(14.30 hodin)
(pokračuje Kádner)

Stávající podoba zákona je neuvěřitelně benevolentní a neumožňuje dostatečně účinnou ochranu před masivním zneužíváním azylového práva zejména ekonomickými migranty z Afriky a Asie. Původní důvody pro vyloučení z udělení azylu mají svůj původ v dobách po druhé světové válce, kdy měly bránit imigraci nacistických druhoválečných zločinců a jejich útěku před spravedlností. Dnes je ale situace naprosto jiná a je třeba se těchto zastaralých paragrafů zbavit a přizpůsobit je dnešní době.

Zákon by tedy měl podle našeho návrhu jasně říkat, že azyl a doplňkovou ochranu nelze udělit cizinci, který se dopustil trestného činu nebo přestupku. Pro oba případy platí, že jsou doplňovány klauzulí o tom, že jsou v potaz brány důvody hodné zvláštního zřetele, hodné tak, aby se vyloučily případy, kdy by toto opatření bylo příliš tvrdé.

Chtěl bych upozornit, že tento návrh jsme předložili už v září loňského roku, a je velmi smutné, jak se jeho potřebnost prokázala při lavině znásilnění a sexuálního násilí, které se prohnalo napříč Evropou během silvestrovských oslav a které se v nejhorší podobě projevilo v Kolíně nad Rýnem. Podle svědků i policie se v centru Kolína nad Rýnem sešlo o silvestrovské noci na tisíc lidí arabského a afrického původu. Z davu se vyčlenily skupiny mužů, kteří obklíčili ženy, sexuálně je napadli a okradli. Policie už kvůli incidentu přijala téměř 600 trestních oznámení. Podle médií policie zatím vyšetřuje 23 osob, z toho 10 žadatelů o azyl, zatím ale nikoho formálně neobvinila.

Je požadováno tvrdé potrestání pachatelů. Kolínská policie říká, že jen malá část z nich byli Severoafričané, většina kontrolovaných byli Syřané. Většinou to byli žadatelé o azyl, kteří nedávno přicestovali. Předložili dokumenty, které se vydávají při podání žádosti o azyl. Německý ministr spravedlnosti k tomu řekl, že kdo si myslí, že se u nás může stavět nad zákony, musí být potrestán, a to bez ohledu na to, odkud pochází. Připomněl také, že žadatelé o azyl mohou být před ukončením azylového řízení okamžitě vypovězeni, pokud budou odsouzeni přinejmenším k jednomu roku vězení nepodmíněně, přičemž tato trestní sazba je při sexuálních útocích klidně možná.

Bavíme se přitom o Německu, které bylo do této chvíle snad nejvíce proimigrantsky naladěnou zemí v Evropě. Přesto i ono má zákony, které umožňují odmítnutí udělení azylu v případě, že žadatel o azyl spáchá trestný čin. U nás taková možnost ale není, protože azyl se odmítá až v případě, že daný cizinec spáchá válečný zločin nebo zločin proti lidskosti. Takže kdyby se podobné události staly třeba v Praze a sexuálním útokům byly vystaveny české ženy a dívky, pro žadatele o azyl by to v podstatě nic neznamenalo, protože podle českých zákonů by měli na azyl právo i nadále.

Německý ministr spravedlnosti říká, že sexuální útočníky musíme okamžitě vyhostit. Co si o možnosti vyhoštění v případě spáchání trestného činu myslí naši ministři, například ministr Chovanec a jeho ministerstvo - cituji: "Ministerstvo předmětný návrh zákona jako celek odmítá, neboť je v rozporu s Úmluvou o právním postavení uprchlíků a také s právem Evropské unie. Navrhovaná právní úprava se jeví být nepřiměřeným zúžením v současné době poskytované mezinárodní právní ochrany migrantů."

A co k tomu říká hvězdný proimigrační český ministr spravedlnosti Pelikán a jeho ministerstvo? Rovněž cituji: "Předložený návrh zákona je rozporný v článku 1F ženevské Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Předložený návrh nelze považovat za přiměřený ani z hlediska účelu institutu azylu a doplňkové ochrany, jímž je ochrana základních práv a svobod cizinců. Neposkytnutí takovéto ochrany z důvodu spáchání trestného činu nelze považovat za proporcionální vzhledem k významu práv, jež mají být azylem a doplňkovou ochranou chráněna."

Ano, slyšíte dobře. Oba naši klíčoví ministři v imigrační legislativě nechtějí, aby cizinci, kteří spáchají trestný čin nebo přestupek, přišli o možnost získat azyl. Taková situace mi přijde naprosto neuvěřitelná. Podle obou ministrů je totiž nejdůležitější dodržování mezinárodních smluv a ochrana lidských práv a svobod cizinců. Není tu ani slovo o tom, že by se měli chránit občané České republiky.

Vážené kolegyně, kolegové, já vás žádám o to, abychom se poučili a přestali se řídit nesmyslnými názory našich ministrů. Jde o bezpečí občanů České republiky. Žádám vás, podpořte přednostní projednání novely azylového zákona, abychom mohli vyhošťovat nelegální imigranty, kteří u nás mohou rozpoutat stejné peklo, jako jsme viděli v Kolíně nad Rýnem a dalších. Prosím o zařazení bodu 117. Ještě jednou, jedná se o návrh zákona o azylu, sněmovní tisk 598. Chtěl bych zákon zařadit pevně na dnešní jednání jako první po pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kádnerovi. Další přihlášenou je paní poslankyně Jana Hnyková. Připraví se pan poslanec Martin Lank.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám krásné odpoledne.

Ráda bych na pořad této schůze nechala zařadit nový bod, a sice informaci ministra zdravotnictví o zdravotních rizicích imigrační krize. Tento bod jsem chtěla zařadit na dnešek jako první, ale protože tady pan ministr není a mezi nás moc nechodí, a jestli jsem dobře, pane předsedající, slyšela, tak má přijít v 16 hodin? (Obrací se dozadu na předsedajícího. Ten nereaguje.) Pane předsedající, má přijít pan ministr v 16 hodin?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No... (Smích v sále.)

 

Poslankyně Jana Hnyková: Myslím pana ministra zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr zdravotnictví se řádně omlouval a podle...

 

Poslankyně Jana Hnyková: A vy jste říkal, že má přijít v 16 hodin? Přijde? (Za řečnicí sedí ve vládní lavici ministr Babiš a gestikuluje: Nevím. Nevím. - Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já ho nehlídám, paní kolegyně, ale pan ministr Němeček se omlouvá na celý dnešní den.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Na celý dnešní den, aha. Tak dobře. Tak já bych tento bod navrhla zařadit na zítřek jako první bod po pevně zařazených bodech.

Chci navázat na své kolegy z Úsvitu nastíněním ještě jednoho aspektu uprchlické krize v Evropě. V těchto dnech mnozí Pražané onemocněli příušnicemi. Příušnice jsou nemocí, proti které jsou naše děti od roku 1987 očkované. Proto nikdo nepředpokládá, že by se ve větší míře měly v naší zemi objevovat. O to větší paniku mezi nemocnými toto onemocnění způsobuje, a jak víme, paniku nezpůsobuje jenom toto onemocnění, ale každé infekční onemocnění, které se v naší zemi objeví.

Nechci říkat, že za to mohou uprchlíci, ale uvědomme si, že s uprchlickou vlnou, s příchodem stovek, tisíců, možná desetitisíců migrantů ze zemí, kde je zdravotnictví na mnohem nižší úrovni než u nás, kde jsou nemoci jako příušnice, spalničky, černý kašel, žloutenka a mnoho dalších úplně běžné, kde se na tyto nemoci běžně umírá, k nám přijdou opět i tyto nemoci. Nemoci, které se snažíme víceméně úspěšně půl století v České republice vymýtit, a teď je tu budeme mít znovu.

Naše zdravotnictví není v současné době na nic podobného připravené. Naši občané, ukonejšení současnou relativně dobrou situací, odmítají své děti povinně očkovat, což víme z nedávné doby, kdy jsme zde probírali právě očkování. Do této situace k nám přijdou lidé, nakažení těmito nemocemi. Kdo bude ten první na ráně? Kdo to vlastně schytá? Kdo je tou nejvíce ohroženou skupinou? Jsou to právě děti a senioři, tedy ti nejzranitelnější a nejkřehčí, ti, kterým se po celou dobu svého poslaneckého mandátu snažím nejvíce věnovat. Proto vás žádám o zařazení tohoto bodu na pořad schůze.

Důkazem toho, že nemluvím jen tak do větru, je i činnost pana ministra Němečka, který již zřídil expertní tým monitorující situaci a navrhující krátkodobá opatření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP