(10.10 hodin)
(pokračuje Rais)

A takhle by se dalo pokračovat tady v těch věcech. Ztotožňuji se s názorem, který tady byl řečen, ohledně té volby - ne volby, ale určování, jmenování profesorů ze strany prezidenta. Pokud nejsou dořešeny soudní spory těch neúspěšných kandidátů s prezidentem republiky, tak si myslím, že bychom mohli počkat, nebo měli počkat tady na toto řešení, a pak teprve názory, které tady jsou logické, samozřejmě, tak je vzít.

Jsem rád, že se posunul ten pozměňovací návrh směrem, který se týkal autonomnosti nebo jisté autonomnosti Policejní akademie rozhodným směrem, a myslím si, že to, co je dneska předloženo, že je hlasovatelné.

Takto by se daly jednotlivé pozměňovací návrhy probrat. Já bych na závěr, abych nezdržoval, myslím si, že skutečně je důležité, a říkal jsem to v tom předcházejícím vystoupení, když bylo druhé čtení, věnovat pozornost i kvalitě vysokých škol a financování a zejména se soustředit na absolventy pedagogických fakult, aby nám neutíkali mimo obor, a v tomto, myslím si, že by Sněmovna měla Ministerstvu školství výrazně pomoci, protože pokud budou kvalitní učitelé na základních a středních školách, pak můžeme taky dostat kvalitu i na vysoké školy. Pokud bude neustále přehlíženi ti mladí, tak bude dost velký problém v budoucnu.

Co se týká financování, asi v ruku v ruce bych taky měl říct, měl by být audit, měly by být kontroly, protože jinak je to černá díra, do které samozřejmě ty peníze padají, čili mělo by to být nějak vyvážené.

Nechci dále zdržovat, na toto téma by se dalo hovořit hodně, ale myslím si, že i když je to všechno připravené, tak asi bychom se pak měli před vlastním hlasováním na chvilku sejít a ještě si některé detaily doladit s paní ministryní. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní dvě faktické poznámky. První prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku, připraví se pan poslanec Pilný. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedkyně, já bych chtěl jenom, aby zde jasně zaznělo to, co jsem říkal. Materiál, který jste dostali jako tzv. právní stanovisko od předsedy Rady vysokých škol prof. Fischera, nebyl podepsaný, nebyl na hlavičkovém papíře. Když mi takto dají studenti esej, tak jim to vracím, aby tam aspoň doplnili jméno. Jestli to byl opravdu pan profesor Bělina, pak si dovoluji konstatovat, že to tvrzení o protiústavnosti, které je ve zjevném rozporu s textací § 304 i z hlediska toho, co se píše v těch učebnicích, podle mne svědčí o tom, že je na vysokých školách víc problémů a že možná ve vzdělávacím systému máme vážnější problémy než jenom matematiku. Ale to je moje poznámka k tomu.

Jinak k té učebnici Pracovní právo, Milan Galvas a kolektiv, ta pasáž, kterou jsem citoval, tam je autorkou paní profesorka Zdeňka Gregorová spolu s panem doktorem Zachariášem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Pilného, připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, jsme ve třetím čtení, takže se omezím na faktickou poznámku.

Vzdělávací systém je konzervativní a je to dobře. Na druhou stranu pokusy ho řídit monoliticky, takže půjdeme do každého detailu, jako je v tomto zákonu, připomíná tanker, který, bohužel, se otáčí velmi pomalu a do toho ledovce jednou narazí a možná se bude potápět pomaleji než Titanic, ale je to tak. Mluvíme-li o akademických svobodách, tak si myslím, že je věcí každé vysoké školy, jak si upraví vztah mezi rektory a děkany. Na to je organizační a jednací řád, a jestli jsou tu akademické svobody, tak bychom jim to měli prostě dovolit, a ne je cpát do monolitického bloku, kterým je tento zákon.

Totéž se týká tzv. létajících profesorů. To je prostě následek, a jestliže příčinou je tedy to, že soukromé školy mají nízkou kvalitu, tak proč třeba pomocí služebního zákona a jiných instrumentů tam ženeme lidi, kteří si mají něco odsedět a musí na to získat příslušný papír a dělají to tím nejjednodušším způsobem. To přece determinuje a určuje kvalitu vysokých škol. Když jim zakážeme kvalitní profesory, to vzdělání jenom nadále upadne, a jedná se tedy snad o pokus likvidace škol.

Pak kuriózní pozměňovací návrhy, které snižují úroveň školství, máme 14 bakalářů do tuctu, v řadě oborů je to úplně k ničemu, a jestliže vysokým školám dáme možnost, že budou uznávat zkoušky z tzv. odborných středních škol, tak se ta kvalita určitě tímto způsobem nesníží.

To znamená, podle mého názoru ten zákon detailně zasahuje do věcí, které by vůbec neměl určovat, a myslím si, že funkcionáři vysokých škol by se měli prostě bránit. To jsou ty skutečné akademické svobody. Ne určovat monolitický blok, který rozhodně k nějaké změně ve vzdělávacím systému nepřispěje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Válkovou taktéž s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, faktická poznámka je omezena co do rozsahu časové dotace i věcně. Věcně se tu chci jen vyjádřit k tomu, co před chvílí říkal vaším prostřednictvím můj vážený a milý kolega pan profesor Zlatuška. Absolutně s tím nesouhlasím. Nemyslím si, že by, pokud jde o jeho pozměňovací návrh, bylo rozhodující to, jestli je právní stanovisko nám zasílané podepsané, nebo nepodepsané. Vždycky záleží na tom obsahu. S tím obsahem se můžu já jako právník ztotožnit, i ke kapacitám, jako je profesor Bělina nebo zde citovaná docentka Gregorová, můžu mít různé názory, ale v těch zásadních otázkách dost o tom pochybuji a myslím si, že jeho návrh je opravdu v rozporu s principem proporcionality a porušuje to, co je v článku 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, neboť akademické pracovníky znevýhodňuje. Museli by si právě v těch oblastech, ve kterých mají svou, řekněme, hlavní činnost, tzn. vědecká, pedagogická, publikační a samozřejmě s tím související výkon těchto činností na jedné, dvou nebo třech školách, žádat o souhlas, předchozí souhlas, a to ještě na omezenou dobu jednoho roku, rektora příslušné vysoké školy.

Myslím si, že to je zralé na ústavní stížnost, kterou samozřejmě teď nejsem schopna a ani nemůžu v rámci faktické poznámky nastínit, jak by měla vypadat, ale takzvaně si zaděláváme na problém, protože po právní stránce tento zásadní návrh nebyl zcela řádně projednán se všemi na těchto procesech zúčastněnými institucemi, včetně Rady vysokých škol. Takže mi to připadá přinejmenším nekorektní a nefér s tímto návrhem přijít dva měsíce před závěrečným čtením, třetím čtením. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Tejc, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já si dovolím navázat na svého váženého kolegu pana profesora Raise ve věci mého pozměňovacího návrhu. Chtěl bych říct, že určitě jsem pro, stejně jako všichni ostatní, abychom zvyšovali kvalitu těch navazujících programů. To, co ale obsahuje můj pozměňovací návrh, pro vysvětlenou je to, že pokud by nedošlo ke změně, tak by např. takové programy, jako je LLM, tedy ty zahraniční, mohli studovat pouze absolventi zahraničních vysokých škol. My se snažíme tím pozměňovacím návrhem umožnit absolventům našich veřejných vysokých škol, aby tato studia mohli na našich školách absolvovat, tzn. snažíme se o to, aby měli větší možnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP