(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě ale, to se omlouvám, bych požádal některého z ministrů, jestli by neotevřel rozpravu. Pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Prosím sněmovnu o klid, abych mohl sledovat. Prosím, slovo má místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl vyzvat sněmovnu, aby dávala pozor. Je to důležitý zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan zpravodaj v rozpravě.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji panu místopředsedovi. Já bych v tuto chvíli velmi rád načetl mimo legislativně technickou připomínku, která prošla schvalovacím procesem a je součástí usnesení hospodářského výboru z 31. schůze, ještě legislativně technickou úpravu, která spočívá v tom, že v článku II o účinnosti se slova "1. 1. 2016" nahrazují slovy "jeho vyhlášení". Takže celé znění bude znít: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je samozřejmě možný hlasovatelný návrh ve třetím čtení. Nyní tedy budeme postupovat podle procedury, nejprve návrh na zamítnutí, potom hlasování o změně legislativně technické a potom o návrhu zákona.

 

První hlasování je o návrhu na zamítnutí.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 177. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 174 pro 29, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy, pane zpravodaji, první návrh.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o legislativně technických připomínkách navržených ve druhém a třetím čtení, jak jsem uvedl v rozpravě. Pro připomenutí, první bod je: V novelizačním bodu 1 se nahrazuje slovo odst. slovem odstavec - plným slovem. Druhá legislativně technická připomínka: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení - jak jsem uvedl v rozpravě. Můžeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás ještě na základě žádosti z pléna odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Vzhledem k tomu, že legislativně technické spolu nesouvisí, je to samostatný návrh, musíme hlasovat každou zvlášť. Rozumíme tomu všichni? Dobře.

 

Nejdříve legislativně technická úprava, kterou připomněl pan zpravodaj.

Hlasování pořadové číslo 178 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 159 pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní druhý návrh ze třetího čtení.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Ano, druhá legislativně technická úprava, načtená zpravodajem ve třetím čtení, a jak jsem již rekapituloval, celé znění článku 2 bude mít po schválení znění: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vzhledem k tomu, že jste to načítal, předpokládám, že souhlasíte s návrhem. (Zpravodaj souhlasí.) Stanovisko navrhovatele? Také souhlasí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 179. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 161 poslance pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím byly vyčerpány všechny návrhy, které byly k hlasování. Přikročíme k hlasování o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 585, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Garanční výbor souhlasil.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 180 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 162 poslanců pro 128, proti 27. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji zástupci navrhovatelů a končím bod číslo 149.

 

Než budeme pokračovat, přečtu omluvy. Omlouvá se od 15 do 19 hodin z rodinných důvodů pan poslanec Martin Kolovratník, paní poslankyně Markéta Adamová od 13 do 14 hodin z pracovních důvodů, Daniel Korte od 12 do 13.30 z osobních důvodů a od 12.40 do 14 hodin pan poslanec David Kasal.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

150.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
/sněmovní tisk 454/ - třetí čtení

Podle doručeného usnesení vlády České republiky z 10. února letošního roku místo ministra Chovance za vládu předloží návrh pan ministr Richard Brabec. Požádám pana poslance Jiřího Petrů, který je zpravodajem, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 454/4, který vám byl doručen 20. ledna letošního roku, tedy dostatečně včas. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 454/5.

Ptám se navrhovatele, tedy pana ministra Brabce, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu otevírám. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Ano, vidím. Prosím, pane poslanče. Potom kolega z TOP 09. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Sedláček: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Tímto se přihlašuji k pozměňovacím návrhům uvedeným ve sněmovním tisku 454/4 pod označením B1, B2 a B3. Podávám podle ustanovení § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrh následujících legislativně technických úprav.

V pozměňovacích návrzích B1, B2 a B3 v textu, kterým se doplňují přechodná ustanovení článku 2, článku 4 a článku 6 se slova "zápisy ze schůzí rady" nahrazují slovy "usnesení ze schůzí rady". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sedláčkovi. Nyní pan poslanec Koubek a poté pan zpravodaj. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi jenom stručně a krátce k několika pozměňovacím návrhům. Zejména bych chtěl vaši pozornost upřít k řekl bych nesmyslnému pozměňovacímu návrhu pana poslance Karla Fiedlera, které budeme hlasovat. Jsou uvedeny potom pod číslem 12. Hlasovat společně jedním hlasováním E1, E2 a E3, vzájemná věcná souvislost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP