(Jednání pokračovalo v 15.10 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.10 hodin. Technická závada je odstraněna. Prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami.

Dříve, než budeme pokračovat programem, dovolte mi načíst omluvu paní poslankyně Nohavové, která se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 hodin.

 

Nyní bychom se měli zabývat bodem

62.
Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
/sněmovní tisk 508/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Navrhovaný zákon nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodlivým působením tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů, který lze v současnosti pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Cílem navrhovaného zákona je především zpřísnění opatření směřujících k ochraně zdraví občanů a ke snížení škod souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek.

Nyní bych stručně zmínil obsah nového zákona. Předložený zákon například rozšiřuje místa, kde je zakázáno kouřit, zejména za účelem posílení ochrany zdraví před expozicí tabákového kouře. Zavádí se úplný zákaz kouření například ve vnitřních prostorách restaurací, kaváren a podobně. Zavádí povinnost pro provozovatele restaurací a podobných stravovacích zařízení nabízet alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nejlevnější nápoj alkoholický o stejném objemu. Rozšiřuje okruh míst, kde nebude možný prodej tabákových výrobků a alkoholických nápojů. Alkoholické nápoje tak například nebude možné prodávat prostřednictvím prodejních automatů, v pojízdných prodejnách a podobně. V této souvislosti zákon rovněž přejímá příslušná ustanovení zákona o spotřebních daních upravující místa prodeje lihovin a tabákových výrobků. V neposlední řadě zákon upravuje protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu jako specifickou zdravotní službu. Součástí návrhu zákona jsou i související novely zákona o zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních službách.

Materiál prošel řádným připomínkovým řízením, v rámci kterého byl přezkoumáván ze všech možných úhlů pohledu, a následně jej vláda dne 3. června 2015 jednomyslně schválila.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen, že tato právní úprava přispěje ke zlepšení situace v oblasti ochrany před návykovými látkami a bude mít pozitivní dopad na zdraví obyvatelstva. Proto věřím, že jej v dalším legislativním procesu podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych ještě předtím, než přečtu zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 508, navrhl sloučení rozpravy bodů 62 a 97, to znamená vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a sněmovní tisk 272, to je novela zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky. Oba zákony se zabývají tabákem. Ten sněmovní tisk 508, vládní návrh, je samozřejmě komplexnější, sněmovní tisk 272 se zabývá jenom tabákem, ale rozprava by mohla být společná, a proto si dovoluji to navrhnout.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče. Protože to je procedurální návrh, měli bychom hlasovat hned bez rozpravy, jestli s tím takhle souhlasíte. Dříve než přistoupíme k hlasování, svolám kolegy z předsálí a znovu poprosím všechny přítomné, aby se zaregistrovali svými kartami, protože podle mě ne všichni jste se znovu přihlásili po opravě hlasovacího zařízení. Děkuji.

 

Nyní budeme hlasovat o procedurálním návrhu na sloučení rozpravy bodu 62 a 97.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 102, do kterého je přihlášeno 145 přítomných, pro 131. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní prosím pana zpravodaje, aby pokračoval ve své zprávě.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já jsem si připravil dvě zpravodajské zprávy. Číst samozřejmě budu tu jednu, komplexnější, to jest bod 62, vládní návrh zákona, který se týká kouření, alkoholu a návykových látek, dá se říci, že je komplexnější, kdežto bod 97 je jakási podmnožina tohoto zákona, protože se týká jenom návrhu zákona o kouření.

Možná budu poněkud podrobnější, tak mi to promiňte. Je nutné říct definici problému, cíl návrhu zákona, dopady návrhu a proč je nutná novelizace zákona č. 379/2005 Sb., který nedostatečně řeší ochranu před tabákovými výrobky.

Definice problémů jsem si rozdělil na tři okruhy. Je to užívání tabáku, konzumace alkoholu a nelegální drogy.

Co můžu říci k užívání tabáku? Spotřeba tabáku je pokládána v dnešní době ve vyspělých státech za nejzávažnější příčinu úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění, kterou lze prevencí odvrátit. Podle kvalifikovaných odhadů zemře ročně v České republice v důsledku onemocnění spojených s užíváním tabákových výrobků 18 tisíc lidí. Jedná se o celou řadu onemocnění, zejména pak o kardiovaskulární onemocnění, nádory, respirační onemocnění. Podle kvalifikovaných odhadů odborníků kouření způsobuje devět z deseti případů rakoviny plic, šestkrát častěji rakovinu hlavy a krční oblasti, čtyřikrát častěji rakovinu slinivky břišní, až čtrnáctkrát častěji chronickou obstrukční plicní nemoc, astma bronchiale a až desetkrát častěji kardiovaskulární onemocnění, například infarkt myokardu, centrální mozkové příhody a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP