(14.50 hodin)
(pokračuje Pleticha)

Další výbor, který se tímto zabýval, byl ústavněprávní výbor, který se tímto zabýval dne 14. ledna, kde byly přijaty dva podstatné pozměňující návrhy. Jeden se týkal možnosti vyloučení společnosti nebo uchazeče, v němž má člen vlády 10 %, to již paní ministryně také okomentovala, a další věc se týkala víceprací a záležitostí, kdy v průběhu plnění zakázky se vyskytly nějaké okolnosti, které nešlo při zadávání předvídat. Takže tato usnesení tam máte ve sněmovním tisku 673/4.

A konečně třetí výbor, který se tímto sněmovním tiskem zabýval, byl výbor hospodářský a ten se zabýval tímto tiskem dne 13. ledna -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, jenom pro pořádek - já zde mám napsaného jako zpravodaje pana poslance Birkeho, který je omluven, takže pokud jste členem hospodářského výboru, tak ho můžete zastoupit. Pokud ne, tak v této fázi potřebuji někoho z hospodářského výboru, kdo se ujme role zpravodaje. (Předseda hospodářského výboru Ivan Pilný přebírá z rukou předsedy Jana Hamáčka písemný podklad). Já panu předsedovi půjčím usnesení jeho vlastního výboru. (Písemný podklad padá na zem.) Já bych vám ten tisk donesl, ale pokud se zvednu ze své židle, tak přeruším jednání schůze. Musel jsem zvolit tento méně důstojný postup. Prosím.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedo, já bych tedy za zpravodaje hospodářského výboru přečetl usnesení hospodářského výboru, které k tomuto zákonu a k tomuto sněmovnímu tisku bylo přijato.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministryně pro místní rozvoj Jana Blechy, zpravodajské zprávy poslance Jana Birkeho a po obecné a podrobné rozpravě:

Za prvé - doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 637 ve znění schválených pozměňovacích návrhů:

1) v § 4 odstavec zní: "(2) zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použije více než 200 miliónů českých korun nebo více než 50 % peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu veřejného zadavatele, z rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie".

2) v § 36 odst. 4 v první větě za slova "od zadavatele" doplní slova "s výjimkou advokáta nebo daňového poradce"

3) v § 36 odst. 4 věta druhá zní: "Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, zadavatel označí v zadávací dokumentaci tyto informace, identifikuje osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely a uvede všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace."

4) v § 153 odst. 1 písem. a) se v bodech 1 a 2 slova "nebo zásobníku plynu" zrušují

5) v § 158 se vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) ustanovení § 4 odst. 4 se nepoužije pro podlimitní sektorové zakázky." Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

6) za § 160 se vkládá nový § 160a, který zní: "§ 160a Zvláštní ustanovení pro režim veřejné zakázky. Ustanovení § 24 věty druhé se nepoužije pro sektorové veřejné zakázky."

7) v § 178 se číslo 20 miliónů nahrazuje číslem 100 miliónů

8) v § 222 odst. 5 a 6 písm. c) zní: "c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce"

9) v § 223 odst. 2 úvodní části se slova "rovněž v případě" nahrazují slovy "a to bez zbytečného odkladu, poté co zjistí" a písm. b zní: "b) vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly vliv na výběr dodavatele nebo"

10) za § 258 se vkládá nový § 259, který zní: "1. Za podání podnětu k zahájení řízení z moci úřední úřad od toho, kdo podnět podal, vybere poplatek ve výši 1 000 korun za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno pochybení. 2. Podalo-li podnět více osob společně, vybere se poplatek podle odstavce 1 pouze jednou. 3. Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet úřadu. 4. Nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve lhůtě dle odstavce 3 zaplacen, podnět se nevyřizuje. 5. Poplatek se nevrací. 6. Osvobození od poplatku ani prodloužení lhůty pro zaplacení poplatku není přípustné. 7. Zákon o správních poplatcích se nepoužije.

Další paragrafy se přečíslují.

11) § 259 až 278 se označí jako § 260 až 279

12) v dosavadním § 278 odst. 2 se slova "podle § 3 odst. 2" nahrazují slovy "podle § 4 odst. 1"

13) v části čtvrté nadpisu hlavy čtyři se slova "bez uveřejnění" nahrazují slovy "s uveřejněním"

Za druhé - zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

Za třetí - pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

Za čtvrté - pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Tolik tedy vystoupení zpravodajů. Ještě přečtu omluvu paní poslankyně Semelové, ale to je na zítra od 9. hodiny z pracovních důvodů, a pan poslanec Adam se omlouvá dnes od 17. hodiny také z pracovních důvodů.

Otevírám rozpravu, kdy registruji návrh na sloučení rozpravy. Je zde faktická poznámka. (Poslanec Pleticha mimo mikrofon říká, že se jedná o procedurální návrh). Pokud je to procedurální návrh na sloučení rozpravy... takže registruji procedurální návrh, prosím ještě pro jistotu jednou na mikrofon, že žádáte o sloučení rozpravy s bodem 33.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, navrhuji procedurální návrh, abychom sloučili rozpravy sněmovních tisků 637 a 638 dohromady, neboť spolu souvisí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Takže já vás všechny odhlásím, protože je zde žádost o novou registraci, a budeme tedy hlasovat o tom, že rozprava k bodu 32 bude sloučena s rozpravou k bodu 33, neboli že o těchto dvou bodech povedeme společnou rozpravu. Upozorňuji, že pouze sloučenou rozpravu obecnou, protože v podrobné rozpravě je možné navrhovat pozměňovací návrhy k oběma tiskům.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí se sloučením obecné rozpravy u těchto dvou tisků, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 129, přihlášeno je 107, pro 107, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Kailová má kartu číslo 17.

Já tedy přeruším bod číslo 32 a otevírám bod 33, což je

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 638/ - druhé čtení

Prosím tedy paní ministryni, aby i tento tisk uvedla. Něco nám říct musíte, paní ministryně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP