(Jednání pokračovalo v 15.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, člena vlády vidím už aspoň jednoho, budeme pokračovat v dnešním jednání. Nejdřív mi dovolte načíst omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 15.30 do konce jednacího dne pan poslanec Petr Adam, dále se omlouvá od 11.45 do 14 hodin pan poslanec Karel Fiedler, ale ten už tady je, paní poslankyně Lorencová od 14.30 do konce pracovního dne z důvodu nemoci, mezi 15.00 a 16.15 z osobních důvodů paní poslankyně Markéta Adamová, pan poslanec Radek Vondráček na celý zbytek dnešního jednání, pan poslanec Gabrhel z pracovních důvodů od 10.00 do 14.30, dále se omlouvá pan poslanec Stanislav Mackovík z důvodů pracovních - neodkladné jednání v Libereckém kraji, pan poslanec Holík od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Fichtner od 14 hodin z pracovních důvodů. To byly došlé omluvy.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 655/ - prvé čtení

Marně vyhlížím pana ministra Chovance. Ó, pan ministr kultury se chce ujmout jaksi Ministerstva vnitra, to bude vynikající. Doufám, že máte patřičné usnesení vlády, pane ministře, o tom, že jste pověřen. To je vynikající, paní místopředsedkyně si to ráda převezme. (Ministr Herman předává místopředsedkyni Jermanové písemný materiál.) Takže u stolku zpravodajů bych prosil, aby zaujala své místo paní poslankyně Věra Kovářová, která je zpravodajkou pro prvé čtení, a místo pana ministra vnitra Chovance uvede z pověření vlády tento bod pan ministr Daniel Herman. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych z pověření vlády uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem návrhu je zjednodušení procesů při správě základních registrů a s nimi propojených agendových informačních systémů.

Hlavními principy navrhované právní úpravy jsou zohlednění praktických zkušeností získaných během tříletého provozování soustavy základních registrů, umožnění státním orgánům v zákonech stanovených případech využívat přímý přístup do agendových informačních systémů bez povinnosti využívat tento přístup prostřednictvím informačního systému základních registrů a umožnění využívání údajů ze základních registrů i jiným subjektům než orgánům veřejné moci, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Soustava základních registrů je v provozu již více než tři roky. Ministerstvo vnitra během této doby shromáždilo řadu poznatků a zkušeností odůvodňujících potřebu novelizace některých ustanovení zákona o základních registrech. Navrhuje se tedy zpřesnit některá stávající ustanovení a odstranit výkladové nejasnosti zákona, čímž by mělo dojít ke snížení administrativní zátěže subjektů a zkvalitnění datového obsahu základních registrů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi kultury a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, novelu zákona číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů předložila vláda Poslanecké sněmovně 11. listopadu letošního roku. Téhož dne byl návrh rozeslán poslancům. Organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Projednávání tisku číslo 655 bylo zařazeno na pořad 36. schůze.

Pokud jde o obsah předlohy, myslím, že v tuto chvíli je dostatečné vyjádření pana ministra. Myslím, že zastoupil pana ministra Chovance velmi dobře, a tak bych jen chtěla vyjádřit svoji podporu návrhu organizačního výboru, aby garančním výborem byl určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jsem čekal, že tady bude spíš pan ministr vnitra, ale nezbývá to, než se zeptat vás. Vy o tom asi moc vědět nebudete, to myslím teď jako s nadsázkou.

Kromě výše zmíněného, co tady říkal pan ministr, se tady upravuje v tomto návrhu i takzvaná hvězdičková konvence pro jednodušší a rychlejší vyhledávání pro bezpečnostní sbory. Je to takzvaný § 5 a konkrétně § 5a, kde je napsáno: "Orgán veřejné moci využívá údaje z agendového informačního systému přímým přístupem..." a tak dále. Zde by bylo možná dobré ten orgán veřejné moci lépe specifikovat, protože já si neumím představit, co to je, ten orgán veřejné moci. Netvrdím, že si to neumím představit, ale bylo by dobré uvést třeba v poznámce pod čarou nějaký výčet těchto orgánů veřejné moci, aby nedocházelo k nějakým zmatkům.

Poté ještě v tom § 5 odst. 4 je ukotvení možnosti využívat údaje, pokud to výslovně umožňuje jiný právní předpis, i pro soukromoprávní uživatele. Jedná se o problém třeba bank nebo například mobilních operátorů. Já když dneska se třeba přestěhuji, tak bych mohl dát mobilním operátorům jaksi určitý takový příkaz, možnost, aby do těch základních registrů nakoukli a normálně si přepsali jednotlivé údaje. Ale já si myslím, že by to mohlo být uděláno například na žádost občana. Chce to opět nějakým způsobem upřesnit, o tom se budeme bavit určitě ve druhém čtení na výborech, popřípadě podvýborech, jako například u paní předsedkyně podvýboru pro veřejnou správu a eGovernment. A jelikož se ta problematika bude týkat i IT technologií, protože do toho to všechno bude zapadat, tak já potom navrhnu ještě přikázat tento tisk výboru hospodářskému.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP