(17.50 hodin)
(pokračuje Černochová)

V pátém bodě, což je část osmá, navrhuji hlavu IV včetně § 186 vypustit, a to z toho důvodu, že se jedná o zvláštní úpravu týkající se pouze územně samosprávných celků a koncesních smluv, která jde nad rámec evropské koncesní směrnice. Dochází tak k uplatnění nerovného přístupu, když povinnost vyžádat si dotčené stanovisko nedopadá na jiné veřejné zadavatele a fakticky představuje zásah do zaručeného práva obcí a krajů na samosprávu. Tady by měli opravdu zpozornět všichni komunální politici. Samotná zákonná úprava zároveň pouze předepisuje povinnost si stanovisko předem vyžádat, aniž by specifikovala důsledky vydání tohoto stanovisko na uzavření či změnu smlouvy pro obce a kraje, tj. zda či nakolik je výsledek z tohoto posouzení závazný či s jakými následky je spojen. Pro vydání stanoviska je ovšem nutné počítat minimálně s dvouměsíční lhůtou, jak to je uvedeno v § 186 odst. 6 návrhu, přičemž tato lhůta se může prodlužovat v případě vyžádání si doplnění ze strany Ministerstva financí. Jedná se tedy pouze o administrativní krok, který nemá pro kraje a obce žádnou právní závaznost, a přitom představuje nadbytečnou administrativu jak pro kraje, obce, tak i pro samotné Ministerstvo financí a prodlužuje samotný zadávací proces. Přitom pokud má být účelem získání statistických dat, pak takové údaje může získat Ministerstvo financí jistě i jiným způsobem, například z Věstníku veřejných zakázek či v budoucnu z registru smluv. Návrh tohoto ustanovení neprošel posouzením z pohledu dopadů RIA a dopady spojené s tímto institutem tak ani nebyly řádně zváženy z pohledu účelnosti a přiměřenosti. Snaha zjednodušit, zefektivnit a odbyrokratizovat zadávací postupy byla přitom jedním z hlavních cílů při přípravě nové úpravy. V neposlední řadě je nutno připomenout, že za nedodržení této povinnosti, která, jak jsem říkala, je skutečně spíše formálním krokem, hrozí obcím a krajům nepřiměřený postih, neboť nevyžádání tohoto stanoviska spadá pod správní delikt podle § 267 odst. 1 písm. a) návrhu zákona, za který hrozí pokuta ve výši 10 % z veřejné zakázky, resp. koncese, nebo do 20 mil. korun, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit. Jistě si umíte představit, jaký dopad to může mít do obecních rozpočtů.

Šestý můj bod obsažený v pozměňovacím návrhu pod číslem 3583 se týká § 222 odst. 5, kde navrhuji vypustit slova "jejichž potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat". Odůvodnění, které by tady mělo při mém návrhu zaznít, je takové, že kategorie změn upravená v odst. 5 návrhu zákona zahrnuje změny, kdy se vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou nezbytné pro dokončení původní zakázky, a změna dodavatele by byla obtížná nebo by způsobila výrazné zvýšení nákladů. Jedná se například o situace, kdy zadavatel poskytl zhotoviteli výkaz výměr, ale v průběhu výstavby se ukáže, že výkaz výměr neobsahoval některé položky, které jsou nutné k dokončení stavby. V praxi takové situace nastávají poměrně běžně, protože objektivně není vždy možné nebo v rámci přípravy projektu účelné v naprosto vyčerpávajícím detailu předem stanovit, kolik položek a jakých bude nezbytné k dokončení stavby. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsme skutečně i v režimu památkové ochrany a některé ty vícepráce vyplynou právě z požadavku památkářů. Problémy nastávají typicky například při rekonstrukcích nebo větších infrastrukturních a technologických staveb, kdy je přesné určení výkazů výměr předem fakticky nemožné. Ne, nebudu tady zmiňovat Blanku. Vládou doplněná podmínka kromě nezbytnosti zavádí navíc nad požadavek článku 72 zadávací směrnice nutnost odůvodnit a doložit, že zadavatel jednající s náležitou péčí skutečně nemohl potřebu změny v budoucnu předvídat. Pokud tuto nepředvídanost není schopen zadavatel odůvodnit podle požadavků kontrolních orgánů, což je v praxi kontrolními orgány často hnáno až do extrémních výkladů, také to víme všichni, nebude schopen právně správně změnu provést, ačkoliv změny jsou nezbytné pro dokončení a jejich provedení je i hospodárné a účelné, neboť novela toho zákona nenabízí žádný právní prostředek, jak takové změny provést - na rozdíl od evropských směrnic a praxe běžné v zahraničí. Může se tedy jednat o poměrně významnou administrativní překážku čerpání evropských fondů, která je vytvořena výlučně národním rozhodnutím. A říkám si, jestli to není škoda.

Jedná se tedy o odstranění administrativně byrokratické zátěže a potenciálně šikanózního nástroje výkonu veřejné moci typicky vůči zadavatelům, kteří nedisponují odborným aparátem. Jsou to opět mnou již několikrát dnes zmiňované malé a střední podniky, které obdržely dotaci z evropských fondů, případně i malé obce, a která jde nad rámec evropských zadávacích směrnic, a myslím si, že naprosto nadbytečně.

Kolegyně a kolegové, paní ministryně, děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu mých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní v podrobné rozpravě pokračujeme vystoupením pana poslance Ivana Adamce, připraví se paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, budu stručný. Já se přihlásím k pozměňovacím návrhům k tisku 637, které byly podány písemně a jsou označeny jako sněmovní dokumenty číslo 3598 a 3600. Abych jen připomněl, o co se jedná, 3598 - je to zjednodušený postup pro zadávání podlimitních veřejných zakázek. Jedná se o to, abychom zbytečně v tomto návrhu zákona nešli nad rámec evropské směrnice. Ten druhý, 3600, se týká obecně použití elektronických nástrojů při zadávání veřejných zakázek. Odkazuji na své vystoupení v obecné rozpravě.

Prosím o podporu těchto pozměňujících návrhů a věřím tomu, že i přes počáteční negativní postoj paní ministryně, až to tady budeme mít příště, možná dojde k jiným závěrům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Slova se ujme paní poslankyně Soňa Marková a připraví se pan poslanec Jan Klán. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych se pouze přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, protože jsem ho odůvodnila již v obecné rozpravě. Takže se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 3597. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni. Nyní pan poslanec Jan Klán. Připraví se pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu uvedenému jako sněmovní dokument číslo 3615. Odůvodnil jsem ho už v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní pan poslanec Jan Chvojka, připraví se pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem taktéž stejně jako moji kolegové odůvodnil svůj pozměňovací návrh v obecné rozpravě, tudíž se k němu chci jenom přihlásit a říci, že je zaevidován v systému pod číslem 3580. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Nyní pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP