(19.50 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Je tam přesně rok po roku až do roku 2021 řečeno, na které obce se vztáhne. Neznamená to, že by tady byl nějaký dvojí mechanismus, protože v rozsahu, v jakém už dnes může NKÚ kontrolovat samosprávné celky, na tom se ve vztahu k těm menším obcím nic nezmění. Akorát ta širší kontrola, tak jak ji vymezuje zde schválená novela Ústavy, bude na ty menší obce nabíhat postupně.

Po pravdě řečeno, z pohledu vlády by tam ta přechodná opatření nemusela být. Tady jsme spíše vycházeli vstříc Svazu měst a obcí, který požadoval mj. postupný náběh, i části senátorů, kteří pocházejí ze samosprávy, ať už krajské, nebo obecní, a toto také požadovali. Nicméně říkám, že z pohledu vlády není podstatné, zdali tam ta přechodná ustanovení jsou.

Myslím si, že v této fázi by asi reakce z mé strany mohla dostačovat. Jak říkám, zásadní debata měla proběhnout zejména při schvalování novely. Protože pokud někdo chtěl ty argumenty uplatnit, tak v tuto chvíli je pozdě, protože předjímáme-li schválení novely Ústavy, nemůžeme omezit působnost NKÚ stanovenou v Ústavě tímto zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a ptám se zpravodajů, jestli mají zájem o závěrečná slova. Pan kolega Stupčuk za garanční výbor ano. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jenom ve stručnosti bych chtěl reagovat na některé poznámky mých předřečníků, aby tady nebyl dojem, že snad skutečně schvalujeme nějakou zásadní změnu, která by převratným způsobem měnila kvalitu a kvantitu kontroly oproti současnému stavu.

Tady padla slova jako duplicita, multiplicita. Já si myslím, že duplicita je špatná v jakémkoli ohledu. Je to něco, co dubluje něco, a v tomto smyslu se to jeví jako zbytečné. Naopak multiplicita ve svém charakteru nemusí být něco, co je špatné. Multiplicita se v současné době standardně objevuje v našem kontrolním prostředí ve státní správě. Vy určitě víte, že existuje zákon o veřejnofinanční kontrole, kde je tzv. třístupňová kontrola. Ta kontrola je předběžná, průběžná, následná všech těch procesů. A samozřejmě že ústředním orgánem státní správy, který ji sjednocuje a má jakousi supervizi v té oblasti státní správy, je Ministerstvo financí. Takže vidíte, že v podmínkách státní správy je standardní, že existuje multiplicita kontroly. A samozřejmě že státní správa je taky formovaná na základě výsledků voleb, kdy někdo kandiduje se svým volebním programem a říká, jak bude veřejné prostředky utrácet a bude s nimi hospodařit. V tomto smyslu ta legitimita získaného mandátu pro řízení státní správy a pro řízení samosprávy je naprosto totožná, si troufám říct, pokud obojí je výsledkem demokratických voleb. Ostatně ten bazén můžete postavit i za státní peníze, nejenom za ty obecní. A může se ukázat, že to bylo dobře, nebo že to bylo špatně. A i v podmínkách státní správy může přijít NKÚ a říct, že ta kontrola je špatná.

Poslední. Divím se tomu, že tady nepadla zmínka, že nevnímáte jako zásah do samosprávy ten současný stav, kdy kontrolují obce s jejich hospodařením finanční úřady, které jsou součástí moci výkonné, např. při dotacích nebo při jiných dotačních poskytováních. NKÚ je orgán kontroly nezávislý i na vládě. To je důležité vědět. Důležité je také vědět, že případná kontrola vždycky bude dopředu stanovená tím, že NKÚ schválí tzv. plán kontrolní činnosti na to stanovené období, takže na rozdíl od multiplicit těch kontrol, kterým jsou podrobeny samosprávy dneska, a to i z krajů atd., tato kontrola vždy dopředu bude známá a obec či kraj se na ni bude v dostatečné míře moci připravit.

A poslední argument. Myslím si, že tak jak znám charakter kontroly NKÚ, tak možná i ve vztahu k těm multiplicitním kontrolám je dobře, že tam bude takováto kontrolní činnost vykonávaná ze strany NKÚ, protože přece jenom se domnívám, že kontrolní činnost NKÚ má větší autoritu a je skutečným výrazem nezávislosti a nestranného orgánu, který ji vykonává.

Takže tolik stručná poznámka. Samozřejmě lze odkázat i na zahraničně právní úpravy a učinit tak komparaci. Ale rozhodně nechci, aby se zde vytvářel dojem, že schvalujeme něco, co je v zásadě převratné. Jenom standardizujeme to prostředí a říkáme: Není rozdílu v tom, s jakými veřejnými prostředky hospodaříte, jestli se státními, nebo s obecními. Všechny veřejné prostředky by měly být nově zařazeny pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Chvojka chce? (Nechce.) Pan kolega Petrů? Také nechce. Takže končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou a mám do ní přihlášku pana kolegy Kubíčka, připraví se pan kolega Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je uložen v systému jako sněmovní dokument 3471. Součástí pozměňovacího návrhu je podrobná důvodová zpráva, kterou si můžete přečíst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Václav Klučka v podrobné rozpravě, připraví se kolega Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Já se především musím omluvit, protože jsem tady v dvojjediné roli. Nejdřív mi dovolte, abych za nepřítomného kolegu Seďu, který byl vyslán Poslaneckou sněmovnou na zahraniční služební cestu, načetl jeho pozměňující návrh, který je v systému pod č. 3257. Obsahuje text včetně zdůvodnění.

Dále se přihlašuji ke svému pozměňujícímu návrhu, který je v systému pod č. 3533. De facto tento pozměňující návrh pouze upravuje určitým způsobem textaci pana kolegy Sedi v prvé části jeho pozměňujícího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Václavu Klučkovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uložen do systému pod č. 3527. Je to pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 610, k novele zákona o NKÚ.

Vkládá se další bod. V § 12 odst. 9 písm. b) se číslovka 65 mění na 70.

Odůvodnění: Navrhuje se změna ukončení funkce člena úřadu dosažením věku z 65 na 70 let. Tento návrh vychází ze schválené novely zákona č. 234/2014 Sb., o změně služebního zákona č. 218/2002 Sb, která posunula ukončení služebního poměru státního zaměstnance z 65 na 70 let. Důvodem byly změny v důchodovém pojištění, kdy pro osoby narozené v roce 1966 a později byl věk potřebný pro nárok na starobní důchod vyšší než 65 let. Novela tedy měla za cíl zamezit tomu, aby u této skupiny státních zaměstnanců služební poměr končil ze zákona před dosažením důchodového věku. Stejná hranice 70 let byla u této novely navržena rovněž s přihlédnutím k právní úpravě pro některé kategorie osob, jako jsou soudci a státní zástupci. Není žádný důvod, aby pro členy úřadu platila odchylná úprava než pro ostatní kategorie státních zaměstnanců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Bendl v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já bych chtěl, aby v podrobné rozpravě padl návrh na zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. A dovolím si jeho zdůvodnění. Protože tak jak jsem poslouchal pana ministra Dienstbiera, který operuje nějakým začarovaným kruhem, ten začarovaný kruh mohl být přetnut tím, že by poslanci výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tu analýzu dostali. Vzhledem k tomu, že o ni požádali na jaře loňského roku a teď je leden, nebo konec ledna roku 2016 - a navíc ještě tady pan ministr Dienstbier přiznal, že jakýsi materiál jménem analýza dostali jiní poslanci, nikoli výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ale poslanci ústavněprávního výboru, přestože musí dobře vědět, že jestli někde jsou zkušení komunální politici a krajští zastupitelé, tak jsou ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nerozumím tomu, proč jsme to nedostali. Jestli to byl úmysl, nebo neschopnost. Jedno, nebo druhé, nic jiného to v podstatě být nemůže, protože nevěřím tomu, že tu informaci nemají, neboť ji měli několikrát i z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP