(18.30 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Dále je to zefektivnění kontrolního mechanismu. Předpokladem ke zlepšení tohoto mechanismu a ke zpětnému zvýšení vymahatelnosti příslušných povinností je zlepšení kvality a validity výstupních informací vedených registrem oznámení. Cílem je dosažení stavu, který umožní systému tvorbu jednoduchých základních statistických sestav, například informace o tom, zdali veřejný funkcionář skutečně oznámení podle zákona podal nebo podal včas a zdali jsou tato oznámení vůbec v elektronické podobě vedena.

Nově dochází k rozdělení osob povinných k podání oznámení o střetu zájmů do dvou skupin, ke kterým je přiřazena odlišná míra přístupnosti k datům plynoucím z jimi podaných oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů podle § 2 odst.1, kde se jedná o takzvaně politické funkce, by byla zveřejňována bez nutnosti žádání o přístupové kódy do registru. U veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2, kde jde o nepolitické či úřednické funkce, bude mít veřejnost přístup jako doposud, tak jinak po předchozí registraci a získání přístupových údajů. Ovšem zde poněkud komfortnějším způsobem.

Další oblastí je zpřísnění sankcí za porušení povinností stanovených zákonem. Tato změna s sebou přinese zvýšení vymahatelnosti povinností plynoucích ze zákona prostřednictvím změny rozpětí sankcí a jejich druhu a rozšíření sankcí v návaznosti na nově stanovené povinnosti.

Dalším okruhem změn je rozšíření okruhu bývalých funkcionářů omezených při přechodu z veřejné do soukromé sféry. Je to princip takzvaných revolving doors a úpravu podmínek tohoto omezení. Požadavek na rozšíření omezení při přechodu z veřejné sféry do soukromé pramení především z mezinárodních závazků České republiky v rámci Rady Evropy a konkrétně také z doporučení skupiny států proti korupci GRECO.

Chtěl bych vás požádat o to, abyste zákon podpořili a propustili do dalšího projednání ve výborech a do dalších čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Vlastimila Vozku, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, nemíním plýtvat vaším drahocenným časem a konstatuji, že pan ministr podrobně zásadní aspekty navrhovaného zákona, sněmovní tisk 564, Sněmovně představil. Uvědomuji si, že není na tento tisk ve Sněmovně stejný názor, a proto se tedy domnívám, že je nejvhodnější diskusi přenést na úroveň výborů. Proto doporučuji tak jak organizační výbor zákon k projednání ústavněprávnímu výboru, a to je propustit do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, přestože jsem dlouhodobým podporovatelem zákona o střetu zájmů, vždycky jsem upozorňoval na skutečnost, že i dnes mohou příslušné úřady k tomu určené kontrolovat soulad příjmů a majetku toho kterého veřejného funkcionáře. Vždyť každý předkládá daňové přiznání, existují veřejně přístupné registry jak nemovitostí, aut, letounů, lodí, ale vždy se jedná o to, zda je zákon v praxi realizovatelný.

Návrh zákona přináší pozitivní změny, o kterých tady hovořil pan ministr. Zahrnuje definici střetu zájmů, zavádí odevzdání oznámení o majetku při nástupu do veřejné funkce, zavádí elektronický centrální registr, který má zjednodušit přístup k datům a zlepšit kontrolu veřejnosti. Tento registr bude mít nově na starosti Ministerstvo spravedlnosti. Pozitivem je i rozšíření působnosti zákona. Na druhou stranu si nemyslím, že zvýšení sankcí, jak je navrhováno, bude mít nějaký preventivní, či dokonce odstrašující vliv, protože já osobně vnímám případný střet zájmů především jako morální selhání veřejného funkcionáře.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud chceme účinně bojovat proti korupčnímu chování, pak je potřeba nastavit spíše automatické mechanismy, které zavčas upozorní na možný nesoulad zdaněných příjmů s pořízeným majetkem. Problémem jsou například skrytí vlastníci, akcie na majitele či převody majetku na rodinné příslušníky či takzvané bílé koně. Netransparentní je i financování řady spolků, nadací či obecně prospěšných společností. V našem trestním řádu schází účinná lítost pro osoby, které korupci bezprostředně nahlásí a nebudou soudně potrestány. Účinným řešením často používaným v zahraničí jsou bezpečnostní prověrky veřejných funkcionářů či průběžná povinnost informovat o nabytí majetku.

V návrhu zákona vidím jeden problém v tom, že jeden orgán, a to Ministerstvo spravedlnosti, povede registr a bude mít v gesci celou problematiku střetu zájmů, ale správní delikty budou i nadále projednávat v přenesené působnosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle trvalého pobytu veřejného funkcionáře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec (Chvojka) - pardon, s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych tady krátce zareagoval na slova pana zpravodaje Vozky, který vyzval k tomu, abychom tuto novelu a samozřejmě nejenom tuto novelu řádně a důkladně projednali ve výborech, protože na jednání Sněmovny na to není čas. Já bych s tím celkem i souhlasil, kdyby praxe, která v posledních jednáních Sněmovny zavládla, nebyla přesně opačná.

Chtěl bych vám říct, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedajícího, že jsou to zejména poslanci vašeho hnutí, kteří nepouštějí novely zákona do výborů a kteří hlasují proti přikázání novel zákonů do výborů, to znamená maximálně je garanční výbor a žádný jiný další, a zabraňují tak řádnému projednání ve výborech, které navrhují jiní poslanci. A proto přenášíte tuto diskusi sem na plénum Poslanecké sněmovny. Pokud tato praxe bude dále pokračovat, tak bude znamenat jenom jedno, že se tady bude více a více řečnit na tomto místě, protože vám nikdo nebude věřit, že výbory, které navrhneme, odsouhlasíte. Vy budete hlasovat proti, jako tomu bylo i doteď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi za jeho faktickou poznámku. Nyní se dostává ke slovu řádně přihlášený pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký večer, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Musím se přiznat, že miluji tyhle faktické poznámky. Někdy se stane, že člověk se přihlásí řádně a pak čeká hodinu, což naštěstí v tomhle případě není.

Já bych chtěl říct něco, co možná už řekli moji předřečníci. Něco řeknu nově. Já jsem rád, že tato novela zákona o střetu zájmů se konečně dostala na náš program jednání schůze, že byla dneska pevně zařazena. Jsem rád proto, že je to jedno z dlouhodobě očekávaných protikorupčních opatření. Je to věc, kterou měla ČSSD dlouhodobě v programu, podařilo se tuto věc dostat nejen do programového prohlášení, ale i do koaliční smlouvy.

Samozřejmě zásadní změny, které novela přináší, jsou v podstatě tři. Zvýší se přehlednost, zvýší se transparentnost i kontrolovatelnost lidí, kteří vykonávají veřejné funkce. Jak říkal pan ministr Dienstbier, budou velmi výrazně zvýšeny a zpřísněny sankce za porušení podle mě velmi důležitého zákona. A samozřejmě, a to je také podle mě velmi důležité a nevím, jestli to zaznělo, bude zrušeno spoustu administrativních povinností, které dneska mají obce, města či kraje. Uspoří se tím tedy spousta finančních prostředků.

Jak je to možné, že se uspoří spousta finančních prostředků? Dneska máme 6,5 tis. evidenčních orgánů, evidenčních míst, to znamená, máme něco kolem 6 tis. a něco obcí a měst. Máme kraje, to znamená, že každý tento jeden kraj, město nebo obec, tento evidenční orgán funguje sám o sobě a má pod sebou samozřejmě nějaké spektrum politiků či jiných veřejných funkcionářů, kteří musí čestné prohlášení každý rok podávat. Veřejných funkcionářů je nějakých 34 tis., a když to spočítáme, 34 tis. veřejných funkcionářů podává čestné prohlášení, které má minimálně nějakých pět šest stran, tak to je úspora několik set tisíc A4 papíru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP