(17.00 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dalším bodem našeho jednání je

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 581/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Už se paní ministryně řítí. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi předložit návrh zákona, kterým se mění zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů. Dne 15. prosince 2015 jste v prvním čtení vyslovili s vládním návrhem zákona souhlas. Protože jde o transpoziční novelu, došlo ke zkrácení lhůty na 30 dnů.

Mohu jenom zopakovat, že hlavním cílem je zajištění plné harmonizace vnitrostátních předpisů v oblasti uznávání odborných kvalifikací a také problematika evropského profesního průkazu a výstražného mechanismu, který zaručí větší flexibilitu a funkčnost stávajícího procesu uznávání kvalifikace v jednotlivých členských státech. S ohledem na transpoziční termín byla zkrácena lhůta na 30 dní, proto si tedy dovolím pokračovat v obhajobě tohoto vládního návrhu.

Dne 14. ledna 2016 byl návrh projednán výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který doporučil Poslanecké sněmovně s tímto návrhem vyslovit souhlas. Současně byly zpravodajem poslancem Františkem Váchou načteny pozměňovací návrhy, které mají legislativně technickou povahu a reagují na vývoj právního řádu a dotčených zákonů v průběhu projednávání návrhu. S těmito návrhy avizuji dopředu souhlas.

Pokud jde o pozměňovací návrh týkající se změny zákona o obecní policii, písemný pozměňovací návrh 3402, s tímto bohužel nemohu avizovat souhlas, protože novela zákona o obecní policii není součástí vládního návrhu zákona a vzhledem k požadavku českého státního občanství u strážníků obecní policie se v žádném případě nejedná o regulované povolání, které tedy ani vzdáleně nesouvisí s volným pohybem osob a předkládaným transpozičním návrhem.

Dopředu děkuji za rozpravu, která bude následně vedena. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 581/1. Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Františka Váchu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já si myslím, že paní ministryně už podruhé velmi detailně představila novelu tohoto zákona. Mým úkolem je přednést vám usnesení. Teď?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je na vás, pane poslanče. Klidně teď, ale pak se k němu budete muset odvolat v podrobné rozpravě.

 

Poslanec František Vácha: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal tuto novelu 14. ledna a neshledal žádné problémy. Já bych si dovolil přednést usnesení, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, stejně jako k pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze své 20. schůze dne 14. ledna 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tisk 581, ve znění pozměňovacích návrhů a toho pozměňovacího návrhu, který potom načtu v podrobné rozpravě. On je velmi dlouhý, takže nemá smysl, abych ho tady teď četl.

Pak se dostáváme k bodu dva - pověřuje předsedu výboru poslance Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a pověřuje zpravodaje výboru Františka Váchu, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny, a dále mě pověřuje, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

To je zpráva ze školského výboru. A dál bych se jako zpravodaj vyjádřil k pozměňovacímu návrhu kolegy Černocha, který mění zákon o obecní policii. Myslím, že to je velmi klasický přílepek. Jako zpravodaj jsem zásadně proti.

Pak je tam připraven ještě jeden pozměňovací návrh kolegy Krákory, který se k němu jistě přihlásí.

Jako zpravodaj děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poprosím pana poslance Krákoru. Pardon, pane poslanče. To je obecná rozprava. Vy jste přihlášen do podrobné rozpravy. Nezlobte se. Pakliže se tedy nikdo do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji žádný návrh na vrácení.

Zahajuji podrobnou rozpravu a nyní prosím pana poslance Krákoru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, poslankyně, poslanci, dovolte, abych si osvojil pozměňovací návrh udávaný jako sněmovní dokument 3528. Týká se uznávání odborné praxe lékárníků v lékárnách v délce půl roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Hlásí se pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Podle současného znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, respektive přechodného ustanovení čl. VI bod 2 zákona č. 274/2008 Sb., musí strážníci do 31. prosince 2015 splnit podmínku získání středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou, pokud již tímto stupněm vzdělání nedisponují; tento požadavek neplatí, pokud strážník dosáhl věku 45 let, třikrát úspěšně absolvoval zkoušku z odborné způsobilosti před zkušební komisí ministerstva a obec je držitelem platného osvědčení strážníka.

Tím bych se chtěl přihlásit k návrhu č. 3402. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Černochovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Neeviduji žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, a končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i paní ministryni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP