(14.50 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Další návrh je taktéž od pana poslance Lanka, je to přeřazení bodu 104, energetický zákon, je to sněmovní tisk 496, dnes jako druhý bod.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 79, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 72, proti 71. Návrh byl zamítnut.

 

Dalším návrhem, kterým bychom se měli zabývat, je návrh paní poslankyně Havlové, ale oba body jsou zařazení nového bodu a na to je uplatněno veto.

 

Takže předposlední návrh, kterým se budeme zabývat, je návrh pana poslance Stanjury a je to přeřazení bodu senátní novely zákona pomoci v hmotné nouzi, sněmovní tisk 156, bod 20 ve dvou variantách. První varianta dnes v 16 hodin. V případě, že nebude přijata, dnes v 16. 30.

 

Zahajuji nyní hlasování o variantě v 16 hodin.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 80, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 68, proti 66. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme tedy zabývat variantou druhou a to je zařazení tohoto bodu na dnes v 16.30. Dříve než dám hlasovat, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami.

V tuto chvíli zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 81, do kterého je přihlášeno 157 přítomných, pro 70, proti 71. Návrh byl zamítnut.

 

Posledním návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh pana poslance Sklenáka, to je pevné zařazení bodu 16, zdravotní služby, sněmovní tisk 614, na dnes po pevně zařazených bodech.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 82, do kterého je přihlášeno 157 přítomných, pro 111, proti 19. Tento návrh byl přijat.

 

Tímto jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu programu. A dříve než budeme pokračovat v projednávání dle schváleného programu, dovolte mi načíst další omluvy, které mi byly doručeny. Z dnešního jednání se omlouvá pan ministr Stropnický z pracovních důvodů, pan poslanec Holeček mezi 14.30 a 18. hodinou z dnešního dne z rodinných důvodů, paní poslankyně Hubáčková se omlouvá z dnešního dne ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Lorencová se omlouvá z dnešního jednacího dne ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Langšádlová se z dnešního dne od 16.15 do 19 hodin omlouvá z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.
/sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, poslankyně a poslanci, tento návrh zákona se předkládá zejména z důvodu nezbytnosti řešit pokles reálné hodnoty příspěvku na péči, ke kterému došlo za osm let jeho existence, kdy v podstatě navýšen nebyl, byly tam udělané jen některé změny uvnitř. Proto se navrhuje v zákoně o sociálních službách zvýšit tyto částky ve všech stupních závislosti o 10 %, a to s účinností od 1. srpna 2016.

Dále se v tomto zákoně jako velice akutní upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních služeb bez souhlasu klienta a v návaznosti na tuto úpravu se upřesňují stávající ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, která upravují řízení o vyslovení nepřípustnosti držení osoby v zařízení sociálních služeb proti vůli této osoby. Nezbytnost vyplývá především z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Třetí okruh úpravy, který taky považujeme za akutní, a proto je již v této tzv. malé novele, reaguje na narůstající negativní společenský jev, kterým je nelegální poskytování sociálních služeb. Takže se zde rozšiřuje kontrolní pravomoc krajských úřadů o kontrolu zařízení, kterým nebylo vydáno oprávnění k poskytování sociálních služeb, a současně je navrženo zvýšení horní hranice pokuty ukládané za tento správní delikt poskytování sociálních služeb bez oprávnění z jednoho na dva miliony korun.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní ministryně. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, milé dámy, vážení pánové, paní ministryně nás ve svém úvodním slově podrobně seznámila s důvody předložení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., sněmovní tisk 689. Považuji proto za účelné, abych se ve své zpravodajské zprávě omezil pouze na krátké shrnutí tohoto návrhu zákona s tím, že zmíním jeden konkrétní námět pro diskusi ve výborech.

Zákon upravuje tři oblasti. Zvyšuje výši příspěvku na péči o 10 % ve všech stupních závislostí od 1. 8. 2016, aniž by zasahoval do struktury výše těchto příspěvků. Druhou oblastí je úprava podmínek detenčního řízení, jak už vysvětlovala paní ministryně, tedy stavu, kdy klient pobytové sociální služby vyjadřuje svůj vážně míněný nesouhlas s pobytem v zařízeních sociálních služeb. Třetí oblastí je zvýšení pravomoci krajských úřadů v oblasti boje proti nelegálním provozovatelům sociálních služeb.

Nyní bych se rád zmínil o jedné konkrétní oblasti, kterou bych velmi rád navrhl pro diskusi ve výborech. Zde se jedná o předkladatelem navrženou lhůtu 24 hodin pro oznamovací povinnost poskytovatele sociálních služeb soudu v případě, kdy klient pobytové sociální služby projeví vážně míněný nesouhlas s pobytem v konkrétním zařízení. Samotné zavedení oznamovací povinnosti by mělo vést ke zvýšení ochrany občanů před nedobrovolným umístěním v pobytovém zařízení sociálních služeb, což považuji z hlediska ochrany lidských práv za důležité. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP