(Schůze pokračovala v 11.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 39. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 40. schůzi Poslanecké sněmovny. Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 40. schůzi.

S přednostním právem pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Dovolím si na základě dohody předsedů klubů navrhnout změnu programu dnešního jednacího dne, konkrétně pevné zařazení tří bodů na začátek dnešního jednacího dne. První bod by byl bod 147 - vládní návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků, tisk 565. Druhý bod bod 148 - vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky, tisk 566. A třetí bod bod 29 - poslanecký návrh Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Vzhledem k tomu, že dva první body, které jsem navrhl, jsou ve třetím čtení, tak současně navrhuji, aby Sněmovna podle § 95a odhlasovala, že se o nich bude dnes jednat, tedy že vyčleňujeme na jejich projednání i jiné dny, než jsou stanoveny jednacím řádem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Táži se, zda je námitka, že bychom hlasovali vše najednou. Není tomu tak. Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu ještě jednou přihlásili.

 

Zahajuji hlasování o předneseném návrhu změny programu schůze. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 142, přihlášeno 120 přítomných, pro 118, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme pokračovat podle upraveného návrhu programu. Nyní bychom se měli zabývat bodem

147.
Vládní návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků
při jejich dodávání na trh
/sněmovní tisk 565/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního výboru, tím byl hospodářský výbor, pan poslanec Milan Urban. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 565/2, který byl doručen dne 11. prosince 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 565/3.

Pan navrhovatel má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh vám předkládám z důvodu zajištění řádné implementace nových právních předpisů EU pro ty výrobky, u kterých musí být posouzena shoda. Návrh zákona upravuje obecné požadavky pro dodávání výrobků na trh, práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh stanovené výrobky, postupy posuzování shody a výkon státní správy v oblasti zkušebnictví a dozoru nad trhem.

Předkládaným vládním návrhem zákona se zabýval na své 32. schůzi hospodářský výbor parlamentu jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona pro druhé čtení. S usnesením hospodářského výboru souhlasím, a proto si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o podporu předkládaného návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které zatím neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. (Nemá.) Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. (Poslanec Urban si od zpravodajského stolku běží ke své lavici pro hlasovací kartu.) My počkáme. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, bude to celkem snadné. Měli bychom hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A5. Navrhuji, abychom hlasovali en bloc, tedy jedním hlasováním, a potom o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Táži se, zda má někdo námitku vůči vznesené proceduře. Není tomu tak. Nechám o proceduře hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 143, přihlášeno 133 přítomných, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním v tento okamžik.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Takže ještě jednou konstatuji, že nebyl podán návrh na zamítnutí, budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A5 jedním hlasováním. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 144, přihlášeno 136 přítomných, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: A nyní hlasujeme o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh podle sněmovního tisku 565 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Stanovisko výboru? (Souhlasné.) Pana ministra? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 145, do kterého je přihlášeno 142 přítomných, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Nyní budeme pokračovat dalším bodem programu a tím je

148.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 566/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujal pan ministr Mládek a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Milan Urban. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 566/2, který byl doručen dne 11. prosince 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 566/3.

Prosím pana navrhovatele, aby se ujal slova před otevřením rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP