(15.00 hodin)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Určitě ráda řeknu. Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, jedná se o návrh zákona, kterým se mění některé další zákony právě ve vazbě na vznik nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se především o technické změny dalších doprovodných zákonů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. My jsme tento návrh přikázali rovněž výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru a dále rovněž byl přikázán příslušným dvěma výborům - ústavněprávnímu a hospodářskému. Tisky vám byly doručeny, resp. usnesení vám byla doručena jako tisky 638/1 až 5. Prosím zpravodaje garančního výboru a ústavněprávního výboru pana poslance Pletichu.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, tímto tiskem se zabýval rovněž výbor pro veřejnou správu, který ho doporučil ke schválení tak, jak byl podán, nebyly k němu podány žádné pozměňovací návrhy a takto byl doporučen. Stejnou procedurou byl tento tisk projednán i v ústavněprávním výboru dne 14. ledna. Rovněž byl projednán, rovněž byl doporučen a žádné pozměňovací návrhy nebyly podány,

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím tedy, aby opět pana poslance Birkeho zastoupil pan předseda hospodářského výboru.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já tady přečtu usnesení hospodářského výboru ke sněmovnímu tisku 638:

"Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministryně pro místní rozvoj Jana Blechy, zpravodajské zprávě poslance Jana Birkeho a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 638 ve znění předloženého vládního návrhu zákona;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, pane předsedo. Povedeme tedy sloučenou obecnou rozpravu k těmto dvěma tiskům.


Sloučená rozprava k bodům 32 a 33
/sněmovní tisk 637 a 638/

Prosím první přihlášenou, kterou je paní poslankyně Halíková, aby se ujala slova, a připraví se pan poslanec Adamec.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, členové vlády, vážené poslankyně a poslanci, stovky miliard korun se každý rok vynakládají na stavební práce, dodávky a služby nejenom při čerpání prostředků z evropských fondů, ale i z národních dotací nebo z vlastních rozpočtů ať už ministerstev, krajů, měst a obcí. Všichni zadavatelé přitom pochopitelně musí postupovat podle stávajícího zákona o zadávání veřejných zakázek. Ročně se tak soutěží, pro zajímavost, zakázky v celkovém objemu, který dosahuje téměř 600 mld. korun. Při projednávání současného, jak už tady bylo paní ministryní zdůrazněno, nového zákona, nikoli novely zákona o zadávání veřejných zakázek, jsme neustále konfrontováni s tlakem, že musíme nový zákon o zadávání veřejných zakázek poměrně rychle přijmout, abychom vyhověli předběžné podmínce Evropské komise k čerpání evropských peněz. Jenže zadavatelé veřejných zakázek i uchazeči o ně od nás poslanců očekávají především jistotu, že pokud podle tohoto zákona budou postupovat, tak se nedostanou do potíží jak s dotacemi, tak nebudou čelit trestním oznámením, která se bohužel zejména vždycky v období před novými volbami doslova množí. (Stále hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já se velmi omlouvám a prosím sněmovnu o klid, jak vpravo, tak vlevo. Prostředek je výjimečně ticho, hluk jde zleva a zprava. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Předložený zákon je velice rozsáhlý, co do paragrafového znění je obsáhlejší než ten stávající. Je ale otázka, jestli očekávání, o kterých jsem hovořila, skutečně splňuje a bude splňovat.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se proto na svém jednání nezabýval jenom tím, co mu bylo předloženo, ale uskutečnil celou řadu konzultací se zástupci krajů, měst a obcí i s dalšími zadavateli veřejných zakázek. Z proběhlých debat musím konstatovat, že panuje obava, abychom neschválili zákon, který bude třeba novelizovat dřív, než se ho všichni zadavatelé naučí používat. Obavy z toho, co jsem právě řekla, do jisté míry umocňuje i množství pozměňovacích návrhů, kterými se jednotlivé výbory zabývaly a které jsou předmětem dnešního druhého čtení návrhu zákona.

Překvapilo mě, vážené poslankyně a poslanci, že desítky pozměňovacích návrhů iniciovalo samotné Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatel tohoto zákona. Jenom ve výboru pro veřejnou správu jich bylo celkem 38. Zdá se, že předlohu se nepodařilo před odevzdáním na jednání Sněmovny ani po vypořádání tři a půl tisíce připomínek v mezirezortním připomínkovém řízení dotáhnout do podoby bez nutnosti dalších korekcí.

Zarážející je, že Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s vydáním řady metodik. Důvodem má být, že metodiky je možné upravovat snadněji podle aktuálních potřeb, než jak je tomu u zákona. Pokud by se takový přístup uplatnil, tak by se ale zadavatelé mohli utopit v množství metodik a naopak by znejistěli, jak mají vlastně postupovat. Jako příklad mohu uvést, že Ministerstvo pro místní rozvoj odmítlo stanovit v zákonu kritéria pro stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, protože to prý neodráží různorodost předmětů zakázek a z evropské směrnice byl nakonec původní vzorec vyřazen. Ovšem možné vzorce má obsahovat metodika, což zase vyvolá, troufnu si říci, strach vylučovat výrazně podhodnocené nabídky, aby nedocházelo ke zdlouhavým sporům a odvolávání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zákon má podle předkladatele dát zadavatelům větší zodpovědnost, ale znamená to i větší samostatnost? Může naopak posílit jejich závislost. Od některých představitelů obcí, kde nemají právníky, natož právní oddělení, jsme opakovaně ve výboru slyšeli, že se bude podle nich zvyšovat závislost na právnících a zejména na specializovaných firmách, které připravují výběrová řízení a jejich vyhodnocování. Tak i po přijetí nového zákona hrozí, že mnoho prostředků z rozpočtu nepůjde na občany tolik očekávané investice, ale naopak na právní a odborné služby, aby starostové a zastupitelstva pokud možno nečelili trestnímu stíhání.

Myslím si, vážené kolegyně a kolegové poslanci, že bychom měli vnímat naše specifika dále při schvalování - a o tom tady paní ministryně hovořila - 30 % víceprací, než je evropskou směrnicí povolených 50 %, ale také současný trend vedení politického boje trestními oznámeními vztahujícími se především k veřejným zakázkám.

Ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsme projednávali před dnešním druhým čtením celkem 120 pozměňovacích návrhů, které výbor obdržel. Paní ministryně tady uvedla k některým z nich stanoviska a řekla předem, co můžeme očekávat, že bude podpořeno, a naopak kde bude stanovisko předkladatele negativní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP