(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím rozpravu. Ptám se pana ministra, případně paní zpravodajky či pana zpravodaje na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o navržených usneseních. Návrhy usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru jsou shodné, proto - pokud souhlasíte - budeme o nich hlasovat pouze jednou.

 

Táži se, kdo souhlasí s navrhovaným usnesením. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 91, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 134, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zpravodajům i panu ministrovi a končím druhé čtení tohoto vládního návrhu.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

63.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 687/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobrý podvečer. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zvýšení ochrany zdraví spotřebitele a zlepšení jeho informovanosti. Pokud jde o tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky, bude tohoto cíle dosaženo transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES, dále jen tabáková směrnice.

Transpozice tabákové směrnice je největší změnou v oblasti tabákových výrobků a elektronických cigaret od vstupu České republiky do Evropské unie. Její hlavní principy jsou následující:

Rozšíření předmětu úpravy zákona kromě tabákových výrobků také na elektronické cigarety, náhradní náplně do nich a bylinné výrobky určené ke kouření.

Povinnost označit cigarety určené ke kouření, tabák určený k ručnímu balení cigaret a tabák určený do vodní dýmky kombinovaným zdravotním varováním, to je zdravotní varování, které je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení, a je k němu připojena informace týkající se odvykání kouření.

Zákaz uvádět na trh cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret s příchutí. Tabákový výrobek dále nesmí obsahovat například vitaminy, kofein, přísady usnadňující vdechování nikotinu nebo zakázané prvky a rysy.

Stanovení podmínek pro přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní do nich na dálku včetně povinnosti registrace.

Povinnost výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků za účelem sledovatelnosti těchto výrobků zaznamenávat převzetí všech jednotkových balení do svého držení, jakož i veškeré přesuny v rámci jejich držení a konečný výstup jednotkových balení z jejich držení.

Stanovení podmínek pro uvádění na trh elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, bylinných výrobků určených ke kouření a takzvaných nových tabákových výrobků, to je výrobků, které nespadají pod žádnou ze stávajících kategorií tabákových výrobků a byly uvedeny na trh po 19. květnu 2014.

Požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění na trh tabákových výrobků, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem.

Kromě transpozice tabákové směrnice se upravují také některá ustanovení týkající se potravin:

Konkrétně se jedná například o upřesnění požadavků na uvádění informací u nebalených potravin, například označení země původu musí být umístěno v těsné blízkosti nabízené potraviny.

Povinnost uvést jméno, název nebo obchodní firmu a adresu výrobce alkoholického nápoje s obsahem alkoholu nad 20 %.

Zákaz používání potravin s prošlým datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti k další výrobě.

Stanovení regulatorního rámce pro označování potravin slovy česká potravina a vyrobeno v České republice a grafického znázornění formou loga uvedeného v prováděcím právním předpise, a to i při jakémkoli jiném poskytování informací se stejným významem, zejména slovních, obrazových nebo grafických, to znamená prostřednictvím vlajky, mapy, grafického symbolu apod., naznačujících, že potravina byla vyrobena v České republice nebo že země původu potraviny je Česká republika.

Vytvoření zvláštního režimu umožňujícího distribuovat bezplatně charitativním a humanitárním organizacím potraviny, které zcela nenaplňují některé požadavky potravinového práva, avšak jsou stále bezpečné.

Příslušnost Ministerstva zemědělství k zajištění systému správní pomoci a spolupráce pro oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potravin a koordinace činností zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací.

Součástí navrhované právní úpravy je související změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. V návaznosti na transpozici tabákové směrnice se mění také zákony o regulaci reklamy, provozování rozhlasového a televizního vysílání v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.

Nabytí účinnosti zákona je navrhováno na 20. května 2016 v souladu s transpoziční lhůtou stanovenou tabákovou směrnicí. Nabytí účinnosti některých ustanovení, například pravidel pro označení české potraviny, je odloženo na 1. leden 2017. Je navrhováno přechodné období pro doprodej cigaret a tabáku určeného k balení cigaret v délce tří měsíců od nabytí účinnosti zákona a přechodné období pro doprodej ostatních tabákových výrobků a elektronických cigaret v délce jednoho roku od nabytí účinnosti zákona.

Vzhledem ke zmíněné transpoziční lhůtě stanovené tabákovou směrnicí do 20. května 2016 bych chtěl požádat o možnost zkráceného projednání ve výborech Poslanecké sněmovny na 30 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP