(18.00 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, přihlašuji se ke svým podaným pozměňujícím návrhům, uvedeným pod sněmovními dokumenty 3590 a 3591. V obou případech se jedná o variantní změnu § 193 Zabezpečení dodávek. Sněmovní dokument 3590 doplňuje v odstavci 2 nové písmeno e) a sněmovní dokument 3591 upravuje v odstavci 2 písmeno a). Jenom pro pana zpravodaje - potom variantně hlasovat.

A jenom stručně zdůvodnění pozměňujícího návrhu, který je tedy uveden. Jenom stručně. Kontrolu kvality dodávek pro obranu a bezpečnost realizuje Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, který byl zřízen zákonem číslo 309/2000 Sb. Úřad ověřuje kvalitu výrobků a služeb dodávaných do resortu Ministerstva obrany, případně i do ostatních resortů a správních úřadů České republiky. Kvalita dodávek, které jsou realizovány v zahraničí, je ověřována partnerskými úřady na základě požadavku, který u nich úřad uplatňuje. Vzájemné poskytování této služby se mezi členskými státy Severoatlantické aliance řídí standardizační dohodou STANAG 4107. S některými dalšími nečlenskými státy má tento úřad uzavřenu dvoustrannou dohodu. Nicméně tato dohoda není uzavřena se všemi zeměmi, proto je důležité upravit jednoznačnou právní oporu pro omezování místa výroby produktu okruhem zemí, kde může výroba produktu a kontrola kvality probíhat.

Děkuji za vaši pozornost i za případnou podporu pozměňujícím návrhům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. Nyní pan zpravodaj se svým pozměňovacím návrhem. Připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem se do obecné rozpravy nehlásil, nicméně také mám pozměňující návrhy, které stručně odůvodním. Takže se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden do systému pod číslem 3596. Týká se to doplnění zvláštního postupu pro knihovny na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů.

Dále se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu 3601, který je téměř totožný jako pozměňovací návrh kolegyně Markové, jen se tam přidává jeden odstavec a doplňuje, že postup pro zdravotně postižené nelze použít na určité druhy dodávek, dále v soutěžním dialogu, inovačním partnerství a hlavně pak na projektové práce.

Dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3608, který se týká § 67, který doplňuje odstavec 3, který se týká obchodování na komoditních burzách, a že se jedná v tomto případě o postup podle platného zákona o komoditních burzách.

Dále je pozměňovací návrh 3612, který sleduje totéž, co zde v obecné rozpravě přednášel kolega Jiří Petrů, akorát že vychází z platné legislativy a znění zákona o komoditních burzách.

A konečně se hlásím ke čtvrtému pozměňovacímu návrhu 3609, který zvyšuje v § 222 odstavec 8 cenový nárůst na 50 % v souladu s evropskou směrnicí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lukáši Pletichovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Martin Kolovratník, připraví se paní poslankyně Berdychová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer. Já se pokusím být velmi stručný a přihlásím se ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Nebyl jsem přihlášen v obecné rozpravě, takže ve dvou větách přibližný obsah.

První se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 3605. Týká se § 223 a pouze upřesňuje situaci, kdy zadavatel může odstoupit od smlouvy, ukončit ten smluvní závazek, a to ustanovení upřesňuje ve smyslu, aby se tak stalo nejpozději do šesti měsíců od okamžiku, kdy zjistí rozhodné skutečnosti. Je to inspirováno snahou o to, aby bylo právní prostředí, ten vztah vyvážený na straně zadavatelů i dodavatelů. Je to inspirováno také stejnou objektivní lhůtou šesti měsíců už v platné právní praxi, kdy například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhoduje o uložení zákazu plnění smlouvy, a dokonce je to naprosto stejná konstrukce, jako je ve stejném zákoně používaném v sousedním Německu nebo Rakousku. Takže to je můj pozměňovací návrh 3605.

Ten druhý, ten já osobně považuji za důležitější a zásadnější, ale prosím o vaši podporu u obou. Hlásím se tedy k pozměňovacímu návrhu 3606. Ten řeší § 242, konkrétně termín, dokdy je možno podávat námitky proti obsahu zadávacího řízení. Podle dosavadní praxe, a zatím tedy i navržené, je tak možno činit až do pěti pracovních dnů po ukončení jednotlivých lhůt. Já si myslím, že to je špatně, že ve chvíli, kdy lhůta je ukončena, kdy je rozhodnuto, tak už by námitky podávány být neměly, a jsou informace z praxe, že to občas ze strany soutěžitelů bývá zneužíváno. Jinými slovy, když to hodně zjednoduším, nějakým způsobem se dozvědí výsledky výběrového řízení, a pak teprve během těch pěti pracovních dnů podávají námitky. Takže to si myslím, že bychom měli odstranit. Takže hlásím se ještě k pozměňovacímu návrhu 3606, a prosím o podporu vaši i paní ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nyní se slova ujme paní poslankyně Martina Berdychová, připraví se pan poslanec Klaška. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 3584. Tento pozměňovací návrh podávám z podnětu organizace Člověka v tísni, který realizuje humanitární pomoc v zahraničí a využívá k tomu zahraniční prostředky.

Navrhuje se úprava § 4 odstavce 2, který definuje zadavatele. Návrh navrhuje vyjmout z režimu zákona zadavatele, který k úhradě zakázky použije vyšší než zákonem stanovený objem peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu, pokud je takováto zakázka plněna mimo území Evropské unie.

Jak fondy a agentury cizích států jsou zkušení poskytovatelé prostředků pro aktivity realizované mimo Evropskou unii, znají detailně jak specifika cílových zemí, tak specifika daná určením finančních prostředků, a mají proto vytvořena svá vlastní pravidla pro výběr dodavatelů, a to často právě s ohledem na výše uvedená specifika. Jedná se navíc o poskytovatele, kde se celkové objemy prostředků plynoucích do zemí mimo evropskou unii pohybují v desítkách miliard eur. V situaci, kdy poskytovatel vyžaduje svá vlastní pravidla pro výběr dodavatelů, která jsou pro zadavatele veřejné zakázky závazná stejně jako česká právní norma, dochází logicky ke kolizím a konfliktům mezi závaznými předpisy, přičemž tyto konflikty nemají často dobrá řešení. Významná část prostředků směřujících do zemí mimo Evropskou unii má charakter humanitární nebo rozvojové pomoci. Je proto nanejvýš vhodné, aby potenciální zakázky byly realizovány místními dodavateli. Pravidla zahraničních a nadnárodních poskytovatelských agentur uvedený postup umožňují a upřednostňují. Současná česká právní norma spíše nikoliv. Proto předkládám tento pozměňovací návrh, který usnadní humanitárním organizacím realizovat zahraniční finanční pomoc v mimoevropských zemích.

Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Berdychové. Nyní se slova ujme pan poslanec Klaška. Ptám se pana kolegy Velebného, jestli se hlásí k faktické poznámce. Jenom řádně přihlášen do podrobné rozpravy. Dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k několika pozměňujícím návrhům. První z nich je uveden ve sněmovním dokumentu 3613.

Stručné odůvodnění je, že moje navrhovaná úprava reaguje na časté obstrukční jednání dodavatelů, kteří námitkami proti zadávacím podmínkám protestují až po otevření nabídek, kdy je zřejmé, jak si stojí, a teprve pak napadají údajnou netransparentnost nebo diskriminační zadávací podmínky. V mém pozměňujícím návrhu je navrhováno, aby lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám skončila spolu s koncem lhůty pro podání námitky, aby dodavatel stěžovatel brojil proti zadávacím podmínkám tehdy, kdy zadavatel ještě může zadávací podmínky reálně změnit.

Druhý pozměňující návrh, který předkládám, je uveden ve sněmovním dokumentu pod číslem 3614 a spočívá v tom, že v § 62 se odstavec 6 zrušuje a následující odstavce 7 a 8 se přečíslují jako 6 a 7. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP