(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Doba na přestávku pro zasedání klubu ANO uplynula. Prosím tedy, abyste zaujali svá místa. Ještě předtím, než dám prostor k závěrečným slovům, konstatuji došlou omluvu v době od 12.40 do 16.15 z pracovních důvodů pana poslance Jiřího Běhounka.

Nyní tedy je prostor pro závěrečná slova. Ptám se paní ministryně, jestli má zájem. Ano. Paní ministryně, chviličku malou. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, pokračujeme závěrečným slovem ministryně školství. (Důrazně vzhledem ke hluku v sále.)

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, na základě proběhlé rozpravy mi dovolte reagovat - jednak na výzvu, jak se stavím k možným změnám pravomocí prezidenta. Nepodporuji ani jeden z pozměňovacích návrhů, tzn. v následující hlasovací proceduře je všechny doprovodím nesouhlasem, a to z toho důvodu, že prezident republiky má své pravomoci určeny buď Ústavou, nebo zákonem a tyto má vykonávat. Nepokládám za vhodné, abychom tady vytvářeli zákony pro konkrétní situace a konkrétní osoby. Co se týká tří nejmenovaných profesorů, tak pokud nebudou prezidentem republiky jmenováni, tak samozřejmě doběhne soudní řízení a pro prezidenta republiky bude platit výsledek soudního řízení jako pro kohokoli jiného.

Co se týká otázky děkanů a rektorů, nebo chcete-li univerzit a fakult. Také bych byla velmi nerada, kdyby se úsilí všech, že po deseti letech je konečně Poslanecká sněmovna připravena prohlasovat novelu vysokoškolského zákona, smrskla debata pouze na to, jaké vztahy mezi sebou mají, nemají a čeho se vzájemně obávají děkani a rektoři. Co se týká toho, že jako sociální demokratka snad prý navrhuji oslabení pozice děkanů nebo fakult. No samozřejmě v žádném případě. Vládní návrh pouze říká z hlediska respektování autonomie vysokých škol, že fakulty a univerzita, resp. rektor a děkani si mohou statutem tyto své záležitosti svobodně upravit.

Co se týká projednávání ve výborech, byli jsme vedeni snahou, abychom eliminovali obavy děkanů a fakult, které z mého pohledu vyplývají zejména z jejich negativních zkušeností za doby předchozích vlád. To znamená, jsem ráda za iniciativu všech zúčastněných vyvážit kompetence fakult a univerzit. Vzhledem k tomu, že nedospěly reprezentace vysokých škol, tzn. Rada vysokých škol a Česká konference rektorů, ke shodě, jakým způsobem tyto kompetence upravit, tak z hlediska mé pozice v rámci hlasovací procedury zaujmu k pozici K1 neutrální stanovisko. Zároveň avizuji, že budu podporovat souhlasem A8, A9, tzn. souhrnný pozměňovací návrh vyplývající ze školského výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Valachové za její závěrečné slovo. Nyní pan poslanec Mihola jako zpravodaj se závěrečným slovem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, k novele vysokoškolského zákona už zde vystoupili snad všichni, kteří jsou s akademickým prostředím profesně spjati. A tak i já bych chtěl pár poznámek přidat právě především z tohoto důvodu, snad ještě víc než jako zpravodaj. Ale jen krátce. V akademickém prostředí působím totiž 16 let a za tu dobu už jsem také do těch mechanismů nějakým způsobem pronikl, i když jsem nebyl na rozdíl od některých kolegů děkanem nebo rektorem. Pár reakcí na několik předřečníků.

Nemyslím si, že je adekvátní označovat novelu jako promarněnou příležitost. Když pominu, že vznikala přes funkční období několika ministrů, věnovala jí současná koalice podle mě náležitou pozornost. Novela se projednávala koaličně na výjezdních i dalších zasedáních, dále na podvýboru už potom za přítomnosti všech zástupců poslaneckých klubů, na výboru opakovaně také. Diskutovalo se s mnoha odborníky, především se zástupci České konference rektorů či Rady vysokých škol a mnoha dalšími, a každý z nás asi i v rámci právě těch svých akademických působišť. Výsledkem těchto názorových střetů, včetně těch uvnitř koalice, podotýkám, je kompromis. Možná někdo řekne kompromis kompromisů. Ale ruku na srdce, těžko by jiný předkladatel, jiná koalice dosáhli na něco razantně progresivnějšího.

Byl bych rád, abych nám v rámci těchto obšírných diskusí neuniklo snad to nejdůležitější, to nejpodstatnější, a to byla slova, k nimž jsme se snad všichni hlásili ve svých volebních programech - kvalita českých vysokých škol. A v tomto kontextu jsem rád, že pan doc. Svoboda to zde ve svém vystoupení zmínil, a já se k tomu hlásím rovněž.

Mohl bych se tady také vyjadřovat obšírně k akademickému senátu a k těm navrženým změnám. Byl jsem totiž čtyřikrát senátorem na naší, tedy pedagogické fakultě, jednou také senátorem Masarykovy univerzity. Nechci příliš polemizovat s návrhy paní doc. kolegyně Putnové. Možná by někdo přidal ještě další návrhy podobné těm jejím, např. ohledně kvót zastoupení žen v senátu apod. Realita je ale podle mě celkově o hodně prostší. Zažil jsem situace, kdy do senátu byl problém dostat vůbec nějaké lidi, motivovat je k tomu, aby tam pracovali. A ten zmíněný asistent na čtvrt úvazku, který se může stát senátorem. Já myslím, že senátory volí snad rozumní lidé, kteří dneska mají přístup k množství informací, alespoň u nás to tak chodí, že kandidáti na senátory, jak učitelé, tak studenti, se musí představit, a neměl by nastat nějaký fatální problém v tom, že je tam někdo, kdo je s tou školou spjat okrajově a vlastně o ní vůbec nemá zájem.

Závěrem bych apeloval zejména na poslance vládní koalice, abychom odolali pokušení měnit dlouze diskutované věci a témata na poslední chvíli, pokud nechceme připustit, že předešlé dlouhé a složité debaty a jednání nebyly pouze formální. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní za výbor pro bezpečnost - paní kolegyně Černochová tu není, takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil tedy své stanovisko. Jednotlivá stanoviska, i když je sdělila v závěrečném slově paní ministryně, budu požadovat před hlasováním i od ní. Pane zpravodaji, prosím. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Já bych nejdříve konstatoval, že ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí. Můžeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které vzešly z jednání bezpečnostního výboru a školského výboru a ze druhého čtení tohoto návrhu zákona, tak jak jsou všechny uvedeny -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid sněmovnu! Jednáme o proceduře hlasování. Není to úplně jednoduché. Budeme schvalovat hlasováním proceduru, tak prosím dávejte pozor. Pokračujte, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP