(13.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

Budování, udržování záložní armády je také jednoznačně velmi výhodnou, efektivní a méně nákladnou alternativou k rozšiřování armády profesionální, jejíž význam a smysl však nechci nijak snižovat, spíše naopak.

Důvodem, proč zde zmiňuji celý tento vývoj a hlavní aspekty nezbytnosti a smysluplnosti tohoto zákona, je to, že bych ráda zdůraznila, jak důslednou a komplexní diskusí zákon o službě vojáků v záloze prošel a o jak významný krok vpřed se jedná. Nemůže být pochyb o tom, že od samého začátku byla poctivá snaha o nalezení konsenzu a že se jedná o dobře promyšlenou, a já doufám, že mi to potvrdí i legislativa, kvalitní normu.

Závěrem bych vás tedy chtěla požádat jak o podporu tohoto návrhu zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, tak zároveň o podporu mých dvou drobných pozměňovacích návrhů, které mají posílit motivační a rekrutační aspekty této normy, jak jsem již uvedla v průběhu druhého čtení i v diskusi, která se týkala branného zákona.

Já bych ještě možná v několika málo větách... (Poslankyně se odmlčela. V sále je velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím kolegy a kolegyně, aby své hovory přenesly do předsálí. Poprosím paní poslankyni, aby pokračovala.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych ještě zmínila jednu věc, kterou považuji za důležitou, a myslím si, že se v tom shodneme s panem ministrem i s ostatními kolegy. Příslušníci aktivní zálohy neboli vojáci v aktivní záloze jsou častokrát mylně - mylně, mylně, mylně - spojováni s takzvanými příslušníky československých záloh, nebo československých vojáků v záloze, jak si říkají. Příslušníci aktivních záloh se prostřednictvím poradce náčelníka Generálního štábu opakovaně proti tomuto spojování vymezili, opakovaně zdůrazňovali, že s těmito lidmi nemají nic společného, že oni jako součást Armády České republiky plně respektují všechny mezinárodní smlouvy, kterými je naše země vázaná, že respektují i dělbu moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a nemají absolutně nic s lidmi, kteří zapalují různé ohně, chodí podporovat některé politiky na demonstrace, a myslím si, že bohužel nedělají té uniformě, kterou nosí, dobrou pověst, nemají dobré jméno. Jestli dovolíte, protože se na mě obracela celá řada příslušníků aktivních záloh a požádali mě, abych to tady řekla, tak se jejich jménem důrazně distancuji od toho, aby je někdo s těmito lidmi spojoval. Příslušníci aktivních záloh nemají nic společného s takzvanými československými vojáky v záloze. Když jsem viděla některé fotky z jejich ohňů, tak bych chtěla vidět některého československého vojáka v záloze třeba udělat kotrmelec. (Výkřik z levé části sálu: Ježíšmarjá.)

Tak. Děkuji pěkně. Já bych tedy, jestli, paní místopředsedkyně, dovolíte, předložila návrh procedury. (V sále je neklid.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, to bylo vaše závěrečné slovo. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, abyste nás s procedurou hlasování seznámila a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji za slovo. Konstatuji, že ve druhém čtení nebyl vznesen návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Byly předneseny celkem čtyři pozměňovací návrhy, a to včetně komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro obranu. Jedná se tedy o komplexní pozměňovací návrh pod písmenem A obsažený v usnesení garančního výboru pro obranu.

Návrhy pod písmenem B byly předneseny mnou, když se jedná o pozměňovací návrh B1 a pozměňovací návrhy B2 a B3. Ty se týkají zejména peněžních náležitostí příslušníků aktivní zálohy a řeší tak primárně naplnění rekrutačních cílů záloh, kdy zůstává možnost vykonat dobrovolné vojenské cvičení pro takzvané dobrovolné brance, ale současně se zvyšuje motivace pro zařazení do aktivních záloh, a to zejména pro studenty vysokých škol. Tento můj pozměňovací návrh je zároveň ve shodě s původním záměrem koncepce aktivních záloh provázat podporu studentů na civilních vysokých školách s náborem podle zákona č. 221/1999 Sb., což je zákon o vojácích z povolání. Přestože jsem tady měla na výboru pro obranu o něco vyšší částku, kterou jsem po Ministerstvu obrany jako navýšení chtěla, tak jsme se s panem ministrem i ostatními kolegy domluvili na určitém kompromisu, který je tedy předmětem tohoto pozměňovacího návrhu.

Poslední soubor pozměňovacích návrhů označených písmenem C byl předložen panem poslancem Antonínem Seďou a jedná se konkrétně o návrhy C1 až C7. Tyto pozměňovací návrhy se týkají postavení vojáků v aktivní záloze a možnosti jejich nasazení v operačním nasazení v zahraničí. Diskutovala jsem to před malou chvílí, když jsem zmiňovala i konkrétní okruh osob, kterých se to například mimo jiné může týkat. Návrhy jsou věcně a technicky provázány s pozměňovacími návrhy, které předložil pan poslanec Seďa k návrhu zákona o branné povinnosti, který jsme před chvílí projednali, a protinávrhy pana poslance Sedi nebyly přijaty, přesto jsem jako zpravodajka po konzultaci jak s legislativou, tak i panem poslancem Seďou, došla k závěru, že přesto jsou návrhy kolegy Sedi i v tomto zákoně hlasovatelné, nicméně jejich schválení by bylo problematické, neboť by se jednalo o prázdná usnesení. Ale z hlediska legislativy máme doporučený postup hlasovat o těchto návrzích také. Vzhledem k této provázanosti a vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy pana poslance Sedi k brannému zákonu nebyly schváleny, bych chtěla upozornit, že schválení pozměňovacích návrhů pana poslance k návrhu zákona o službě vojáků v záloze by tedy bylo podle legislativy tím prázdným usnesením, což si nikdo z nás nepřeje. (V sále je silný hluk.)

Nyní mi dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury hlasování, jaký ve svém usnesení -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se velice omlouvám, ale je tady velký hluk. Nyní bude paní poslankyně přednášet proceduru, tak prosím dávejme pozor, abychom věděli, o čem následně budeme hlasovat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Jaký ve svém usnesení navrhl garanční výbor, tedy výbor pro obranu. Během tohoto jednání v rámci třetího čtení jsem tady nezaznamenala žádné legislativní návrhy technických úprav, o kterých byste dávala po našem stanovisku hlasovat nejdříve. Takže jestli dovolíte, nejprve bychom hlasovali samostatně o pozměňovacím návrhu B1. Je to pozměňovací návrh můj. Následovalo by společné hlasování o pozměňovacích návrzích B2 a B3, dále bychom jedním hlasováním hlasovali o pozměňovacích návrzích C1 až C7 pana poslance Antonína Sedi, které, jak jsem již uvedla, jsou úzce provázány s návrhy pana poslance Sedi k brannému zákonu, jež nebyly schváleny. Následně bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu A ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Na závěr bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jsem si jist, že paní zpravodajka ten postup konzultovala s legislativou, že to schválil i výbor pro obranu, nicméně mně přijde zvláštní, pokud máme komplexní pozměňovací návrh, tak by se o něm mělo hlasovat jako o prvním, protože B1 a B2 se pravděpodobně vztahují k A. Protože buď máme původní návrh zákona, nebo komplexní pozměňovací návrh, který nahrazuje původní návrh zákona. A my bychom měli rozhodnout nejprve, že přijmeme ten nový, jakoby nový návrh zákona pod písmenem A. Ale podle mě je to standardní postup. Rozumím tomu, že to zřejmě udělala legislativa, že to schválil výbor, ale abychom... protože ten zákon má širokou politickou podporu, abychom neudělali nějakou procedurální chybu. My jsme připraveni hlasovat pro, jak říkala paní zpravodajka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP