(19.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Nicméně pan ministr zůstává, neboť budeme projednávat bod

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 677/ - prvé čtení

Prosím pana ministra vnitra, aby tento tisk uvedl.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh novely zákona o zbraních a dalších souvisejících zákonů.

Bezprostředně po tragických událostech ve Vrběticích a v Uherském Brodě vláda přislíbila občanům České republiky, že tyto události řádně vyhodnotí a zasadí se o provedení legislativních změn, které z tohoto vyhodnocení vyplynou jako potřebné pro zpřesnění a změnu legislativního rámce České republiky.

Návrh zákona reaguje na nedostatky dnešní právní úpravy, které byly zanalyzovány a které je z našeho pohledu potřeba změnit. V návaznosti na události ve Vrběticích je nově upraveno nakládání s municí civilními subjekty. Zkušenosti z této tragédie a z tragédie v Uherském Brodě pak vedly ke změnám týkajícím se zdravotní způsobilosti držitelů zbrojních průkazů a k posílení pravomoci policie, kdy v odůvodněných případech může policie podle této změny zadržet zbraň jejímu držiteli do doby, než se zjistí jeho způsobilost zbraň držet.

Právní úprava nakládání s municí bude nově v rámci zákona o zbraních vyčleněna do samostatné úpravy. Dojde k zavedení samostatných muničních průkazů a licencí. Jejich držitelé budou muset splňovat přísnější podmínky a plnit také přísnější povinnosti a kritéria než držitelé zbrojních průkazů a licencí. Zcela nově se upravuje skladování munice a podmínky jejího používání. Tato úprava však bude ke své plné funkčnosti vyžadovat přijetí rozsáhlé prováděcí legislativy. Dále budou muset být připraveny zkoušky odborné způsobilosti pro žadatele o muniční průkazy a nový modul evidence munice v centrálním registru zbraní.

Z těchto důvodů je u změn právní úpravy nakládání s municí navrhován roční odklad její účinnosti.

S novou úpravou nakládání s municí souvisí rovněž změny dalších právních předpisů obsažené v tomto návrhu, a to zákona o požární ochraně, živnostenského zákona, zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, zákona o pyrotechnice a zákona o správních poplatcích. Předkládaný návrh je provázán se samostatnou novelou zákona o hornické činnosti, výbušninách a Státní báňské správě, která byla zpracována Českým báňským úřadem a která je v současné době projednávána na půdě Poslanecké sněmovny.

Druhým okruhem změn zákona o zbraní je umožnění efektivnější kontroly držitelů zbrojních průkazů. V rámci těchto změn se především zvyšuje kontrolovatelnost zdravotní způsobilost držitelů zbrojních průkazů, a to včetně jejich psychického zdraví. Navrhovaný systém by měl cíleně reagovat na zdravotní problémy držitelů zbraní a měl by mimo jiné účinněji a plošněji provádět psychotesty, které v současné době nejsou prováděny na úrovni, která je podle našeho názoru potřebná. Dále se zavádí oprávnění policie předběžně zadržet zbraně, a to mimo jiné i v případě důvodné pochybnosti o zdravotní způsobilosti jejich držitelů. Návrhem se také zkracuje délka platnosti zbrojního průkazu, a to z deseti na pět let.

Tyto změny je nutné uvést do praxe co nejdříve, proto návrh počítá s jejich účinností patnáctým dnem po vyhlášení.

Děkuji vám za pozornost. Těším se na debatu, která bude určitě bohatá. Účelem této novely není postihovat řádné občany, kteří si v rámci platné legislativy opatří zbraň. Stále si myslíme, že je potřeba primárně bojovat proti zbraním nelegálním. Tato novela zpřesňuje a upravuje možnosti státu na lepší vymahatelnost práva i v této oblasti.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Ještě než dám slovo panu zpravodaji, tak přečtu omluvy. Pan poslanec Mihola od 19.15 do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Kudela od 19.40 do konce jednacího dne a ještě pan poslanec Vyzula od 19.15 do konce jednacího dne z rodinných důvodů. Tolik tedy další omluvy.

Nyní poprosím zpravodaje pana poslance Romana Váňu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je třeba říci, že Česká republika má velmi přísný zákon o zbraních a střelivu, velmi kvalitní, co se týče práv i povinností občanů, kteří jsou legálními držiteli zbraní.

To, co tato novela přináší a co je velmi významné, je skutečně podrobná úprava nakládání s municí pro civilní osoby, ať již právnické, nebo fyzické. To je věc, která zatím takto komplexně řešena nebyla, a bylo o nakládání s municí uvažováno v kontextu nakládání se střelivem. Nyní tedy dojde k rozdělení těchto dvou částí. Střelivo, které se považuje za střelivo do ručních zbraní pro legální držitele zbraní, a munice, která bude mít podrobněji popsaný a přísnější režim, tak aby se nemohlo opakovat neštěstí, které se stalo ve Vrběticích. Je to tedy přímý důsledek legislativní prověrky po této události.

Stejně tak po události v Uherském Brodu dochází k určitému zpřísnění především tedy zdravotní způsobilosti držitelů a žadatelů o zbrojní průkaz. Je tam nová věc, která doposud nebyla a nemohla být, protože ještě neexistoval donedávna centrální registr zbraní. Bude tam možnost lékařů vstupovat do tohoto registru a zjistit, zda pacient je či není držitelem zbrojního průkazu a zda tedy jeho zdravotní stav případně nepřestavuje nějaké riziko. Je třeba říci, že se jedná o možnost, ne o povinnost, neboť samozřejmě důvěra pacienta v lékaře je velmi významným faktorem a lékař sám musí posoudit, zda tento krok učiní, či nikoliv.

Další věci, které v rámci tohoto zákona budou řešeny. Jedná se o zkrácení platnosti zbrojního průkazu na pět let. Je samozřejmě jedna z variant, která je i v tom návrhu v důvodové zprávě uvažována, že by se nezkracovala platnost zbrojního průkazu, ale pouze byla vyšší četnost zdravotních prohlídek pro držitele průkazu na pět let, přičemž průkaz by mohl platit deset let, nicméně předkladatelé posoudili, že by tak mohlo docházet k poměrně velkému počtu opomenutí doložení nové zdravotní prohlídky a občané by tak paradoxně ztráceli svá oprávnění držet a nosit zbraň, a byli by tedy určitým způsobem znevýhodňováni. Takto končí platnost zbrojního průkazu, lékařská prohlídka a za několik set korun vám vystaví nový zbrojní průkaz, takže toto řešení se zdá být i pro držitele zbrojních průkazů v konečném důsledku jako výhodnější než rozdělovat platnost zbrojního průkazu a platnost zdravotní prohlídky na jiné doby.

Možností, které přináší debata o tomto zákoně, je jistě mnoho, nicméně je třeba říci, že se jedná pouze o bezpečnostní upřesnění a vylepšení stávajícího velmi kvalitního zákona a že - jak to pan ministr řekl a za to mu děkuji - se nejedná v žádném případě o omezování legálních držitelů zbraní, kteří jsou významným prvkem bezpečnosti České republiky. To rozhodně nepřichází danou novelou v úvahu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu a mám zde zatím tři přihlášky. První je pan poslanec Seďa, potom paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak bylo řečeno, v návaznosti na události ve Vrběticích si předkladatelé stanovili úkol připravit jednoznačný právní režim nakládání s municí civilními subjekty na našem území a zároveň ve vazbě na tragickou událost v Uherském Brodě je úkolem návrhu zefektivnit systém prověřování a také vymáhání požadavků na zdravotní způsobilost držitelů zbrojních průkazů.

Novela zákona se proto nově má také týkat nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu. Proto se doplňuje hlava III. Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze číslo 1 tohoto zákona. Doplňuje se § 42b zavádějící oznamovací povinnost v případě převodu vlastnictví zbraní, střeliva a munice na jiný subjekt a také se doplňuje § 50b zabezpečení zbraní a střeliva v průběhu přepravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP