(12.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Na druhou stranu v jednání, které bylo v Poslanecké sněmovně o prázdninách za přítomnosti zástupců Ministerstva životního prostředí, jsme se také dohodli, že pro příští roky si bude tyto záležitosti nastavovat především Ministerstvo životního prostředí, protože si myslím, že jestliže tento resort nastavuje podmínky, jakým způsobem chráníme některé druhy, tak by zároveň tento resort měl nést také zodpovědnost za kompenzaci škod, které tyto chráněné druhy, případně v tento okamžik možná ne už přímo výčtem jako chráněný druh, ale přece jenom nějakou ochranářskou politiku vůči tomuto druhu tento resort uplatňuje, aby také byl zodpovědný za kompenzaci těchto věcí, protože mi přijde, abychom na jedné straně vytvářeli podmínky a ten daný resort nenesl odpovědnost, a jiný resort to kompenzoval zase z rozpočtu, mi nepřijde šťastné. MŽP se k tomu, řekněme, postavilo čelem, že připravují, že teď příští rok i v příštích letech budou tyto věci oni nést na svých bedrech a budou si upravovat i svoji politiku ve vztahu k ochraně některých druhů.

Takže asi tolik ještě pro doplnění informací. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, je pravda, že 15 milionů korun na podporu v téhle oblasti mimoprodukčních rybníků je opravdu směšně malá částka. Co tady říkal pan ministr, 500 korun na hektar vodní plochy je... Administrativa podle mě bude stát víc, než bude zisk z dané podpory. To je prostě fakt. Proto to není ani vlaštovka. To je tak jako křídlo nějaké vlaštovky. Ale zaplať pánbůh možná za to křídlo. S tím já souhlasím a podporuji. Nechci komplikovat přijetí tohoto návrhu nebo téhle té dotační podpory. Ale spíš to ukazuje opravdu na fakt, že když někde začneme příliš říkat přírodě, co má nebo nemá dělat, někdy ji začneme příliš chránit a ona nám začne páchat škody, což nám ten kormorán dělá.

Při debatě na zemědělském výboru jsme se všichni shodli na tom, že Česká republika, i kdyby se tisíckrát snažila, ale bude v tom sama a nepomohou nám v tom země Evropské unie nebo i země mimo Evropskou unii, jako například Norsko a podobně, pak ty škody a s tím vynakládané finanční prostředky budou muset stoupat a jít nahoru.

Chci vyzvat pana ministra životního prostředí, který tady dnes momentálně není, aby byl aktivní tady v téhle oblasti a aby byl nápomocen resortu Ministerstva zemědělství a zejména rybářům, nejenom těm, kteří se živí prodejem ryb a provozují rybníky s produkcí, ale zejména těm dalším a ostatním, protože ti sice na tom nejsou závislí, ale často ve volném čase a zdarma dělají maximum pro to, aby naše rybníky byly vůbec životaschopné. A ona jedna taková návštěva kormoránského hejna zničí práci stovek lidí během pár vteřin, dokonce se dá říct.

Já tenhle návrh podporuji. Jen říkám, že je to málo a že potřebujeme opravdu nějaké silnější spojenectví Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, abychom byli schopni tahle ohrožení do budoucna více eliminovat. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi za jeho vystoupení v rozpravě. Pokračovat budeme faktickou poznámkou pana poslance Jana Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, připojuji se ke kolegům předřečníkům, že 500 korun na hektar je skutečně malá částka. Kdyby býval byl třeba takový velikán, jako je Bezdrev, mimoprodukčním rybníkem, jako že není, tak by to bylo 250 tisíc korun. To je opravdu mizivá dotace. To zaprvé.

Zadruhé bych chtěl říct tolik, že také je zde třeba zvažovat otázku, komu patří ty rybníky, kdo je jejich majitel. Někdy to nemusí být rybářská sdružení. Jsou to obce.

A konečně zatřetí se tady znova připomínám se svou tradiční výzvou k tomu, abychom se snažili více a více podporovat procesy směřující k odbahňování rybníků a ke zvětšování jejich absorpční kapacity. A tohle to samozřejmě tak vůbec k tomu být nemůže.

Čili já bych se chtěl na pana ministra obrátit, aby ještě více podporoval tuto aktivitu a jednak samozřejmě také dotace směřující jak pro mimoprodukční rybníky, tak i pro rybníky produkční podporující odbahňování a zvětšování jejich absorpční kapacity pro vodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Ano, má zájem. Prosím. Marian Jurečka. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já již jen stručně. Říkal jsem nejenom, možná to nezaznělo úplně jasně, celkový objem kompenzací, které my teď děláme jako Ministerstvo zemědělství pro rybáře za škody způsobené kormoránem, jsou celkově 30 milionů korun. Je to rozděleno do těch dvou obálek. Tady je 15 a 15 jsme navýšili u těch produkčních. Ano, škody, které dělá kormorán, jsou řádově vyšší. Ale zase se snažíme alespoň něco udělat. Komunikujeme a tlačíme na Ministerstvo životního prostředí, aby to oni vzali za své jako svoji problematiku.

K tomu, co říkal pan poslanec Zahradník, děkuju za to. Na příští rok je připravován dotační titul nejenom na odbahnění, ale i opravy a i výstavbu nových vodních nádrží, rybníků. Žadatel obec, zemědělec atd. Takže s tím samozřejmě počítáme. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi. Ptám se, jestli pan zpravodaj chce po obecné rozpravě. Ano. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuju za slovo. Vážené dámy a pánové, chtěl bych opravdu poděkovat všem, kteří vystoupili na podporu tohoto dotačního titulu, protože ač se to zdá být málo, 15 milionů, tak historicky každý rok bojujeme o takovou částku. A aspoň zaplať pánbůh za každou korunu, která pro ty rybářské revíry jde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. I podrobnou rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Budeme hlasovat o návrhu na usnesení. Ptám se, jestli chce někdo opakovat návrh na usnesení, které tady bylo předloženo. Všechny vás odhlásím.

 

O návrhu na usnesení rozhodneme v hlasování 44, jakmile se počet přihlášených ustálí. (Ruch v sále, z předsálí přibíhají další poslanci.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 44 a ptám se, kdo je pro doporučení, které Poslanecké sněmovně připravil zemědělský výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 44, ze 146 přítomných pro 143. (Proti nikdo.) Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi a končím bod číslo 209.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 538/ - druhé čtení

Než z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, požádám pana poslance Milana Urbana, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem hospodářského výboru k tomuto tisku. Také požádám, aby se připravili páni poslanci František Adámek a Vlastimil Vozka - který je ale omluven. To jsou zpravodajové výborů, které dále zákon projednaly.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych navázal na své vystoupení před prvním čtením tohoto zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění energetický zákon. Chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu. Jedná se o řešení problému, který vznikl u poslední novely energetického zákona v souvislosti s přijatým pozměňovacím návrhem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP