(19.00 hodin)

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením kontrolního výboru z 25. schůze ze dne 12. listopadu 2015, a to k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk číslo 610.

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po stanovisku ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, stanovisku viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňky Horníkové a zpravodajské zprávě poslance Štěpána Stupčuka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk číslo 610, schválila ve znění těchto pozměňujících návrhů: 1. v části I článku 1 bodě 3 se slovo "obce" nahrazuje slovem "obcí"; 2. v části první článku I bodě 6 se slovo "účastní" nahrazuje slovem "účastí";

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy,

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Jak již avizoval a uvedl ve svém úvodním slově pan ministr i pan předkladatel, jedná se tedy toliko o ryze formální pozměňující návrhy, které vzešly z garančního výboru, upravující gramatiku normativního textu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Další zpravodajskou zprávu přednese pan poslanec Jan Chvojka za ústavněprávní výbor. Prosím, pane zpravodaji. Připraví se pan kolega Jiří Petrů, který je zpravodajem posledního výboru.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezký večer, kolegyně a kolegové.

My jsme se tímto tiskem zabývali na ústavněprávním výboru dvakrát, nejprve 12. listopadu, kdy jsme projednávání tohoto tisku přerušili, a poté finálně 2. prosince na své 69. schůzi.

Po vyjádření ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera, zpravodaje Poslanecké sněmovny Jana Chvojky a po rozpravě ústavněprávní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a

III. zmocňuje zpravodaje výboru, to jest mne, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru.

Tudíž náš výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy a doporučil tento tisk Sněmovně, aby ho schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Dále prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj poslance Jiřího Petrů, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj svým usnesením č. 143 z 32. schůze konané dne 11. listopadu 2015 přijal toto usnesení, a to že přerušuje projednávání sněmovního tisku 610 do doby předložení vládního materiálu, který přehledně seznámí poslance se stávajícím systémem kontrol veřejné správy při čerpání veřejných finančních prostředků ve smyslu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky číslo 708 z 26. schůze konané dne 9. dubna 2015. Pro vaše připomenutí, usnesení číslo 708 z 26. schůze 9. dubna 2015 zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu o přípravu materiálu, který přehledně seznámí poslance se stávajícím systémem kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků, a to do konce prvního pololetí roku 2015.

Vzhledem k tomu, že jsme materiál neobdrželi, paní předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj doktorka Halíková urgovala dodání tohoto materiálu u předsedy Poslanecké sněmovny pana Hamáčka 9. září 2015. K dnešnímu dni jsme tento materiál neobdrželi, čili zůstává projednání tohoto tisku 610 status quo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Než otevřu rozpravu, konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan ministr Marian Jurečka se od 18.30 omlouvá z resortních důvodů. Pan kolega Šarapatka se od 18 hodin omlouvá z pracovních důvodů. Byla doručena i omluva od 16 do 16.30 pana poslance Fiedlera. Od 16.25 do 18 pana poslance Augustina Karla Andrle Sylora a od 16 do 21 hodin paní poslankyně Chalánkové a od 17.15 do 21 pana poslance Daniela Korteho. To jsou došlé omluvy.

Budeme pokračovat obecnou rozpravou, kterou otevírám. Jako první v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Roman Kubíček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolil jsem si vložit do systému pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk číslo 610. Je poměrně jednoduchý. V § 12 odst. 1 se číslovka 15 nahrazuje číslovkou 17. V podrobné rozpravě se k němu přihlásím a přednesu důvodovou zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. Nyní pan poslanec Ivan Adamec v rozpravě. Připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hezký večer. Už večer.

Možná bych připomenul spíš některá rizika, která budou souviset s přijetím tohoto návrhu zákona. Já tomu rozumím, my jsme si to tady řekli před řadou měsíců. Dokonce ta ústavní část je schválená, nicméně - a musím také říct, aby nám to pak nebylo vyčítáno, že už v minulosti součástí programových prohlášení tehdejších vládních koalic bylo to, že prostě NKÚ si rozšíří své pravomoci. Musím vám říct, že já v tom pořád vidím řadu problémů a je potřeba se nad tím zamyslet. A neříkám to z toho důvodu, že by byla tady obava z nějaké další kontroly. Myslím si, že dobrá kontrola je potřebná. Dobrá kontrola má pozitivní výsledky. Mění se to, dělá se to dobře. Akorát problém, a budu mluvit o samosprávách, je ten, že ta duplicita, teď bych napsal multiplicita kontrol je tak obrovská v současné době, že si myslím, že bychom měli řešit tento problém v součinnosti s převáděním kompetencí. To se bohužel nestalo. A každý starosta, ať stávající, nebo bývalý, mi musí dát za pravdu, že to prostě není možné, že máte jednu aktivitu, na kterou vám přijde několik kontrol, státních kontrol - mimochodem NKÚ pro nás není žádná novinka jako pro starosty, ti chodili vždycky a chodili na využívání státních peněz či státních dotací. Tam jsme to viděli jako v pořádku.

Nicméně nevidím v pořádku to, že teď přidáváme NKÚ pravomoci, které jsme samozřejmě dali do Ústavy, asi se s tím mnoho udělat nedá, ale mělo by se zvážit, jak to uděláme, protože si myslím, že je důležité, jak to bude nastaveno - ne teď už ano či ne. To už prostě v Ústavě je a záleží na nás, jak si s tím poradíme. Já mám trošku obavu, že NKÚ, tak jak znám mentalitu těch úředníků, tak je nastavený na státní kontroly, na jednoduché kontroly efektivnosti využívání státních peněz v souladu se zákonem. Tam to vidím jako samozřejmě správný přístup.

Na druhé straně musím konstatovat, že jsem měl několik kontrol osobně na úřadě z NKÚ a že mě překvapila, řekl bych, účinnost těchto kontrol, respektive kontrolovali něco, kontrolovali to řadu měsíců, my jsme jim museli dát prostory, přístup na síť, počítač už asi měli svůj, to už si nepamatuji. Kafe měli taky své. Takže byli tam dlouho a efektivita jejich zkoumání byla velmi nízká. Stálo to stát jenom v nákladech na platy těch úředníků spoustu peněz, aby se nakonec přišlo na to, že čerpání bylo efektivní.

Já mám opravdu obavu, že oni neznají podstatu samospráv, ti úředníci. Když se podíváte na to, jak fungují dneska obce a města, tak obce a města dělají samé neefektivní ztrátové věci, pokud nepodnikají. A to já bych tedy nerad slyšel, že někde obce a města podnikají, protože to je vždycky velké riziko. Ony dělají ty věci, které soukromé subjekty, soukromá sféra není schopna dělat a které se nezaplatí. A teď vám přijdou úředníci, státní úředníci z NKÚ, zabydlí se vám na úřadě a budou samozřejmě kontrolovat v souladu s právními předpisy využívání peněz, ale nebude je lákat posuzovat to, jak se rodilo zastupitelstvo či rada, které ty peníze vydají, a na co je vydají. Nebudou říkat, že provoz školky je drahý, že by mohl být levnější nebo že by se třeba zametat ulice mohly zametat i jinak? A celá řada věcí, na které si vzpomenu - financování škol, sportu. To všechno nám tam můžou v tuhle chvíli dávat najevo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP