(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci za jeho dotaz a poprosím pana ministra vnitra Milana Chovance o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, já bych s těmi soudy ještě počkal. Já si myslím, že je potřeba věci do hloubky prošetřit a vyřknout definitivní soud až potom, až budou sneseny všechny argumenty.

Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že osoba, která byla zadržena u Pražského hradu, nebyla zadržena za to, že vyřkla "ať žije Havel". To myslím, že nežijeme v zemi, kde by toto bylo možné. Celá věc je prošetřována jak inspekcí Policejního prezidia, tak předpokládám i Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Vyčkejme si tedy na jejich závěry a uvidíme, jakým způsobem to posoudí orgány, které jsou k tomu nadány ze zákona.

Já samozřejmě jsem velice rád, že tyto věci se dějí pod veřejnou kontrolou, protože i pravomoci ministra vnitra od té doby, co nemá Inspekci ministra vnitra, reálně zasahovat do těchto věcí jsou velmi nízké. Já můžu apelovat, žádat Policejní prezidium, aby využili vlastních, dejme tomu kontrolních mechanismů, příp. dávat podněty Generální inspekci bezpečnostních sborů, což jsem také v minulosti několikrát učinil.

K té otázce, kde jste hovořil o doprovodu průvodu, který měl být složen z příznivců prezidenta Zemana. Průvod nebo část těchto lidí zamířila ke Strakově akademii, kde došlo k potyčkám s policií. Je tam několik lidí zadrženo, několik lidí obviněno. Ze všech těchto akcí se pořizují videozáznamy, které jsou velmi pečlivě zkoumány, a to včetně výroků aktérů, kteří v rámci těchto shromáždění vyřknou dejme tomu heslo, které by mohlo porušovat zákon. Je zván soudní znalec. Soudní znalec byl jak na Albertově, tak byl přítomen i pochodům a jednotlivým shromážděním v centru Prahy, včetně Albertova, včetně přesunu před Strakovu akademii, včetně vlastní akce u Strakovy akademie. To znamená, policie může zasahovat vůči těmto lidem v případě, že soudní znalec v oboru konstatuje, že předmětné výroky, o kterých jste hovořil, jsou porušením zákona. Ty, o kterých jste hovořil, to pravděpodobně splňují. Je potřeba je mít zaznamenány. Znovu říkám, z demonstrací jsou pořizovány videozáznamy a já dnes nemám informaci o tom, kteří lidé byli obviněni z jakých trestných činů. O tom, kdo velel tomu zásahu, nejsem schopen vám teď na místě sdělit. Informaci vyžádám, a pokud bude možné ji sdělit, tak vám ji samozřejmě sdělím, a to včetně závěrů jednotlivých kontrol. Znovu ale říkám, že pravděpodobně jedna věc je v šetření Generální inspekce, která mi nepodléhá, a budeme si muset počkat na její vyjádření, tj. ve věci toho zatčeného u Pražského hradu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. Vážený pane ministře, já tady nestojím před tou věcí poprvé. Já jsem vás už tuším v minulém roce interpeloval ohledně podobného chování a neadekvátního zákroku policie během návštěvy prezidenta republiky v Opavě, kde Policie České republiky obdobně zasahovala proti pokojným odpůrcům prezidenta Zemana. Já začínám nabývat dojmu, že buď Policie České republiky není dostatečně poučena, jak v těchto případech postupovat, anebo že ty excesy, kterých se Policie České republiky dopouští, jsou systémovým pochybením. Já bych vás rád požádal o vysvětlení tohoto chování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, o doplňující odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Znovu říkám, jsme v demokratickém státě, který má už více než dvacet let demokratickou policii, jejímž primárním účelem myslím je chránit zákonnost, bezpečnost občanů České republiky. A pokud se nějaký exces stane, tak ministrovi vnitra v minulosti byla odebrána jeho inspekce. Já nechci vést debatu, jestli to bylo dobře, nebo špatně, ale současný stav je, že máme Generální inspekci bezpečnostních sborů, která řeší nejenom policii, ale i ostatní složky, ne všechny podléhající Ministerstvu vnitra. I z tohoto důvodu si myslím, že Generální inspekce má pokračovat v té podobě, v jaké byla zřízena. A je-li porušen zákon ze strany příslušníka policie nebo jakéhokoli jiného sboru, je potřeba se obrátit na Generální inspekci a vyčkat jejího nezávislého šetření. Já samozřejmě mohu apelovat na policejního prezidenta, a to jsem také dělal v rámci svých porad, aby byla sjednocena metodika zásahů, aby bylo zjevné a jednoznačné, jak se má policie v těchto otázkách chovat. Ale opravdu je velmi složité soudit celý zásah podle jedné skutečnosti, jednoho okamžiku. Je potřeba to vyhodnotit, posoudit, a pak samozřejmě padni komu padni. A já znovu říkám, i ti policisté mají právo na to, aby i k nim byla vedena standardní správní řízení, kde se mohou zodpovídat z případné činnosti, kterou dělali, mají právo se obhájit, na jehož konci je nějaké správní rozhodnutí.

To znamená, ty věci, o kterých hovoříte, posoudíme. Já znovu to, co jste tu dnes, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, načetl, předám Policejnímu prezidiu, aby to bylo zahrnuto do té hodnoticí zprávy, kterou dělá Policejní prezidium v rámci svého interního šetření. Předpokládám, že všemi těmito věcmi, o kterých hovoříte, se zabývá i Generální inspekce - která se jimi zabývá někdy pouze tak, že vyhodnotí, že nedošlo k porušení trestné činnosti, a tím pádem nepokračuje dál v šetření, ale je to čistě poznatková činnost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Přikročíme k sedmé interpelaci. Paní poslankyně Olga Havlová bude interpelovat pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ve věci horního zákona a důlních škod. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, v říjnu 2011 OKD oznámila rozšíření těžby v obci Karviná, Orlová a Doubrava. V té době nebyla zpracovaná dokumentace EIA, nebyla podepsána dohoda s městem Karviná o vyřešení střetu zájmů. Přesto začala OKD s výkupy, které se realizovaly formou kupní smlouvy u pozemků a u staveb výplatou důlní škody v předstihu. Teprve v roce 2014 byla vypracována EIA, která je oproti původnímu záměru zredukovaná. K dokumentaci byl zpracován také posudek a 30. 7. 2015 se konalo veřejné projednání. Zredukováním záměrů došlo k situaci, kdy OKD v průběhu roku 2012 vykoupila určitý počet nemovitostí, některé už jsou dokonce zbourané, které tuto oblast těžba nezasáhne, a bude mimo vlivy plánované těžby. Ministerstvo životního prostředí dosud závazné stanovisko nevydalo. Byla vyplacena důlní škoda v předstihu, ale žádná důlní škoda nevznikne.

A já se ptám, jak se bude v těchto případech postupovat, kdyby se měla částka za důlní škodu, která nevznikla, vrátit. Je v pořádku, když OKD vykupovala tímto způsobem? Společnost OKD použila k výplatám důlních škod v předstihu zákonem stanovenou rezervu na výplatu důlních škod. Jednalo by se o neoprávněné čerpání peněz z této rezervy? A naposledy, při výkupu staveb nedochází k převodu nemovitosti. Vlastníkem stavby je až do odstranění její původní vlastník a stát přichází o značnou částku peněz, tedy z daní z převodu nemovitostí. Nejedná se tedy o obcházení zákona? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Havlové. Poprosím pana ministra průmyslu a obchodu o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především úvodem bych chtěl říci, že vytváření finančních rezerv na důlní škody stejně jako čerpání schvaluje podle horního zákona těžební organizaci vždy příslušný báňský úřad, tedy nikoliv Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokusím se alespoň v obecné rovině reagovat na jednotlivé otázky.

K vaší první otázce mohu sdělit, že není důvod částku za důlní škodu vracet. Nemovitosti byly vykoupeny na základě dohody s majiteli jako projev svobodné vůle obou stran. Po podepsání smlouvy o vypořádání škody dochází k zaplacení alikvotního podílu s tím, že doplatek bude doplacen až po předání nemovitosti společnosti se smluvními povinnostmi na obou stranách. Předání je podmíněno demoličním výměrem pro danou nemovitost. Pokud majitel bude bránit vyřízení demolice, je dle smlouvy povinen zaplacenou část vrátit. Po předání nemovitosti dochází k zahájení demolic na nemovitosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP