(13.00 hodin)

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane předsedající. Usnesení výboru pro životní prostředí z 27. schůze konané dne 4. listopadu 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014, tisk 584. Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové a zpravodajské zprávě poslance dr. Josefa Nekla a po rozpravě výbor životního prostředí

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijal toto usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice státu přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu ve schůzi výboru životního prostředí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Ptám se na závěrečná slova, u pana ministra ani u pánů zpravodajů není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o navržených usneseních. Návrhy usnesení všech výborů jsou shodné, proto pokud budete souhlasit, budeme o nich hlasovat jako o jednom usnesení. Nemá nikdo proti tomuto postupu námitku? Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o usneseních, tak jak vám byla přednesena. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 154, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 110, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i pánům zpravodajům. Přerušuji jednání Sněmovny do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi, a přeji vám dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP