(17.50 hodin)

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně uvést vládní návrh zákona o některých přestupcích, který je předkládán spolu s vládním návrhem zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Důvodem pro předložení vládního návrhu zákona o některých přestupcích je skutečnost, že nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebude na rozdíl od stávajícího zákona o přestupcích upravovat jednotlivé přestupky. Přestupky upravené dnes ve zvláštní části zákona o přestupcích budou přesunuty do jednotlivých zákonů upravujících výkon veřejné správy, v nichž jsou stanoveny povinnosti, jejichž porušení se trestá. Ty přestupky, u nichž tento postup není možný, jsou předmětem nyní projednávaného vládního návrhu zákona o některých přestupcích. Tyto přestupky zpravidla postihují porušení obecných pravidel, nikoli povinností obsažených ve zvláštních zákonech. Jedná se např. o přestupky proti veřejnému pořádku, majetku nebo občanskému soužití.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodaje pro první čtení pana poslance Lukáše Pletichu, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegové, kolegyně, my teď máme projednávat tisk 554 a vzápětí ze stejné sféry, podobný, 555. A protože oba dva tisky spolu velice úzce souvisí, tak pokud nebude mít námitek, pokud s tím budete souhlasit, dovolil bych si navrhnout sloučenou rozpravu. Protože v podstatě se budeme bavit o jedné problematice velice podobné.

Ten tisk 554, jak již přednesl pan ministr, upravuje -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, budeme tedy hlasovat o sloučené rozpravě... (Zpravodaj reaguje mimo mikrofon.) Ano, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Takže ten zákon, tisk, který teď projednáváme, upravuje některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně druhů a výše správních trestů, které lze za jejich spáchání uložit, zatímco následující tisk je ze stejné kategorie, ale upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání. Dále postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. Čili je to víceméně procesní předpis k tomu prvnímu plus k dalším částem správního trestání. Proto si myslím, že bude rozumné oboje dvoje spojit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady procedurální návrh na sloučení rozpravy k bodům 45 a 46, neb tyto body spolu úzce souvisí, tak jak to navrhl pan zpravodaj. Já přivolám naše kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o sloučení rozpravy k bodům 45 a 46. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 319, přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 102, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Přeruším tedy bod č. 45. Zahajuji rozpravu k bodu 45. Zároveň začnu bod č. 46, jímž je

46.
Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
/sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

I tento bod uvede pan ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich představuje obecnou úpravu podmínek odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob za přestupek. V návrhu zákona je rovněž upraveno řízení před správními orgány, v němž budou přestupky projednávány.

Základem správněprávní odpovědnosti se má stát jednotný pojem přestupek, který nahradí pojem správní delikt. V souladu se stávajícím stavem bude fyzická osoba odpovídat za přestupek na základě zavinění, právnická a podnikající fyzická osoba pak bez ohledu na zavinění s možností se odpovědnosti zprostit.

Cílem návrhu zákona je odstranit nedostatky současné úpravy a zajistit jasné a předvídatelné uplatňování odpovědnosti za přestupek ze strany správních orgánů. Toho má být dosaženo především tím, že podmínky odpovědnosti za přestupky a dosavadní jiné správní delikty budou sjednoceny do jednoho zákona. V současnosti totiž chybí obecná úprava podmínek odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Ty jsou dnes rozptýlené asi ve 200 různých zákonů, kde jsou navíc řešeny nedostatečně, přičemž mezery v této oblasti vyplňuje pouze rozhodovací praxe soudů. Tento stav je dlouhodobě kritizován.

Návrh zákona dále upravuje zvláštní sankční řízení před správním orgánem založené na podpůrném použití správního řádu, který je moderním profesním předpisem. Nová úprava povede k zefektivnění řízení o přestupku a zároveň zakotví procesní záruky pro obviněného z přestupku odpovídající závazkům plynoucím z Úmluvy o ochraně dětských práv a základních svobod, jak to požaduje rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva.

Ke zvýšení kvality vedení řízení o přestupku přispěje též zavedení zvýšení kvalifikačních požadavků na oprávněné úřední osoby v řízení o přestupcích. Oprávněná úřední osoba bude muset mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Nebude-li mít takové vzdělání, bude muset mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a navíc prokázat odbornou způsobilost zkouškou složenou u Ministerstva vnitra.

Za účelem vytvoření dostatečného prostoru pro správní orgány, aby mohly výkon přestupkové agendy dostatečně personálně zajistit, je v návrhu zákona stanoveno přechodné období do roku 2022. Dále je vymezená skupina úředních osob, u kterých se pro jejich věk a zkušenosti s projednáváním přestupků nebude vyžadovat splnění zmíněných kvalifikačních požadavků.

Návrh zákona dále obsahuje novou úpravu promlčecí doby, jejímž uplynutím odpovědnost za přestupek zaniká. Podle návrhu bude délka promlčecí doby 1 nebo 3 roky, podle závažnosti přestupku. Je upravena možnost přerušení promlčecí doby. V takovém případě je pak stanovena maximální délka promlčecí doby na 3 roky, u závažnějších přestupků na 5 let. Zavedení institutu přerušení promlčecí doby reaguje na problémy současné úpravy, kdy po uplynutí jednoroční doby od spáchání přestupku již nelze přestupek projednat, přičemž v řadě případů je tato doba nedostatečná pro potrestání pachatele.

Návrh zákona počítá s vytvářením pravidelného přehledu přestupků, který pomůže vytvořit obraz o správním trestání na jednotlivých úsecích veřejné správy. Přehled přestupků bude obsahovat údaje vztahující se vždy k jednotlivým skutkovým podstatám přestupků, které byly spáchány v daném kalendářním roce. Tyto údaje budou moci posloužit nejen při kontrole kvality výkonu přestupkové agendy, ale budou i podkladem pro změny právní úpravy. Přehled přestupků bude v rámci své působnosti zpracovávat vždy příslušný ústřední správní úřad. Za tím účelem mu budou příslušné správní orgány včetně obecních a krajských úřadů povinny zasílat potřebné údaje. Ústřední správní úřad bude muset vyhotovit přehled přestupků do konce dubna následujícího po roce, za který je přehled přestupků zpracováván, a vyhotovený přehled zveřejnit na internetu. Přehled přestupků by tak na daném úseku veřejné správy mohl vést k vytvoření koncepce trestní politiky v oblasti správního trestání.

Návrh zákona obsahuje i řadu dalších dílčích novinek, které zohledňují moderní trendy v oblasti správního trestání. Po vzoru trestního zákoníku se např. upravuje narovnání jako forma odklonu spočívající v dohodě mezi obviněným a poškozeným, kterou bude schvalovat správní orgán. Obviněný v takovém případě prohlásí, že přestupek spáchal, nahradí poškozenému škodu spáchanou přestupkem a složí na účet správního orgánu částku určenou na veřejně prospěšné účely.

Nově se dále zavádí správní trest zveřejnění rozhodnutí. Jedním z účelů tohoto správního trestu je informovat veřejnost o nekalých obchodních praktikách právnických nebo podnikajících fyzických osob. Vzhledem k tomu, že dobrá pověst je pro tyto osoby značnou hodnotou, lze předpokládat, že hrozba tímto trestem na ně bude mít odstrašující účinek.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP