(18.10 hodin)
(pokračuje Klaška)

Odůvodnění: Ustanovení § 262 řeší opatření proti špatnému postupu zadavatele při vypořádání námitek. Původní návrh stanoví, že opomene-li zadavatel ve lhůtě odpovědět na námitky, nezhojitelně riskuje zrušení úkonu i zadávacího řízení. Úřad na ochranu hospodářské soutěže v případě, že zahájí řízení, musí bez možnosti uvážení zrušit napadený úkon a úkony následující nebo zrušit celé zadávací řízení. Práva stěžovatele jsou přitom dostatečně zabezpečena, dokud zadavatel neodpoví na námitky, nemůže v následné osmidenní lhůtě uzavřít smlouvu. Navíc platí, že do 19 dní může ten, kdo podává námitky, podat námitky k ÚOHS.

Další sněmovní dokument, nebo pozměňující návrh je uveden ve sněmovním dokumentu 3616 a jedná se o vyhrazené veřejné zakázky, kdy navrhuji nové znění § 38. Odůvodnění: Navrhované znění zachovává současnou praxi vyhrazených zakázek pouze pro dodavatele zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců z řad zdravotně postižených. Nová směrnice unijní však podmínky pro vyhrazené zakázky rozšiřuje. Na toto rozšíření vládní návrh zatím nereflektuje. Nový odstavec 3 vychází z článku 20 evropské směrnice, který umožňuje vyhradit veřejnou zakázku pro dodavatele, kteří zaměstnávají více než 30 % osob nejenom zdravotně postižených, ale i osob znevýhodněných na trhu práce. Těmito osobami jsou ve smyslu bodu 36 preambule evropské směrnice osoby z řad nezaměstnaných, příslušníci znevýhodněných menšin nebo jinak sociálně vyloučených skupin. Cílem pozměňujícího návrhu je podpora sociálních podniků integrujících do pracovního procesu i osoby znevýhodněné. Pro vysvětlení je třeba dodat, že navrhovaný koncept vyhrazených veřejných zakázek je zcela jinou věcí než nechvalně proslulá praxe zneužívání chráněných dílen pro cenové zvýhodnění při hodnocení o 15 % v podlimitních zakázkách. Vyhrazené zakázky jsou směrnicovou úpravou, která je osvědčená a přispívá k realizaci sociální politiky veřejných zadavatelů a integraci znevýhodněných osob do pracovního procesu.

Předposlední můj pozměňující návrh je uveden ve sněmovním dokumentu 3617 a upravuje § 4 odst. 2, kdy navrhované znění je prostou implementací evropské směrnice 2014/24/EU, která vyžaduje zadávání zakázek podle pravidel směrnice pouze u subjektů, kteří nejsou veřejnými zadavateli, avšak získají z veřejných zdrojů více než 50 % při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, tedy nad 130 milionů korun, či související služby. Nad rámec směrnicové úpravy ponechává tento pozměňující návrh ještě hranici 200 milionů korun u dotovaných staveb a souvisejících služeb. Navrhovaná úprava snímá z příjemců dotací obecnou povinnost zadávat dodávky, služby a podlimitní stavební práce podle zákona při zadávání dotovaných zakázek hrazených v souhrnu z více než z 50 % z veřejných zdrojů. Poskytovatel dotace však bude moci vyhradit v podmínkách dotace, že dotovaný subjekt je povinen zadávat podle zákona. Stačí, pokud odkáže na postup podle § 4 odst. 4, podle kterého bude příjemce dotace postupovat podle zákona, ačkoliv by k tomu jinak nebyl povinen. Celé úplné podrobné zdůvodnění je součástí sněmovního dokumentu 3617.

A konečně poslední můj pozměňující návrh, který jsem načetl ve sněmovním dokumentu pod číslem 3618. Upravuje § 4 tak, že za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 včetně poznámek pod čarou číslo 3 a číslo 4. Odůvodnění: V rámci realizace společné zemědělské politiky jsou příjemci zemědělských dotací vystavováni široké konkurenci napříč evropským společenstvím. Ponecháním stávající úpravy dotovaného zadavatele jsou ubírány České republice jakožto členskému státu možnosti intervenovat ve prospěch zemědělců.

To je vše, děkuji za pozornost a prosím o podporu mých pozměňujících návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klaškovi. Nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych se rád přihlásil k sněmovnímu tisku 3472 zavedeném v systému. Pokud bych mohl, zároveň bych požádal paní ministryni, aby v závěrečném slově zmínila ty spolupředkladatele tohoto materiálu, k jejichž názorům bude brát potaz v rámci vypořádání připomínek a pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Luzarovi. Nyní pan poslanec Jiří Petrů, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si přihlásit se k pozměňujícím návrhům, které jsou zaevidovány v elektronickém systému pod čísly 3575 a 3604. Obsahují rovněž zdůvodnění. A vážený pane předsedající, dovolil bych se také přihlásit k pozměňujícím návrhům Jana Birkeho, který je řádně omluven ze zdravotních důvodů, a přihlásil bych se tedy k jeho pozměňujícím návrhům vedeným v elektronickém systému jako 3435, 3437, 3438 a 3599. Také tyto pozměňující návrhy mají v souladu s jednacím řádem i odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Petr Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se tímto hlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému pod číslem 3620. Jedná se o čtyři pozměňovací návrhy. Krátce je okomentuji.

Pozměňovací návrh první. V § 36 se doplňuje nový odstavec 9, který zní: "Zadavatel u veřejné zakázky na stavební práce stanoví obchodní podmínky v souladu s prováděcím právním předpisem. Prováděcí předpis stanoví znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou závazné pro dodavatele i pro jeho případné subdodavatele." Odůvodnění: Měla by být zachována existence obchodních podmínek ve formě prováděcího předpisu, přičemž by mělo být jasně definováno, jak mají tyto obchodní podmínky znít. Je třeba skrze objektivně nastavené obchodní podmínky chránit dodavatele a případné subdodavatele. Soulad s prováděcím předpisem pak dává zadavateli možnost, aby se v odůvodněném případě mírně odchýlil od znění v prováděcím předpise. Podobný režim ochrany volí jiné právní systémy, jako například systém německý. Jasné a úplné znění obchodních podmínek v prováděcím předpise má přispět k právní jistotě dodavatelů a subdodavatelů při plnění veřejných zakázek.

Další pozměňovací návrh. V § 36 odst. 3 se doplňuje věta: "Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel." Zdůvodnění je takové, že zadávací dokumentace by měla být tvořena tak, aby byla co nejpřesnější a nejjasnější a nebylo pokud možno třeba uplatňovat institut dodatečných informací. Navíc často bývá zadavatel zastoupen a zadávací dokumentaci tvoří třetí osoba. Je pak o to složitější dohledat odpovědnou osobu, kterou případně bude možné potrestat za nesprávnou zadávací dokumentaci. Jasnost a přesnost tohoto dokumentu je pro uchazeče zcela zásadní, a proto by mělo být na zadavateli, aby ji zajistil a odpovídal za ni. Stávající formulaci v předpise není zcela jasná, proto by měla být přesněji formulována.

Třetí pozměňovací návrh. V § 29 písm. k) nově zní: "k) jde-li o právní služby:

1. které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím nebo správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem nebo v řízení před mezinárodními orgány pro řešení sporu, pakliže předpokládaná hodnota poskytované právní služby nepřesáhne hodnotu 2 miliony korun,

2. které poskytuje advokát při přípravě řízení uvedená (?) v bodě 1 nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc s vysokou pravděpodobností se stane předmětem řízení uvedeného v bodě 1, pakliže předpokládaná hodnota poskytované právní služby nepřesáhne hodnotu 2 miliony korun,

3. které musí poskytovat notář na základě jiného právního předpisu - odkaz na odstavec 10 - v rámci osvědčování a ověřování listin - nebo

4. při kterých na základě jiného právního předpisu - odkaz na odstavec 11 - příležitostně vykonává dodavatel veřejnou moc."***
Přihlásit/registrovat se do ISP