(16.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Petrů: Dámy a pánové, jako zpravodaj si dovolím pouze připomenout, že druhé čtení této novely proběhlo na 31. schůzi Poslanecké sněmovny už 2. října minulého roku. K tisku byly předloženy celkem tři pozměňující návrhy, a to podaný mnou, podaný poslancem Fiedlerem a podaný poslancem Vondráčkem. K svému pozměňujícím návrhu jsem se přihlásil pouze já, a takto to projednal potom také výbor pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj jako garanční výbor. Přijal také usnesení z 20. října, kterým doporučil Poslanecké sněmovně způsob hlasování. Ve třetím čtení na 33. schůzi Poslanecké sněmovny dne 21. října pak v rozpravě, a to na základě žádosti kolegyně Černochové a kolegů Vondráčka a Bendla a za souhlasu předkladatele, čili tehdy přítomného ministra vnitra Milana Chovance přijala Poslanecká sněmovna usnesení číslo 925, kterým souhlasí s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu. Tolik z mé strany.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Mám zde přihlášku pana poslance Kolovratníka a po něm pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji a přeji vám, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Já bych vás rád požádal o podporu pozměňovacího návrhu s číslem 3529, ke kterému se pak v podrobné rozpravě přihlásím. Musím se malinko omluvit, byl podán do systému téměř na poslední chvíli, během dnešního dne, nebylo to záměrné překvapení, bylo to trochu z důvodu nemoci a toho mála času, který máme všichni.

Jenom v kostce k obsahu tohoto pozměňovacího návrhu. On je poměrně rozsáhlý co do, řekněme, své struktury nebo do svého rozepsání, ale ten obsah, záměr je vlastně jednoduchý. Já i po své vlastní zkušenosti, kdy jsem v roli zastupitele ve svém rodném městě v Pardubicích, tak jsme se rozhodli, nebo rád bych navrhl krok, který by měl podle mého názoru zvýšit transparentnost jednání a projednávání bodů na jednotlivých komunálních zastupitelstvech.

V tom pozměňovacím návrhu nově navrhujeme, aby obce ze zákona měly povinnost, kterou zatím nemají, do 14 dnů elektronicky a s dálkovým přístupem zveřejnit zápis ze zastupitelstva, včetně usnesení, příloh, ale hlavně včetně záznamu jmenovitého hlasování. Ten záznam by poté měl být pět let na internetu nebo v dálkovém přístupu uložen. Vím, že řada obcí včetně mnou zmíněných Pardubic toto již běžně dělá, že to je běžnou praxí. Vím, že některé obce to ještě nemají, ale myslím si, že by to technicky a administrativně nemělo být příliš náročné. Několika z vás, kteří jsou také zastupiteli nebo starosty obcí napříč politickým spektrem, jsem se během dneška ptal na tento nápad a zatím jsem se nesetkal s žádnou kritikou. Takže věřím, že to dává smysl, ale že tam nebude žádné chybné ustanovení, které by poté obcím dělalo nějaký problém.

Jak jsem řekl možná trochu v rétorice snahy o větší otevřenost jak státní, tak komunální správy, ve svém pozměňovacím návrhu primárně navrhuji, aby zastupitelstva dálkově do 14 dnů uložila zápis, usnesení a i jmenovité hlasování. Týká se to obecních i krajských zastupitelstev. Samozřejmě v případě jednání jednotlivých rad měst, tedy rady města, která jsou neveřejná, tam to jmenovité hlasování nevyžadujeme a navrhujeme pouze standardní zápis s výsledkem hlasování, kolik radních bylo pro, kolik proti, tedy s tím souhrnným součtem.

To je takhle v kostce všechno, děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Petrů: Pane předsedající, byl jsem upozorněn parlamentní legislativou, že bych se měl znovu přihlásit k svému pozměňujícímu návrhu. Já tak učiním. Přihlašuji se k pozměňujícímu návrhu číslo 2490. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To určitě ano, nicméně jsme v obecné rozpravě. Prosím, abyste se odvolal na svůj návrh ještě v podrobné rozpravě, smím-li vám radit.

Dále je přihlášen pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pardon... Ne... Pan poslanec Vondráček. V pořádku. Prosím.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Abych dostál jednacímu řádu, tak velice stručně, opravdu velmi stručně odůvodním pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, ačkoli tento je i písemně odůvodněn a takto vložen do systému. Pozměňovací návrh se skládá ze svou samostatných částí. Jednak je to problematika schvalování finančních výpomocí u městských částí, statutárních měst a hlavního města Prahy, kde chci za slovíčko "finanční výpomoci" doplnit slova "nad 50 tisíc Kč". Protože v současné době, jak je novela předkládána, tak je tam poměrně nesystematicky upraveno, že městské části musí zastupitelstvem schvalovat jakoukoli finanční výpomoc bez finančního limitu, což může agendu zastupitelstev velmi zatěžovat a prodlužovat. To je první část.

Druhá část se týká modifikace slibu členů zastupitelstva místních částí obvodů, kterým po určitém rozhodnutí Městského soudu v Praze existuje určitá aplikační nejistota v tom, zda mohou skládat slib ve prospěch městské části svých obvodů, nebo pouze ve prospěch hlavního města Prahy, a samozřejmě je z logiky věci, jestliže nejsou členy velké radnice, jestli jsou členy zastupitelstva pouze místní části, tak by bylo na místě, aby skládali slib pouze ve prospěch této městské části.

Jsou to drobné, víceméně technické úpravy. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nyní s přednostním právem pan místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom velice krátce zareaguji na pozměňovací návrh, který tady přednesl pan kolega Kolovratník. Dopředu upozorňuji, že jsem druhým volebním obdobím radním města Louny, a v Lounech máme jmenovité hlasování jak v zastupitelstvu, tak i v radě města. To znamená, že tam hlasujeme jmenovitě v radě města, v zápisech nebo v usneseních je vidět, kdo jak hlasoval. Přes to přese všechno si nemyslím, že ten návrh je šťastný. Nechme prosím na jednotlivých obcích, ať se samy rozhodnou, jak chtějí hlasovat. Proč máme, prosím pěkně, pořád nařizovat z Prahy, jak se obce mají chovat a jakým způsobem mají rozhodovat? Tam to přece vědí sami nejlépe. Myslím si, že každá obec dnes ví, jestli je důležité, aby hlasovala transparentně, a samozřejmě si to každý uvědomuje. A ti, co si to neuvědomují, tak těm to pravděpodobně spočtou voliči v tom příštím volebním období. Já si skutečně nemyslím, že bychom tady měli všechno nařizovat z Prahy, že bychom měli dělat další omezení, další nákazy, zákazy a další příkazy.

Ačkoli, znovu opakuji, hlasoval jsem pro to, abychom i v radě města hlasovali, aby hlasování bylo podle jmen, aby bylo zveřejněno, tak přestože jsem takhle hlasoval v radě města, tak skutečně se zasazuji o to, aby to bylo skutečně ponecháno v kompetencích obcí, jejich zastupitelstev a jejich rad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Velmi rád využiji té možnosti, že se mohu ke svému pozměňovacímu návrhu přihlásit dnes, že tedy nepropadne a že o něm Poslanecká sněmovna rozhodne svým hlasováním.

Můj pozměňovací návrh se týká národnostních menšin, které na svých územích zřizují určité spolky. Já se přiznám, že tady nejsem v konfliktu zájmů, protože nejsem příslušníkem žádné národnostní menšiny. Nicméně pocházím, to přiznávám, z oblasti, kde je silná národnostní menšina polská, která mě právě upozornila na to, že v té novele, která je předkládána, v podstatě došlo k chybě.

Můj pozměňovací návrh se týká toho, že navrhuje, že nejméně polovinu členů výboru spolků musí tvořit příslušníci národních menšin, které deleguje spolek zastupující zájmy národnostní menšiny, ledaže tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin. A co je příčinou tohoto? Tou novelou by spolek té národnostní menšiny současně ztratil právo delegovat členy tohoto výboru, takže bychom se dostali do paradoxně podivné situace, že má prostor, jak zajistit kandidáty z řad národnostních menšin, a je obava, že schválení takové úpravy nedojde k naplnění účelu práva na řešení záležitostí týkajících se národnostních menšin. To znamená, že ten spolek tam může požádat o jeho zřízení, ale neměl by právo tam mít své zástupce, své členy. Je to v podstatě chyba, kterou tento jednoduchý pozměňovací návrh, ke kterému se samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě, napravuje, a já věřím, že Poslanecká sněmovna tuto jednoduchou a logickou záležitost podpoří a vejde v platnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje nebo paní ministryně. Není zájem. Neeviduji návrh zákona na vrácení garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy zdůvodněny.

Jako první se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP