(9.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Černocha, aby byl zařazen bod Informace vlády o migrační krizi na zítřek, tedy 21. ledna, v 11 hodin.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 23, přihlášeno poslankyň a poslanců 149, pro návrh 77, proti 47.

 

I zde vidím žádost o kontrolu hlasování, tak vás požádám o trpělivost. (Čeká se na výsledek kontroly.) Eviduji zde žádost ohledně hlasování. Pan poslanec Zavadil. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den. Já zpochybňuji hlasování z jednoho prostého důvodu. Mně nefungovala karta, musel jsem si ji nechat znovu oživit, takže z těchto důvodů se omlouvám, ale je to, myslím, naprosto jasné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. V tom případě budeme hlasovat o vaší námitce.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí této námitky, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 24, přihlášeno 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 144, proti 1. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Z toho důvodu tedy budeme opakovat hlasování. Přečtu, o čem budeme hlasovat. Je to zařazení Informace vlády o migrační krizi na čtvrtek 21. ledna v 11 hodin.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 25, přihlášeno 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 79, proti 50. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Přečtu další omluvy, které jsem obdržel. Dnes do 9.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Kořenek, dále dne 20. ledna od 9 do 9.30 se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny pan poslanec Vlastimil Kabrhel a dále ve středu 20. ledna z průběhu celého jednacího dne ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Gabriela Hubáčková.

 

Vzhledem k tomu, že všechny návrhy na úpravu programu jsme odhlasovali, přistoupíme k projednávání prvního bodu dnešního jednacího dne, jak jsme to schválili. Já tedy otevírám první bod a tím je

142.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 462/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodajka garančního výboru za výbor pro sociální politiku poslankyně Radka Maxová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 462/2, který byl doručen dne 25. listopadu 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 462/3.

Táži se navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně? Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci. Já jenom stručně shrnu a připomenu tento návrh zákona, který byl po prvním čtení projednán ve výboru pro sociální politiku. Ten jej doporučil schválit ve znění několika legislativně technických úprav, s nimiž souhlasím. (V sále je hlučno.)

Z druhého čtení vzešel jeden pozměňovací návrh poslance Sklenáka, jehož podstatou je parametrická změna výše příspěvku poskytovaného v návaznosti na zvýšení minimální mzdy i pro osoby se zdravotním postižením, resp. pro lidi, kteří jsou poživateli invalidního důchodu. Následkem toho ti zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, by se vlastně potýkali se zvýšením osobních nákladů pro tyto zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní ministryně, že vám vstupuji do vaší řeči, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, jestli máte něco důležitého, co si potřebujete říci, řešte to prosím v předsálí. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já děkuji. To znamená, že ta minimální mzda pro lidi, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, se zvyšuje z 8 000 na 9 300, a proto se také v tom pozměňovacím návrhu zvyšuje příspěvek pro zaměstnavatele na jejich zaměstnání.

Já si vás dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s tímto návrhem ve znění uvedených pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. V tom případě, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova paní navrhovatelky nebo paní zpravodajky. Chcete si vzít závěrečné slovo? Prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Já bych jenom ve stručnosti doporučila - a vlastně souhlasím s paní ministryní. Tato novela je dobrá pro starost o naše občany, co se týká úrazů a bezpečnosti práce. Proběhla poměrně živá diskuse ve výboru pro sociální politiku kvůli pozměňovacímu návrhu pana Sklenáka, nicméně výbor tento pozměňovací návrh doporučuje. To je jenom moje krátká zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělila své stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji. Já bych Poslaneckou sněmovnu chtěla seznámit s usnesením výboru pro sociální politiku k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí. - Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP