(15.00 hodin)

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře zdravotnictví, dovoluji si ve vaší nepřítomnosti přednést následující interpelaci. Dne 12. listopadu letošního roku na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví České republiky prezentovalo Ministerstvo strategii České onkologické společnosti při organizaci onkologické péče v České republice, a to na základě zveřejnění nových aktuálních dat. Onkologická péče je u nás nepochybně na vysoké úrovni a lepší se, přesto bych se rád zeptal na jeden z detailů, který souvisí právě s kvalitou péče.

V prezentaci paní MUDr. Jany Prausové se objevily údaje o dostupnosti péče v komplexních onkologických centrech v jednotlivých regionech, kde se dostupnost poměrně výrazně liší a část pacientů přechází do jiných onkologických center v jiných krajích, což není nijak na závadu, ale dost velký podíl pacientů, v průměru více než jedna třetina, se léčí mimo centra.

Mé dotazy jsou následující: Jakými mechanismy a jak rychle se bude Ministerstvo zdravotnictví snažit podpořit oblasti, kde je péče méně dostupná? Z mého pohledu zejména na Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. (Předsedající: Čas!) A druhý dotaz, zda hodlá Ministerstvo doplnit poznatky o různé dostupnosti špičkové péče i analýzou výsledků péče a případné dopady snížené dostupnosti na kvalitu péče řešit prioritně.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi, bude mu odpovězeno písemně.

A my přejdeme ke čtvrté interpelaci. Pan poslanec Antonín Seďa bude interpelovat ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci církevních restitucí ve Vojenském újezdu Brdy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, přednedávnem Poslanecká sněmovna zrušila vojenský újezd Brdy, a to přesto, že jsem upozorňoval na možné problémy. Přednedávnem jsem obdržel informace, které sice nemám ověřené, ale považuji je za tolik zásadní a závažné, že se s vámi o ně podělit musím.

V roce 1949 měla přijít katolická církev na území vojenského újezdu Brdy o pozemky v hodnotě stovek milionů korun, a to bez náhrady. V roce 2012 byl přijat zákon číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Církevní subjekty podle tohoto zákona se mohly přihlásit o vydání majetku do konce roku 2013. Podle mých - a opět nevěřených - informací bylo požádáno o vydání pozemků i ve vojenském újezdu Brdy. Pokud se žádost vyřeší do konce tohoto roku, což vyžaduje zákon, bude církev se svou žádostí neúspěšná, protože tyto pozemky do té doby chrání § 8 odst. 1 písm. b) zákona o církevních restitucích. Pokud ovšem bude žádost řešena až po 1. lednu 2016, pak církev uspěje, neboť vojenský újezd Brdy byl zrušen a tato ochrana padá.

Pane ministře, ptám se: Podala katolická církev žádost o vydání pozemků ve Vojenském újezdu Brdy? A pokud ano, pak o jaké pozemky či nemovitosti se jedná? Dále se chci zeptat, zda, pane ministře, osobně zajistíte, pokud tedy katolická církev si požádala, aby tato žádost byla vyřízena do konce tohoto roku. Protože pokud tak neučiníte, ponesete minimálně politickou odpovědnost za škodu, kterou stát utrpí.

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi a poprosím pana ministra zemědělství o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, k vaší interpelaci, myslím si, že je konkrétně potřeba říci ta fakta, která jsem si dneska ověřoval a zjišťoval. Pokud jde o otázku, jaká církev nebo kteří oprávnění žadatelé podali výzvu, tak musím říct, že podaly své výzvy Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Římskokatolická farnost Jince a Římskokatolická farnost Arciděkanství Nepomuk a dále Arcibiskupství pražské. Tyto výzvy byly vydány, podle sdělení Krajského pozemkového úřadu bylo o všech těchto výzvách oprávněných osob již rozhodnuto. Povinné osoby, které spadají do působnosti resortu Ministerstva zemědělství, tedy Lesy České republiky a Státní pozemkový úřad, na základě výzev oprávněných osob přistoupily k vydání pouze těch nemovitostí, které se nenacházejí na území vojenského újezdu Brdy, neboť u těchto není daná překážka zakotvena v ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona, který jste zmiňoval, číslo 428/2012 Sb. Pokud jde o další výzvy oprávněných osob, které se týkaly přímo území stávajícího vojenského újezdu Brdy, spadají do působnosti Ministerstva obrany. O pozemcích nacházejících se na území vojenského újezdu bylo již rozhodnuto a k vydání nedošlo z důvodu překážky vydání. Dohoda nebyla uzavřena a ve správním řízení vydání odmítl Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj.

Takže to, o čem vy jste tady hovořil, podle všech informací v tento okamžik dostupných jsou opravdu věci, které, řekněme, byly jen domněnkami, ale z těch informací, která já mám, ten stav už je víceméně vyřešen, protože byly žádány a vydány, respektive byly vydány pozemky pouze mimo Vojenský újezd Brdy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Chci poděkovat panu ministrovi za upřesnění, kdo podal výzvy a jak s nimi bylo naloženo a rozhodnuto. Já bych se chtěl jenom ujistit, že nemáte teď v současné době informaci o tom, zda ještě existuje nějaká výzva, která se dotýká tady toho Vojenského újezdu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Ano, musím teď potvrdit, že nemám žádnou informaci, že by byla podána nějaká výzva, která byla v administraci, týkala se pozemku v rámci Vojenského újezdu Brdy a nebylo o této výzvě rozhodnuto. Nedokážu si představit variantu, že by v příštích řekněme šesti nebo pěti týdnech, které zbývají do konce roku, vůbec bylo možné takovou výzvu podat, protože termín pro podávání výzev už nám dávno vypršel a z hlediska toho, co vidíme my v administraci, jsou ty věci vypořádány tak, jak jsem je zmiňoval, pokud jde o můj resort, kde to mohu říct se stoprocentní jistotou. Doptávali jsme se i na tu záležitost, která spadá pod Ministerstvo obrany, a tu informaci jsem tady podával.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi i panu poslanci. Přikročíme k páté interpelaci. Pan poslanec Martin Novotný bude interpelovat pana ministra Jana Mládka ve věci hospodaření energií a indikátorů. Nicméně pan poslanec Novotný není přítomen, jeho interpelace tedy propadá.

Přikročíme k šesté interpelaci. Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat přítomného pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci postupu policie během demonstrace 17. listopadu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chtěl bych vás požádat o prošetření z mého pohledu dvou excesů Policie České republiky, které se udály v minulých dnech. Nejprve Policie České republiky 28. října tohoto roku na Hradčanském náměstí surově napadla člověka, který v průběhu kladení věnců vykřikl: Ať žije Havel! Z veřejně dostupného videozáznamu je vidět, že policisté dotyčného člověka nijak neupozornili na případnou protiprávnost jeho chování ani ho k ničemu nevyzvali a rovnou se na něj vrhli a odtáhli ho pryč, čímž celé shromáždění narušili mnohem více než dotyčný muž. Dle mého názoru se jedná o zásah, který je absolutně neadekvátní a připomíná mi silně zásahy komunistické Státní bezpečnosti před rokem 1989. Další excesem byla dle mého názoru tentokrát nečinnost policie, která dne 17. listopadu tohoto roku v odpoledních hodinách doprovázela průvod příznivců prezidenta republiky, kteří se přesouvali z Albertova. Na náměstí Republiky začalo dle očitých svědků několik jedinců v tomto průvodu příznivců prezidenta Zemana provolávat hesla jako Nic než národ a Čistá rasa, bohužel bez jakékoliv reakce přítomných policistů.

Důrazně vás žádám, pane ministře, o prošetření rozdílných postupů policistů ve výše zmíněných situacích, kdy za slova Ať žije Havel následuje zásah policie, vláčení osoby po chodníku a zadržení na policejní služebně, zatímco skandování rasistických hesel policie nečinně přehlíží. Také vás žádám o informaci, kdo uvedenému zásahu, resp. doprovodu velel a jakým způsobem budete zjevná policejní pochybení řešit. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP