(16.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Takže ještě naposledy dnes. Přihlašuji se k pozměňujícímu návrhu číslo 2490. Jsou to pouze legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. A já se, kolegyně, kolegové, hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 3529. Je to ustanovení o zápisech zastupitelstev a rad jednotlivých obcí a krajů. Děkuji. 3529.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uvedený pod číslem 3482. Tento pozměňovací návrh jsme zpracovali společně s poslanci Adámkem, Stupčukem a Koskubou. Námi navrhované změny k sněmovnímu tisku číslo 454 byly vyvolány potřebou sjednotit pravomoci orgánů městských částí srovnatelně s pravomocemi orgánů obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., resp. s pravomocemi orgánů HMP tam, kde tyto rozdíly nejsou věcně důvodné.

Náš společný pozměňovací návrh dále reaguje na legislativní vývoj a nutné legislativně technické změny, které se bohužel dříve neuskutečnily. Pro pořádek uvádím, a zmiňovala to tady i paní ministryně, že se jedná o změny, kvůli kterým jsem požádala Poslaneckou sněmovnu o vrácení této novely zákona do druhého čtení, což, jak se ukázalo, otevřelo cestu k pozměňovacím návrhům nejenom mně, ale i členům vládní koalice, čemuž jsem ráda.

Pokud bych měla ještě více podrobněji zdůvodnit naše pozměňovací návrhy, tak v části třetí čl. V Změna zákona o hlavním městě Praze se vkládají nové body, které znějí:

V § 14 odst. 4 se za slovo "čísla" vkládají slova "nebo evidenčního čísla".

V § 14 se na konci odst. 6 doplňuje věta: "Barvu a provedení čísel určuje hlavní město Praha." Samozřejmě z logiky věci se následující body budou přeznačovat.

Dále se doplňují ustanovení, kterými se srovnávají podmínky zastupitelů obcí a zastupitelů hlavního města Prahy a jejich městských částí tak, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly při označování částí hlavního města Prahy.

Doplňuje se ustanovení, kterým se srovnávají podmínky zastupitelů obcí a zastupitelů HMP a jejich městských částí tak, aby nevznikaly nějaké rozdíly mezi zákonem o obcích a zákonem o HMP. Upravuje se formulace, která srovnává tyto podmínky. Sjednocuje se postavení tajemníků obcí a městských částí ve vztahu k zaměstnancům úřadu. Jedná se o legislativně technickou úpravu. V zákoně č. 131/2000 Sb. již byly § 84 a 85 zrušeny. V § 104, který na toto ustanovení odkazuje, se jedná o obsolentní ustanovení.

Vládní novela správně reaguje na nedostatek zákona o hlavním městě Praze, který se projevoval např. v oblasti oddávání. Sjednocuje se postavení primátora a starostů městských částí s postavením starostů obcí podle zákona č. 128/2000 Sb. Nad rámec návrhu se ještě doplňuje oblast výkonu práv zaměstnavatele vůči uvolněnému členovi zastupitelstva a tajemníkovi úřadu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím předložit pozměňovací návrh, který se týká posílení pravomocí kontrolního výboru zastupitelstva obce. Vložil jsem ho do systému, ale zatím nemám odezvu o vložení, čili nemůžu se odkázat na toto číslo. Dovolím si tedy tento návrh tady přednést a přihlásit se k němu. Takže pozměňovací návrh k novele zákona o obcích.

Za prvé. V § 119 odst. 2 se doplňuje nové písmeno b), které zní: Provádí kontrolu dodržování hospodárnosti při nakládání s finančními prostředky obcí či organizace zřizované obcí a poskytuje součinnost kontrolnímu výboru.

V § 119 odst. 2 se stávající písmeno b) změní na písmeno c).

Za druhé. V § 119 odst. 3 se doplňuje nové písmeno c), které zní: Provádí v součinnosti s finančním výborem kontrolu řádného a hospodárného nakládání s finančními prostředky obce či organizace zřizované obcí při plnění smluvních závazků obce nebo organizace zřízené obcí.

V § 119 odst. 3 se doplňuje nové písmeno d), které zní: Provádí v součinnosti s finančním výborem kontrolu, zda obec či organizace zřizovaná obcí při nakládání s finančními prostředky jedná pečlivě, s potřebnými informacemi a v obhajitelném zájmu.

V § 119 odst. 3 se stávající písmeno c) změní na písmeno d).

Odůvodnění návrhu: Zákon o obcích umožňuje v rámci řádného výkonu samosprávy a autonomního dozoru nad ní utvářet jednotlivým samosprávným celkům výbory, které se aktivně mají podílet na fungování samosprávy a v konečném důsledku tak přispívat k její efektivitě. Významným autonomním prvkem kontroly je proto existence kontrolního a finančního výboru, který je zřízen samotnou obcí a má sloužit jako první složka vnitřního přezkumu v dané obci. Jeho správné fungování a dostatečná pravomoc mohou přinést do obce zlepšení kontroly při nakládání s veřejnými prostředky a mohou rovněž přispět k efektivnějšímu využití svěřených prostředků.

Dále je třeba říct, že kontrola je svou definicí zaměřena nejen na dodržování zákonnosti při hospodaření, ale rovněž nad hospodárností a efektivností jako takovou. Stávající zákon ovšem v kontrole vidí spíše onu dozorčí složku, která je omezena pouze na dozor nad dodržením zákonnosti, a v menší míře je již respektován aspekt nutnosti kontroly hospodárnosti. Navržená změna by proto měla přispět k vyvážení obou aspektů a jejím cílem je posílení pravomoci v oblasti kontroly nad hospodárností.

Nyní jsem dostal od kolegy (poslance Vondráčka) upozornění, že tento pozměňovací návrh je v systému zaevidován pod číslem 3543. Já se tedy k němu hlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navážu na své vystoupení v obecné rozpravě a už jen krátce přečtu odůvodnění, jak je vyžadováno.

Navrhovaný text novelizace neobsahuje text, který je součástí platné úpravy spočívající v tom, že členy výboru pro národnostní menšiny jsou i osoby delegované spolkem zastupujícím zájmy národnostní menšiny. Novelou sice spolek zastupující zájmy národnostní menšiny získává právo požádat obec nebo kraj nebo hlavní město Prahu o zřízení výboru, ale současně ztrácí právo delegovat členy tohoto výboru. Schválení novely bez tohoto upřesnění nedává obci nebo kraji nebo hlavnímu městu Praze prostor, jak zajistit kandidáty z řad národnostních menšin, když o těchto nesmí vést žádnou evidenci, a je tedy důvodná obava, že schválením takové úpravy nedojde k naplnění účelu práva účasti na řešení záležitostí týkajících se národnostní menšiny dle § 6 zákona č. 273/2001 Sb.

Tolik ještě krátké odůvodnění a přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, sněmovní tisk (dokument) 2528. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Já děkuji. A konečně i já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 2851, a odkazuji na stručné odůvodnění v rámci obecné rozpravy a na podrobné písemné odůvodnění, které je obsaženo u pozměňovacího návrhu tak, jak je vložen do systému. Konečně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrhy na hlasování.

Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP