(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o navržených usneseních. Protože navržená usnesení jak zahraničního, tak rozpočtového výboru jsou shodná, pokud nebude námitka proti mému postupu, budeme o nich hlasovat v jediném hlasování.

 

Zahajuji hlasování o navržených hlasováních zahraničního a rozpočtového výboru. Kdo je pro jejich přijetí, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 152, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 114, proti žádný. S návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

135.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II
Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 482/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi přednést úvodní slovo v rámci druhého čtení návrhu zákona, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.

V tuto chvíli se nacházíme ve fázi, kdy návrh projednaly příslušné výbory. Zahraniční výbor doporučil dát souhlas s ratifikací 4. 11. 2015. Jedná se dále o schválení určitých drobných změn, které souvisejí zejména s úpravami Přílohy I a Přílohy II, které jsou tedy součástí této ratifikace a týkají se problematiky dopingových látek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Roma Kostřicu, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 482/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, touto smlouvou se zabýval výbor zahraniční 3. listopadu 2015 a po odůvodnění náměstka ministryně školství pana Mgr. Pavla Šulce, zpravodajské zprávě poslance Roma Kostřici zahraniční výbor po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

I. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 153, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 113, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

136.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových
havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014
/sněmovní tisk 584/ - druhé čtení

Prosím pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, povzbuzen předchozím rychlým projednáváním doufám, že i toto zvládneme. Změna té přílohy se provádí za účelem harmonizace klasifikace nebezpečných látek uvedených v Příloze I s globálně harmonizovaným systémem OSN pro klasifikaci a označování chemických látek. Je to takzvaná směrnice Seveso III. Změna Přílohy I úmluvy je v souladu s právem Evropské unie a novým zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, a její přijetí nebude mít dopad na veřejnou správu, podnikatelský sektor ani státní rozpočet.

V podmínkách České republiky jde o změnu smlouvy prezidentské kategorie, proto je ke schválení této změny potřebný souhlas Parlamentu a ratifikace prezidentem, a já bych vás chtěl o tento souhlas požádat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Usnesení zahraničního výboru, výboru pro bezpečnost, hospodářského výboru a výboru pro životní prostředí byla doručena jako sněmovní tisky 584/1-4. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roma Kostřicu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 584/1.

 

Poslanec Rom Kostřica: Ještě jednou děkuji za slovo. Zahraniční výbor se touto záležitostí zabýval 3. listopadu 2015. Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Smrže, zpravodajské zprávě a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

I. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji zahraničního výboru. Nyní prosím, aby byla odůvodněna také usnesení dalších výborů. Nejprve poprosím pana poslance Václava Klučku, aby odůvodnil usnesení výboru pro bezpečnost. (Není přítomen.) Tak jiný zástupce výboru pro bezpečnost, prosím. Jeden iniciativní poslanec výboru pro bezpečnost. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 91 výboru pro bezpečnost. Výbor pro bezpečnost po úvodním vystoupení náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové a zástupce ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí Pavla Forinta, po zpravodajské zprávě zpravodaje výboru Václava Klučky a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Za prvé, Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Dále prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Petra Kudelu, aby odůvodnil usnesení tohoto výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážená vládo, hospodářský výbor se tímto materiálem zabýval na své 30. schůzi dne 2. prosince 2015. Hospodářský výbor přijal k tomuto sněmovnímu tisku usnesení.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova náměstkyně ministra životního prostředí Bereniky Peštové, zpravodajské zprávě poslance Petra Kudely a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

I. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím posledního zpravodaje, zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Josefa Nekla, aby nám odůvodnil usnesení jeho výboru. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP