání zastupitelstva města, kraje a potažmo. Takže i já jsem chtěla vyjádřit, v souladu s jednacím řádem tedy, že s tím pozměňovacím návrhem z těchto důvodů nesouhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Fischerové i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní je na řadě s faktickou poznámkou kolega Blažek. Připraví se pan poslanec Laudát, Tejc a Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP