(17.00 hodin)
(pokračuje Herman)

Z hlediska procesního je každý návrh územního plánu nejdříve představen na tzv. společném jednání. Poté je možné uplatnit k návrhu územního plánu připomínky. Ministerstvo kultury tak činí po projednání věci s Národním památkovým ústavem po velmi pečlivém zvážení všech relevantních skutečností, když o korektnosti a správnosti jeho postupu svědčí i ta skutečnost, že při projednávání územních plánů výše zmíněných obcí došlo k dohodě mezi Ministerstvem kultury a pořizovatelem územního plánu, přičemž výsledné konsenzuální materiály respektují jak rozvojové a urbanistické zájmy obcí včetně úpravy poměrů dopravy v klidu a v pohybu, tak také památkové hodnoty místa.

Až při projednání návrhu územního plánu Lednice vznikl rozpor mezi pořizovatelem územního plánu Lednice a dotčeným orgánem, kterým je Ministerstvo kultury, který nebyl mezi těmito stranami vypořádán. Poté následoval stanovený postup, tedy že rozpor byl řešen na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj, když Ministerstvo kultury jednoznačně deklarovalo, že stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj bude plně respektovat. Tomuto závazku Ministerstvo kultury bezezbytku dostálo, protože bez jakýchkoli připomínek přijalo návrh dohody Ministerstva pro místní rozvoj, a mezi těmito stranami, tedy Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem kultury, byla uzavřena dohoda pod číslem jednacím Ministerstva pro místní rozvoj - budu citovat číslo dohody - 41466/2014-81-2 ze dne 9. března 2015. Obec Lednice se však s tímto standardním průběhem projednávání územního plánu, resp. s jeho výsledkem nesmířila a podala žalobu v právní věci žalobce Obec Lednice proti Ministerstvu pro místní rozvoj a také Ministerstvu kultury, a to na ochranu před tvrzeným nezákonným zákazem, pokynem nebo donucením správního orgánu, která byla doručena rovněž Ministerstvu kultury dne 8. prosince 2015 spolu s výzvou soudu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji panu ministrovi. Popsal situaci, jak by to mělo být prováděno, i když jsem nedostal odpověď na to, proč po patnácti letech změnilo Ministerstvo a Národní památkový ústav stanovisko k obchvatu Valtic.

Já bych ještě zmínil, že k zápisu Lednicko-valtického areálu do seznamu míst kulturního a přírodního dědictví UNESCO byla připravena dokumentace, která obsahovala některá tvrzení, která v té době nebyla naplněna. Například otázka vlastnictví statku, který je předmětem ochrany, stejně jako jeho jednoznačné vymezení. Podobně způsob ochrany byl postaven na několika obecných tezí vyhlášky, o které hovořil pan ministr, 484/1992 Sb.. K rozpracování způsobu ochrany a vymezení konkrétních hodnot za celých dvacet let nedošlo. Rozhodnutí a stanoviska vydávaná orgány památkové péče jsou tak zcela nepředvídatelná. Co je nejhorší, takováto situace vytváří prostor pro zcela neobjektivní, odborně nepodložená vyjádření jednotlivých osob, které tímto způsobem nad celým územím - mimochodem, pan ministr to řekl, 283 km čtverečních - získaly neomezenou moc a bez jakékoli vlastní zodpovědnosti mají možnost naprosto znemožnit realizaci legitimních záměrů obcí. Ukázkovým příkladem jsou právě novelizované územní plány. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Odpovědné územní plánování je účinné pouze tehdy, když je konzistentní, dlouhodobé a respektuje udržitelný rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Ano. Tady zazněly určité teze. Samozřejmě je to vždycky úhel pohledu, názor proti názoru. Jak jsem řekl, žaloba byla 8. prosince 2015 doručena Ministerstvu kultury. V tuto chvíli tedy probíhá soud. Nechceme do toho vstupovat. Je třeba, aby nezávislý soud mezi těmito - názor proti názoru - sám rozsoudil a posoudil, což samozřejmě budeme respektovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Další interpelaci přednese pan poslanec Adolf Beznoska. Ten ale není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. Paní poslankyně Věra Kovářová přednese interpelaci na již nepřítomného pana ministra Andreje Babiše - pan ministr se řádně omluvil, neb za chvilku zastupuje vládu na setkání s ministrem financí Saska - ve věci zjednodušení daní. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, vaše kroky, které by měly vést k posílení výběru daní, současný systém rozhodně nezjednodušují a je otázkou, zda právě zjednodušení, snížení administrativní zátěže není tím, co by mohlo přinést ovoce v podobě zvýšeného daňového výběru. Tento názoru sdílí řada daňových expertů. Snahu po žádoucím zjednodušení a odbourání zbytečné byrokracie na straně Ministerstva financí v tuto chvíli bohužel nevidím. Nebo se mýlím a přehlédla jsem ji? Děkuji za odpověď.

Ještě před chvílí jsem měla naději, že se dočkám po devíti měsících osobní účast pana ministra. Tak doufám, že dostanu tentokrát podrobnou odpověď na svoji otázku. Chápu, že je řádně omluven, ale asi nemám štěstí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Zcela jistě jí bude písemně odpovězeno a doufám, že řádně.

Další, šestnáctou interpelaci přednese pan poslanec Václav Klučka, který bude interpelovat přítomného pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci koncepce vězeňství. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Ano, děkuji vám, pane místopředsedo. Jsem rád, že pan ministr je přítomen. Trošku to bude navazovat na dnešní jednání podvýboru pro vězeňství, kde jsme mj. diskutovali o věcech koncepce Vězeňské služby.

Já chci říct, že od počátku tohoto volebního období jsme hned ze začátku o koncepci dost slyšeli. Slyšeli jsme dokonce takové záměry, kterým se dalo věřit, že ta koncepce do půl roku, tři čtvrtě roku bude platit. No, nestalo se tak. Nestalo se tak s největší pravděpodobností asi z jakýchsi objektivních důvodů. Ale v této chvíli vím o tom, a měl jsem možnost tu koncepci včera obdržet, že ta koncepce existuje. Je to docela velký počet stran, nepletu-li se přes 120. Koncepce řeší velmi důležitou oblast vězeňství České republiky, řeší věci spojené s Vězeňskou službou.

Pane ministře, má otázka je doprovázena jakousi nadějí, že mně řeknete, kdy předpokládáte, že koncepci poté, kdy bude schválena třeba v té vládě, nebo v tom následném čase, budeme naplňovat, kolik toho stihneme ještě do konce volebního období. A ta druhá část otázky: Je to koncepce, kterou by zpracovávalo pouze Ministerstvo spravedlnosti, nebo jste měli možnost konzultovat a spolupracovat s dalšími orgány a organizacemi? Vím o tom, že to bylo v připomínkovém řízení. Prosím, řekněte nám trošinku více v této věci.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A pan ministr jistě rád řekne více k této věci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tu otázku a za možnost něco málo říci o připravené koncepci vězeňství, která má jen tak mimochodem 162 stran, ale délka není všechno.

Skutečně si myslím, že se můžeme pochlubit poměrně bezprecedentním v tomto směru krokem, protože koncepce vězeňství se tu periodicky objevovaly přibližně každých pět let, nicméně chybělo jednak vyhodnocení vždycky po tom uplynulém období, co z nich se naplnilo, nebo nenaplnilo - a ono většinou nenaplnilo - a jednak to byly skutečně koncepce vypracovávané výhradně Vězeňskou službou a zabývající se tedy v podstatě technickými otázkami střežení, výstavby věznic atp.

My jsme se vydali úplně jinou cestou - kvůli tomu se to také zdrželo - a rozhodli jsme se na věc podívat optikou člověka, vězně. To znamená, dát dohromady všechny, kdo se nějakým způsobem podílí na procesu a pokusu o to, aby se z toho, kdo nám přichází do věznice, stal řádný občan. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP