(20.50 hodin)
(pokračuje Zahradník)

To je tak nějak snad srozumitelné, ale člověk tady z toho neví, při podpisu čeho. Při podpisu toho komplexu úložného, což je nějaká horninová struktura? Prostě tady asi by, pane ministře, bylo dobře, kdyby se na to někdo podíval a v rámci toho čtení tyto nejasnosti v textu opravil. Není možná marná moje domněnka, že to někdo nechal přeložit podle nějakého jiného zákona v nějaké jiné zemi překladačem Google a tohle mu z toho vyšlo.

Pak je tady ještě jeden odstavec, který se sem vkládá, konkrétně tedy v § 7 odst. 2 se slova "jiného právního předpisu" nahrazují slovy "zákona o posuzování vlivu na životní prostředí". V pořádku, ale je tam odrážka nebo odkaz 9. Když se díváte a hledáte ten odkaz 9, tak ten je možné dohledat v tom úplném znění s vyznačením změn, a ten odkaz 9, poznámka pod čarou 9 odkazuje na zákon č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. No to ledaže byste, pane ministře, chtěli to dělat podle té staré EIA. (Ministr odpovídá řečníkovi mimo mikrofon.) No dobře, ale tak si zvažte, jestli náhodou se nestane, že vy to uděláte podle té staré EIA a pak vám bude podle nové EIA... No dobře, tak to si pak vyjasněte.

Čili podle mne ten zákon není nijak konfliktní, ale prostě abychom ho hned tady schválili s tím, řekněme, trochu nejasným prvním odstavcem, který je tady v rámci tvořivosti ministerstva napsán, tak to považuji za nevhodné. Doporučuji souhlasit s tím, co říkal kolega Hájek, aby to bylo ve třiceti dnech projednáno, ale první čtení podle mne musí proběhnout a hned to schválit podle mého názoru nejde.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já se domnívám, že to zkrácení je nešťastné, nicméně dobře, schválíte to, schválíte, ale moc bych poprosil, garančním výborem zřejmě bude výbor pro životní prostředí, aby to bylo přikázáno i výboru pro regionální rozvoj.

Víte, ono se tady o tom moc nemluví, a já nevím, to tady může říci když tak ministr, jak moc nám hrozí a nehrozí ukládání CO2 pod zem. Německo si spáchalo zelenou energii možná trošku překotně, teď to chce kompenzovat uhelnými elektrárnami a samozřejmě neví, co s CO2. A já vás upozorňuji - a možná by byly zděšeny potom některé obce, až by se dostaly k tomu, že v jejich katastru někdo bude takováto úložiště případně dělat, protože z toho, co jsem se o dané problematice dozvěděl z nějakých odborných knih, tak je to velmi sporná metoda, velmi nebezpečná pro spodní vody a důsledky vlastně nikdo nezná. Myslím si, že ekologicky to jsou horší věci, nebo mohou to být potenciálně podstatně horší věci než jaderné úložiště. Takže ono to vypadá zjevně nenápadně, v Česku se tato problematika příliš zatím neřeší, nikdo se jí nezabývá, ale já se domnívám, že bychom měli být stejně ostražití jako u krakování nebo štěpení břidlicových plynů apod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Petrů. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji, paní předsedající. Velmi krátce. Já bych chtěl poprosit pana kolegu Laudáta, aby nebyl porušován zvyk, že do výboru jdou věci, které jsou přikázány organizačním výborem, případně pokud si ti členové toho výboru o to požádají, ne aby někdo dával do jiného výboru nečlen tohoto výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Zahradníka.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych se chtěl jenom připojit ke kolegovi Laudátovi s tím, že asi z podstaty věci, když tedy to bude projednáváno v prvním čtení, tak by měl být ten zákon přikázán výboru pro životní prostředí, kterému to patří. Kolega Hájek je členem výboru a to, myslím, že signalizuje už příslušnost samo.

Za druhé, ta problematika nás zajímá. Je to samozřejmě věc, která je velmi citlivá. Mimochodem, v tom zákoně se nic nemluví o tom, že by se ty všechny souvislosti měly projednávat s dotčenými obcemi. Sice je tam odkaz na ten zákon jiný, který tam je, ale tam se také o tom, jak ta citlivá věc bude s obcemi, kterých by se to týkalo, projednána, neříká. Takže možná pak během toho čtení by bylo dobře nějak tyto věci zohlednit.

Výbor pro životní prostředí připravuje na 27. dubna, bohužel až takto pozdě, seminář právě o ukládání CO2 do horninového prostředí, čili my tedy ten seminář máme ve spolupráci s Masarykovou univerzitou připravený, ale bohužel až na 27. dubna a to asi pan ministr tak dlouho čekat chtít nebude.

Pět minut máme, no tak akorát. Pan kolega Hájek mě upozorňuje na čas. Já ukázněně respektuji a říkám, výbor pro životní prostředí ano, ten další - o tom rozhodne hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Laudát. Já poprosím kolegyně a kolegy, aby vydrželi a opravdu se ztišili, protože já tady neslyším, co řečníci přednášejí.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom technickou, protože chci, aby se tento bod doprojednal. Nezlobte se na mě, ale jestli si někteří členové výboru budou vybírat, myslím si, že Sněmovna je suverén a já mám právo navrhovat kterýkoliv výbor a vy rozhodnete hlasováním. Jestli řekne regionální výbor, že tato problematika ho nezajímá, možná to bude zajímat voliče.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se chci jenom utvrdit, zda to navrhujete jako garančnímu výboru, nebo dalšímu výboru k projednání. (Odpověď mimo mikrofon.) Ano, děkuji.

Já se táži pana zpravodaje, zda vystoupí v obecné rozpravě, aby načetl úpravu lhůty. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Načtu, abychom zkrátili lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Na kolik? Já jsem to neslyšela.

 

Poslanec Josef Hájek: Třicet dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 139, do kterého je přihlášeno 101 přítomných, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

 

Pan poslanec Laudát navrhl přikázat tento tisk výboru pro regionální rozvoj. Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já nechám o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 140, přihlášeno 103 přítomných, pro 37, proti 31. Návrh byl zamítnut. Tento tisk byl přikázán výboru pro regionální rozvoj jako dalšímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení projednání ve výborech o 30 dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 141, do kterého je přihlášeno 103 přítomných, pro 86, proti 11. Tento návrh byl přijat. Tímto končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

Vzhledem k tomu, že je 21 hodin, přerušuji 39. schůzi do zítřka 28. ledna do deseti minut po ukončení nebo přerušení 40. mimořádné schůze, která začíná v 9 hodin ráno. Přeji vám hezký večer a děkuji za spolupráci.

 

(Schůze byla přerušena ve 21 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP