(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Ještě přečtu omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Jitka Chalánková, a to mezi 16. a 21. hodinou, z pracovních důvodů, a omlouvá se pan poslanec Korte mezi 17.15 a 21. hodinou z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

Budeme pokračovat v jednání. Než přistoupíme k projednávání návrhu zákona vráceného Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení paní senátorce Emilii Třískové a panu senátorovi Liboru Michálkovi. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty a o možnosti vystoupit rozhodneme hlasováním. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zeptám se, kdo souhlasí s vystoupením paní senátorky Třískové a pana senátora Michálka.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 19, přihlášeno je 108, pro 102, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy otevírám bod

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 460/4/ - vrácený Senátem

Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 460/5. Já zde vítám pana senátora.

Nejprve prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, projednávaný návrh novely zákona o majetku státu byl do Poslanecké sněmovny vrácen s pozměňovacími návrhy Senátu. Tyto pozměňovací návrhy řeší z důvodu běhu času především nezbytný posun účinnosti z 1. ledna 2016 na 1. březen 2016. Zamezují také dílčí kolizi s již schváleným návrhem doprovodného zákona k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. Současně ale dílčím způsobem navazují na změny navržené již Poslaneckou sněmovnou, při kterých se do návrhu doplňují některé dílčí výluky z navrženého režimu soustřeďování nepotřebného nemovitého majetku státu v rukou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Modifikace se týkají jednak hospodaření s nemovitým majetkem státu užívaným Ústavním soudem a jednak zachovávají určitý prostor pro hospodaření s nepotřebnými nemovitostmi v rámci resortu cestou přímého přesunu tohoto majetku do jiné organizace téhož resortu, kde je ho zapotřebí. Tyto změny navržené Senátem nicméně nenarušují základní cíl novely zákona o majetku státu, tedy postupnou koncentraci nemovitého státního majetku v rukou jiné organizační složky ÚZSVM. Dovoluji si vás proto požádat o schválení návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zeptám se pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Zdeněk Syblík, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se ke stanovisku Senátu. Je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vrácený návrh zákona o majetku České republiky č. 219/2000 Sb. a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, obsahuje pozměňovací návrhy Senátu, kterými jsou tři původní pozměňovací návrhy pana poslance Klašky a jeden původní pozměňovací návrh paní poslankyně Zelienkové, ke kterým se z důvodu nepřítomnosti oba poslanci nepřihlásili a Ministerstvo financí k těmto návrhům při přípravě návrhu zákona vyslovilo souhlasné stanovisko.

Dále je to pozměňovací návrh ústavněprávního výboru Senátu, kterým se doplňuje k majetku, s nímž přísluší hospodařit Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu, přidává také majetek Ústavního soudu.

Dále pozměňovací návrh senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se upravuje § 30 odst. 1 doplněním věty: "Jedná-li se o nabytí členství státu v družstvu v souvislosti s postupy podle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákaz podle věty první se neuplatní."

Dále se v článku 2 bodu 6 slova "31. prosince 2015 nahrazují slovy 29. února 2016" a slova "1. ledna 2016" slovy "1. března 2016". Jde o to, zda se v těchto termínech nedohodnou organizační složky státu nebo státní organizace o příslušnosti hospodařit se stavbou nebo pozemkem.

V článku 2 bodu 8 se slova "1. ledna 2016" nahrazují slovy "1. března 2016". Zde jde o to, stane-li se stát vlastníkem pozemku nebo stavby po tomto datu, postupuje se podle bodu 5 přiměřeně.

V článku 6 se slova "1. ledna 2016" nahrazují slovy "1. března 2016". Zde se jedná o změnu účinnosti zákona.

Ministerstvo financí vyjádřilo k těmto pozměňovacím návrhům souhlasné stanovisko a já jako zpravodaj tohoto zákona podporuji přijetí tohoto tisku ve znění pozměňovacích návrhů, jak nám je předložil Senát. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Jako první vystoupí pan senátor Libor Michálek. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Libor Michálek: Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře. Vzhledem k tomu, že moji předřečníci už shrnuli to, co je vlastně podstatou jednotlivých pozměňovacích návrhů, tak si dovolím jenom velmi krátce shrnout, že v zásadě se jedná o legislativně technické změny ve třech bodech. Je to de facto posun lhůty účinnosti zákona, aby byl dostatek času na dohodu mezi jednotlivými organizačními složkami státu, než nastoupí režim předjímaný přechodnými ustanoveními. Také, jak už tady vlastně zaznělo, jde o to, aby tato novela nepřepsala takzvaně zákon o ozdravných procesech při řešení finančních krizí. Jsou tam i některé dílčí změny, které vlastně vyplynuly z diskusí právě s Ministerstvem financí a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dovoluji si požádat o podporu těch pozměňovacích návrhů Senátu, které při počtu 58 senátorů a senátorek byly podpořeny 43 zákonodárci. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane senátore. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, zda si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaje? Také ne.

V tom případě budeme hlasovat. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP