(13.00 hodin)
(pokračuje Koubek)

Tady si dovolím jenom vystoupit ze své praxe zkušenosti starostů. Pozměňovací návrh se týká změny toho, když v územním obvodu obce žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české, tak je zastupitelstvo povinno zřídit výbor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny. Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin. Pan poslanec zde vkládá svůj pozměňovací návrh, aby tuto polovinu výboru jmenoval spolek zastupující zájmy národnostní menšiny. Což je věcí, která je tam navíc oproti návrhu, který přišel z ministerstva, který osobně podporuji. Myslím si, že z praxe je jasné, že dávat tuto moc různým spolkům je velmi nesmyslné, jen ze své vlastní zkušenosti, jsem starostou jedné městské části, která má deset tisíc obyvatel, a značná část občanů tam je vietnamského původu. Jenom když vám řeknu, které spolky u nás působí, s kterými jsem za těch pět let přišel do styku, tak je to Svaz Vietnamců v ČR, Asociace českých občanů vietnamského původu, Česko-vietnamská společnost, Svaz vietnamských žen v ČR, Svaz vietnamských buddhistů v ČR, Vietnamský klub stolního tenisu. A já bych chtěl vědět, kdyby toto bylo uzákoněno a v rámci mého územního obvodu spolek, třeba Vietnamský klub stolního tenisu, zdali by požádal o zřízení tohoto výboru, tak zdali bych byl opravdu nucen jmenovat na základě toho, koho mi deleguje tento spolek.

Nechci to zlehčovat, jenom jsem chtěl uvést tu absurditu toho. Myslím si, že vládní návrh, který to pozměňuje, že je povinnost zřídit ten výbor a polovina že musí být zástupci té národnostní menšiny, tak je, myslím, naprosto v pořádku, ale prosím, samospráva je od toho, aby si o těchto věcech rozhodovala sama. Nedělejme ze samosprávy protektorát. Nediktujme jim, koho oni mají poslouchat. Je to věcí zastupitelstva. Nerozhoduje o tom rada, zastupitelstvo, které je složeno i z opozice, tam se musí dojít ke konsenzu, a můžu vás ujistit, že ze svých vlastních zkušeností vím, že spíše bývá problém zajistit si dostatek lidí, kteří by mohli v takovýchto výborech pracovat, než že by ten přetlak byl takový, aby starosta, resp. zastupitelstvo bylo nuceno tam někoho delegovat na základě třeba i účelově vytvořeného spolku, který by první na základě sčítání lidu přišel na to, že už překročila tato národnostní menšina požadované kvorum 10 % občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české, statistický úřad to vyhlásí, teď si to vymyslím, třeba 31. ledna, a 1. února přijde od nějakého no name spolku, který tam doposud nepůsobil, žádost o zřízení tohoto výboru, a ten starosta a to zastupitelstvo dostaneme tímto pozměňovacím návrhem vyloženě do pasti.

Moc bych prosil, abychom tento pozměňovací návrh nepodpořili. Ostatně ani výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který byl garančním, nepodpořil.

A potom, protože tady nevidím ani paní poslankyni Černochovou, která podala pozměňovací návrhy, které se týkají bodu C, z nichž některé výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj akceptoval, některé nedoporučil. Já bych vás osobně jakožto pražský poslanec chtěl poprosit, abychom podpořili všechny, neboť všechny tyto návrhy se týkají sladění zákona o hlavním městě Praze vůči zákonu o obcích. Jsou to všechno, dá se říci, technické věci. Ty, které už upravuje zákon o obcích, ale pouze v zákonu o hlavním městě Praze byly upravovány jinak. Tak ač jsou tam asi dvě nedoporučení, tak bych vás chtěl tímto jakožto pražský poslanec požádat o podporu, abychom sladili např. stejnou míru odměňování u zastupitelů a odchodného jak u zákona o obcích, tak u zákona o hlavním městě Praze.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koubkovi. Nyní bude pokračovat pan zpravodaj, v rozpravě pořád. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedající, chtěl bych prezentovat stanovisko garančního výboru, který se sešel na své 36. schůzi 3. února letošního roku a přijal usnesení 164, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných v návrhu zákona v určitém pořadí. Hlasovat tedy nejprve o legislativně technických, které zazněly k tomuto zákonu, dále hlasovat společně v jednom hlasování o souboru pozměňujících návrhů uvedených v bodech pod písmenem A, čili A1, A2, A3 dohromady. Za třetí hlasovat potom společně o pozměňujících návrzích uvedených pod bodem B, tedy B1, B2, B3. Potom samostatně hlasovat o bodech C1, C2, C3, C4, C5, C6, také bodech D1 a D2. Hlasovat společným hlasováním o bodech E1, E2, E3, mají vzájemnou souvislost. Hlasovat samostatně o bodu F1 a hlasovat společně jedním hlasováním o bodech F2 a F3, které mají také vzájemnou souvislost. Potom hlasovat o zákonu jako o celku.

Podotýkám, že v tom usnesení jsou také stanoviska výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj, která budu prezentovat při samostatném hlasování, a také při samostatném hlasování vždy uvedu, čeho se jednotlivý pozměňovací návrh týká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Protože jsem ještě rozpravu neuzavřel, do rozpravy se hlásí pan poslanec Martin Kolovratník a jistě se může vyjádřit i k proceduře hlasování, kterou už pan zpravodaj přednesl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Kolegyně, kolegové, nebudu k proceduře hlasování, ale přece jen mi to nedá. V jedné větě bych rád poprosil o vaše laskavé zvážení podpory návrhů pod čísly B1, B2 a B3, které jsem podal já. Týká se toho, že zastupitelstva obecní a krajská by měla na internetu zveřejnit elektronicky záznam svých hlasování, včetně jmenovitého hlasování, a netýká se to rad, pouze zastupitelstev.

Neměl bych už dlouze k tomu bodu mluvit v souladu s jednacím řádem. Jenom chci říct, že jsem tu věc předjednával s některými z vás. Obecně s tím problém nebyl. Na druhou stranu jsem zaznamenal obavu, aby to neznamenalo velké náklady pro malé obce. Věřím, že při dnešním stavu výpočetní techniky to tak složité a těžké není, a myslím si, že když my jako členové nejvyššího zákonodárného sboru, je na nás vidět a každý svůj návrh a každé své hlasování máme zveřejněno, že je úplně normální a běžné, aby to stejně fungovalo i na obcích. Tak si dovolím poprosit o podporu těchto návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Bendl, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem při projednávání EET tady apeloval na to, abychom skutečně ctili jednací řád a § 95 odst. 2 (potlesk vpravo), který hovoří, že při projednávání ve třetím čtení, necitujte mě doslova, mají být projednávány v rozpravě pouze legislativně technické změny, gramatické chyby, překlepy atd. Pan kolega Kolovratník ani pan Koubek toto nedodrželi. Takže já se stanu donkichotem a budu pokaždé vystupovat a upozorňovat, a v případě, že předsedající nebude respektovat toto mé sdělení, budu žádat a budu dávat námitky k předsedajícímu. A záleží na nás 175 pěšácích, jak jsem o vás hovořil, jak se k tomu postavíme. A my máme tu sílu skutečně přesvědčit předsedajícího, aby skutečně vedl toho, který stojí za tímto pultíkem, aby dodržoval jednací řád § 95 odst. 2, který hovoří přesně o tom, co se má v rozpravě při třetím čtení dělat, co se tady dodržovalo do roku 1997. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, vyvolal jste velkou řadu faktických poznámek. Nyní pan poslanec Bendl k faktické poznámce, poté pan poslanec Kučera, Novotný, Stanjura a Koubek. To jsou elektronicky přihlášení, kteří mají přednost. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Milý pane donkichote prostřednictvím předsedajícího, ve druhém čtení načítáme pozměňovací návrhy, ve třetím čtení máme právo se k nim vyjádřit, komentovat je, případně podat návrhy na zamítnutí atd. atd. To je přece jasné. My se nemůžeme ve druhém čtení vyjadřovat k něčemu, co je v průběhu druhého čtení vyjadřováno. V tomto ohledu se musím zastat svých předřečníků.

Nicméně já jsem opačného názoru než pan kolega Kolovratník a chci tady říct, že dávat povinnost všem obcím, všem obcím, kolem šesti tisíc obcí máme v ČR, aby zavedly elektronické hlasování a investovaly do těch systémů, je podle mě nedomyšlené. Naprostá většina měst, obcí už to má, vždycky tak, jak jim finanční prostředky dovolí, všem to zatím nedovolily, protože u malých obcí je to komplikace. U velkých obcí už to zpravidla existuje. U krajů o tom vůbec nediskutuji. Myslím si, že je to nadbytečný návrh, který je možné odmítnout, neboť stejně tak postupně jednotlivá zastupitelstva, tak jak jim finance umožňují, tento systém z hlediska transparentnosti svého rozhodování zavádějí. Proto já ten návrh nepodporuji z toho praktického důvodu, nehledě na to, že se tak na městech a obcích děje. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP