(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koubkovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné sloučené rozpravy je pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, chci reagovat na dnešní kritiku té části usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze dne 13. ledna letošního roku týkající se zprůhlednění nákupu na komoditních burzách. Příliš jí totiž nerozumím. Většina z vás, kdo máte zkušenosti s komunální politikou, určitě znáte výjimku ze zákona o veřejných zakázkách, která umožňuje nakupovat hlavně energie v komoditních burzách. Tuto možnost využívají tisíce obcí a jiných veřejných zadavatelů. A je to úplně v pořádku, protože díky této výjimce mají méně administrativy. V pořádku ale určitě není to, že obce coby zákazníci, stát ani veřejnost nemají a ani nemohou mít přesnou informaci o tom, kolik nákupy na komoditních burzách vlastně stojí. Nemají tedy přesný přehled, za co se utrácejí veřejné prostředky. Nemluvím teď o cenách energií, ale o řadě různých poplatků, které se za zprostředkování nákupu na burzách běžně platí a které v některých případech jsou, v jiných případech nejsou přičteny ke konečné ceně energie nakoupené na burze. Na tuto nesrovnalost upozornila v minulém roce některá média, jako např. Reportéři ČT. Myslím si, že taková praxe jistě v pořádku není.

Při připomínkovém řízení zákona o zadávání veřejných zakázek navrhlo Ministerstvo vnitra vyřešit tento problém zavedením regulace České národní banky. Návrh nebyl akceptován, proto jsem se pokusil navrhnout jednodušší řešení. Veškeré poplatky se budou zveřejňovat na internetu a všechny poplatky se budou platit pouze komoditní burze, ne nějakým firmám, které stojí v pozadí. Myslím, že to má hlavu a patu. A při vší úctě ke kolegům, kteří tvrdí, že je to protizákonné, musím konstatovat, že je to irelevantní. Poplatky mají být veřejné, aby si je každý mohl porovnat. Nechci prostě nic jiného, než aby burzovní poplatky byly veřejně známé a průhledné a aby se platily přímo burze. A jestli z nich potom burza zaplatí někomu jinému, to už mě nezajímá. Na tom není nic nezákonného.

Abych byl příkladný, uvedu příklad netransparentních poplatků. Veřejný zadavatel si k realizaci nákupu elektřiny nebo plynu na komunitní burze musí najmout dohodce. Dohodců je omezený počet, jsou to externí firmy a nemají transparentní a na internetu dostupný ceník. Dohodce zpracuje obchodní případ ve spolupráci s klientem, dají dohromady nezbytné informace pro uskutečnění burzovního obchodu. Dohodce zaregistruje klienta v registračním centru burzy a dále zastupuje klienta při obchodování a informuje ho o výsledcích. Aukce je realizována prostřednictvím elektronického systému a po ukončení aukce je burzou vydán závěrkový list. Klient zaplatí burzovní poplatky zveřejněné a poplatky dohodci nezveřejněné.

Příklad druhý je transparentní poplatek. Veřejný zadavatel podepíše jednoduchou smlouvu s burzou a vyplní standardizovaný dotazník, který předá burze buď notářsky ověřený, nebo prostřednictvím datové schránky. Burza zkontroluje všechny údaje, případně si vyžádá doplnění, a v případě, že je vše vyplněno, připraví elektronickou aukci. Přípravu má na starosti dohodce - zaměstnanec nebo smluvní partner burzy, který dohlíží na spárování nabídky s poptávkou. Aukce je realizována prostřednictvím elektronického systému a po ukončení aukce je burzou vydán závěrkový list. Klient platí pouze burzovní poplatky, žádné poplatky dohodci klient už neplatí.

Hlavní rozdíly tedy mezi uvedenými způsoby obchodování. V prvním, netransparentním případě nutí burza klienty najímat si dohodce na to, aby za ně vyplnil vstupní údaje nezbytné pro realizaci obchodu, poplatky za služby dohodce má každý klient stanoveny v jiné výši a poplatky za dohodce jsou často několikanásobně vyšší než poplatky burzy. Klient si může vybrat pouze z několika subjektů, které jsou propojeny navzájem.

Ve druhém, transparentním případě má klient přímo vztah s burzou, dohodce je placen burzou a dohlíží na nejvýhodnější spárování poptávky a nabídky. V prvním, netransparentním případě, se veřejný zadavatel musí spolehnout na dohodce, že řádně vyplnil veškeré náležitosti obchodu a že dodavatelé dostanou správné informace. Ve druhém, transparentním případě toto odpadá, veřejný zadavatel si může dle vlastního uvážení zvolit jakéhokoli poradce, samozřejmě považuji to za účelné, a je zaručen bezchybný elektronický přenos veškerých parametrů dodávky od klienta k potenciálním dodavatelům za účelem správného ocenění dodávky.

Čili na závěr chci říci, chci vás přesvědčit, že jakýkoli pozměňovací návrh s transparentním obchodováním na komoditních burzách, který tady zazní, si zaslouží naši podporu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Petrů. Dalším řádně přihlášeným do sloučené obecné rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka. Pardon, omlouvám se, pane poslanče, ještě faktickou poznámku pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já budu jen velmi krátce reagovat na příspěvek kolegy Petrů.

Já jsem velmi rád, že tento zákon je na pořadu jednání, že se zdá, že bude schválen. Mou hlavní motivací je, abychom konečně zavedli pořádek do veškerého obchodování. Všichni dobře víme, že když si chceme nějakým způsobem ulejt finanční prostředky, tak se prostě udělá jednací řízení bez uveřejnění. A já se domnívám, že právě jednou z cest je obchodování na burzách. To zde pan kolega velmi přesně řekl. Já se přiznám, že musím souhlasit s tím, co říkal, že i toto obchodování musí být naprosto spravedlivé a transparentní, mělo by být veřejné, musí být na internetu, a pokud máme těchto burz několik, tak je třeba, aby i ceník byl prostě zveřejněn a nebylo možné, aby jedna burza obchodovala výrazně levněji a druhá výrazně dráže. Já nepodezírám, poněvadž si myslím, že na burzách se dělá relativně spravedlivě a poctivě, ale nicméně ta transparentnost, jak byla v tomto příspěvku, je důležitá. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi za jeho faktickou poznámku. Nyní již avizovaný, řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já mám několik připomínek k zákonu. Domnívám se, že existuje prostor pro obejití zákona o veřejných zakázkách z titulu příliš široké spolupráce horizontální či vertikální. A ten prostor je širší, než by bylo vhodné. Myslím si, že by to mohlo mít dopad i na některé zakázky, které jsou zadávány v rámci sektoru zdravotnictví nebo dopravních staveb apod.

Návrh definuje ovládání osob jak vertikální, tak horizontální skrze procentuální vyjádření, vázané ovšem k faktorům, které nejsou jasně dány. Takové vymezení je zavádějící. V závislosti na objemu obratu předmětného subjektu totiž může být 20% podíl na jeho obratu obrovský a nemusí znamenat, že se takový subjekt neúčastní hospodářské soutěže. U subjektů s obratem v řádu stovek milionů korun, což mohou být například krajské správy komunikací, může objem zakázek pro další subjekty efektivně umožnit ovládnutí trhu s danými službami v předmětné lokalitě.

Dále se domnívám, že do textu zákona by mělo být vloženo pozměňovacím návrhem ustanovení o odpovědnosti zadavatele za funkčnost zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace by měla být tvořena tak, aby byla co nejpřesnější a nejjasnější a nebylo pokud možno třeba uplatnit vůbec institut dodatečných informací. Navíc často bývá zadavatel zastoupen a zadávací dokumentaci tvoří třetí osoba. Je pak o to složitější dohledat odpovědnou osobu, kterou případně bude možné trestat za nesprávnost zadávací dokumentace. Jasnost a přesnost tohoto dokumentu je pro uchazeče o veřejnou zakázku zcela zásadní, a proto by mělo být na zadavateli, aby zajistil a odpovídal za ni.

Dále je tu připomínka, která se týká mimořádně nízké nabídkové ceny. Tento problém se ukazuje už dnes. I z osobní praxe mohu potvrdit, že mimořádně nízká nabídková cena je institut velmi variabilní a neuchopitelný. Návrh zákona, sněmovní tisk 637, tento stav nijak nemění, bohužel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP