(15.40 hodin)
(pokračuje Vyzula)

Mluví se o tom, že se jedná o nějaký registr, kde jsou citlivá data. Ano, jsou tam citlivá data, jsou tam rodná čísla. Ale uvědomme si to, že Národní zdravotnický informační systém zde není něco nového, o tom se také často mluví, že je to něco, co se teď zavádí. Ten systém tady je od roku 1976 a například v onkologii od roku 1977 máme Národní onkologický registr, registr, kde jsou rodná čísla, kde jsou informace o jiných diagnózách, kde jsou citlivé údaje, a ten registr nám závidí celý svět. Takovýto registr nemá nikdo jiný na světě. To jsou většinou regionální registry, které jsou potom extrapolovány na celé země, jako je Francie, Itálie nebo i Německo, ale oni nemají takový registr, jaký máme my. A ptám se - byla tato data někdy zneužita?

Mluví se o tom, že data by měla být anonymní. Ona ta data jsou anonymně analyzována. Nebude vůbec jednoduché se k nim dostat, tak jako nebylo jednoduché se k nim dostat v minulosti. Mluví se o tom, že soused se bude moci na internetu podívat na data sousedky, v jakém je stavu, a bude si moci podle toho ji ohodnotit. To je naprostý nesmysl. Nic takového prostě není, nebylo a nebude možné.

Co se stane, když nepřijmeme tuto novelu? Nebude možno zavést plnohodnotný systém kontroly kvality zdravotní péče. Zdravotní péče týkající se rehospitalizací, reoperací a dalších parametrů kvality, které rovněž potřebujeme. Proč? Protože chceme kvalitní zdravotnictví. A abychom to kvalitní zdravotnictví měli, potřebujeme mít stejné parametry, které budeme posuzovat napříč zdravotnictvím.

Pokud nepřijmeme tento zákon, nebude možné zavést takzvaný systém optimalizace sítě poskytovatelů, což znamená - to je to, o čem se hodně mluví, zda v jednom regionu je potřeba nemocnice nebo není potřeba nemocnice, zda je tam potřeba oddělení gynekologické každých deset kilometrů, nebo zda je tam jiná péče, která je zbytečně používána v té oblasti.

Co dalšího, a co je velmi zarážející, je to, že my v podstatě v současné době ani nevíme, jakým způsobem jsou lékaři nebo i zdravotnický personál - v jaké fázi vzdělávání se vyskytují. Potřebujeme znát počty a kapacitu profesionálního personálu. My nebudeme moci predikovat do budoucnosti. V současné době víme, že máme problémy s tím, že máme nedostatek pediatrů, máme nedostatek praktiků, ale světe div se, my nevíme, kolik máme lidí v současné době ve vzdělávacím procesu na pediatry nebo na praktiky. Stát si snad zaslouží, aby tohle věděl.

My nebudeme moci udělat třeba psychiatrickou reformu, tu reformu, po které všichni volají a která je nezbytně nutná.

My bychom tím bohužel také pozastavili systém elektronizace a digitalizace zdravotnictví. To je to, o čem se hodně mluví v poslední době, co se týká nejen eHealthu, ale části eHealthu, což je elektronický recept, který by měl lidem pomáhat.

V neposlední řadě celý ten systém v poslední době ve zdravotnictví se stává čím dál tím více zatěžující z hlediska administrativy byrokracie. Naši lékaři a sestry stráví mnohem více času vyplňováním papírů, než aby se věnovali pacientům. A pokud se nám nepodaří prosadit tuto novelu, tak v tom budou pokračovat, a to nám opravdu poděkují. A nejenom poděkují oni, protože pochopitelně je to trápí a za posledních deset let byrokracie nesmírně narostla. Různými vyhláškami a směrnicemi se práce přesouvá od pacienta k papírům. Já si myslím, že bychom tomu měli konečně udělat přítrž, měli bychom ukončit tento systém exponenciálního nárůstu administrativy.

Závěrem krátce k tomu, že pokud mluvíme o bezpečnosti dat, ano, pochopitelně, nic není stoprocentního, ale NZIS jako takový funguje. Funguje roky a nebyl nikdy zneužit. Pokud bude docházet k analýzám a k žádostem o analýzy z těchto registrů, tak samozřejmě za určitých pravidel, která budou muset být dodržována. Analýzy budou anonymní. Novela o tom mluví. Nebude možné, aby soused se podíval na zdravotní data svých sousedů. To všechno povede k tomu, že se nám snad podaří zefektivnit i zkvalitnit zdravotnictví, a to nejen po stránce personální, což opravdu potřebujeme, ale také po stránce finanční. Proto bych rád - a chtěl jsem vás požádat o podporu schválení této novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Připraví se pan poslanec Holeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, zákon, který máme dnes před sebou, je zákon, který je skutečně velmi důležitý. Je důležitý z mnoha důvodů. Já bych v tomto polemizoval se svým předřečníkem, vaším prostřednictvím, s panem profesorem Vyzulou. Není podstatné, jestli tento zákon ošetří nějakou díru, že někdo byl vyšetřen pro jednu diagnózu dvakrát a stálo to pojišťovnu více peněz. To nejsou rozhodující úniky. Podstatné na tomto zákonu je, že by nám měl umožnit zjistit výsledky naší léčebné péče. My neustále hovoříme o tom, že ve zdravotnictví jsou černé díry, hovoříme o tom, že někde je něco dražší, někde je něco levnější, ale vůbec se nezajímáme o to, jaká je vazba té ceny a výsledku, jaký je benefit celé té naší práce. A pokud tyto údaje nebudeme zpracovávat, nemůžeme nikdy hovořit o tom, jestli zdravotnictví je nebo není efektivní, jestli má v sobě nějaké rezervy a jestli je něco, co na něm změnit. Samozřejmě že efekt léčby je naprosto zásadní, znamená zkrácení hospitalizační doby, znamená zkrácení reoperací, znamená zkrácení doby neschopnosti, ve svém důsledku znamená i úbytek lidí, kteří jsou převedeni do invalidního důchodu, a my to musíme vědět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP