(11.50 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, milé poslankyně, vážení páni poslanci, navržený dotační program byl vypracován a připraven v souladu s doprovodným usnesením zemědělského výboru již z ledna tohoto roku k Dotačnímu programu Ministerstva zemědělství pro rok 2015.

Dotační program je určen pro rybářské revíry, v nichž je prováděn výkon rybářského práva, jehož nedílnou součástí je rekreační rybolov. Oblast výkonu rybářského práva uskutečňovaná ve vnitrozemských vodách není začleněna do rámce společné zemědělské politiky Evropské unie, a proto není žádný důvod k tomu, aby navržený dotační titul byl notifikován ze strany Evropské unie. Finanční podpora z národních zdrojů prostřednictvím předkládaného programu se nepřekrývá s opatřeními operačního programu Rybářství a ani s jinými dotačními programy.

Návrh finančních prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly Zemědělství určený pro Dotační program K2015 je stanoven ve výši 15 mil. korun na dotaci k hospodářskému výsledku, tedy neinvestiční dotaci. Dotace bude realizovaná vypočtenou částkou na jeden hektar plochy rybářského revíru, kterou obdrží uživatelé rybářského revíru. Částka dotace pro příjemce bude stanovena na základě koeficientu korun na jeden hektar vypočteného z celkové hektarové výměry rybářských revírů všech žadatelů a finančních prostředků, které jsou k dispozici. Každý žadatel obdrží dotaci ve výši vypočtené z celkové výměry rybářských revírů, k nimž prokáže, že je jejich uživatelem, vynásobeným koeficientem. Maximální limit je 500 korun na jeden hektar.

Důvodem předložení tohoto nového dotačního titulu určeného pouze pro rok 2015 je skutečnost, že na rybí obsádky v rybářských revírech v České republice působí celá řada různých negativních faktorů. Jedná se o systémově a dlouhodobě působící vlivy, které se projevují postupně na rybí populaci, jejich druhové skladbě, početním stavu a kvalitě včetně stability, udržitelnosti a odolnosti, přičemž jedním z těchto významných činitelů je právě kormorán velký. Účelem dotačního programu je tedy podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená uživatelem rybářských revírů.

Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů byl usnesením č. 866 schválen vládou ze dne 26. 10.; 92. usnesením zemědělského výboru z 24. schůze ze dne 11. 11. zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně tento dotační program schválit. Předmětný dotační program je připraven k administraci na základě ministerstvem vydaných zásad.

Tolik asi to podstatné. Děkuji za pozornost. Prosím vás o schválení tohoto dotačního titulu, který byl projednán samozřejmě i s rybářskou veřejností a který je velice potřebný pro letošní rok. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Tento tisk projednal zemědělský výbor. Usnesení tohoto výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 648/1. CNyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Ladislava Velebného, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Já vám děkuji, pane předsedající. Pan ministr tady dotační titul K2015 popsal velice podrobně a myslím si, že je potřebný.

Usnesení zemědělského výboru tedy zní: Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny České republiky na své 24. schůzi ze dne 11. listopadu 2015 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 648, schválit, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledku projednání tohoto dotačního programu na schůzi zemědělského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda (Kováčik). Dává přednost panu poslanci Kottovi. Takže písemně byl první přihlášen pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Dobrý den, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, jsem rád za to, že pan ministr tady poměrně podrobně představil, proč vlastně tento dotační program vznikl. Jenom bych se přimlouval za to, aby vzniklo nějaké koncepční řešení v podstatě ochrany rybí diverzity jak v rybnících, které jsou určeny pro produkční výrobu, tak i v povrchových vodách, které jsou určeny pro rekreační rybolov. Dovolím si požádat o součinnost do dalších let Ministerstva zemědělství, ale hlavně Ministerstva životního prostředí, které si dovolím říct, že tady ten tlak na činnost negativních prvků vytvořilo. Děkuji za tento dotační titul a hnutí ANO tento dotační program podpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kottovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. (Kývá nesouhlasně hlavou.) Pane předsedo, to, že jste předsedou, nepopřete. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já nejdu popřít, že jsem předsedou poslaneckého klubu, ale nechci tady vystupovat jako předseda poslaneckého klubu KSČM, ale jako člen zemědělského výboru, který se podílel na projednávání tohoto tisku v zemědělském výboru. Chci požádat všechny kolegyně a kolegy v této Poslanecké sněmovně o podporu. Současně chci navázat na to, co tady řekl jak pan ministr, tak pan zpravodaj, tak koneckonců i můj předřečník pan kolega Kott, a zesílit ještě žádost o podporu a o součinnost s Ministerstvem životního prostředí, protože je tady příležitost založit řešení věci, po které rybářská, ale nejen rybářská veřejnost dlouhodobě volá, problému, kterým se zabýváme už řadu let, a problému koneckonců i udržení jakési alespoň minimální základní úrovně biodiverzity.

Kdo se trošku těmito otázkami zabývá, tak ví, že nejde jenom o sportovní rybolov, nejde jenom o to udržet v revírech, nejen v rybnících, ale i ve vodních tocích ryby, jak se říká, hospodářsky nebo sportovně zajímavé, ale jde rovněž o to při tom čelení predačních tlaků, které jsou nejen přemnožení kormorána, ale z důvodů řady dalších živočišných druhů, ale také z civilizačních tlaků a znamenají, že se nám značně snižuje počet zejména citlivějších a choulostivějších rybích, ale i dalších živočišných druhů v našich volných vodách. Tento titul, tento zásah je takovou jakousi první vlaštovkou. Já za něj moc děkuji a chci požádat o to, abychom příležitosti, že se nám tady ten vzor, příklad nabízí, využili i při přemýšlení o nastavení podobné podpory pro další léta. Aby to byla věc, která bude napevno v systému podpor nebo systému řešení problému životního prostředí. Proto bych rád vyzval jednak Ministerstvo životního prostředí a jednak i výbor pro životní prostředí, aby se v rámci těchto požadavků tou otázkou zabýval a abychom se v příštím roce, možná dříve než za rok, tady zabývali jakousi systémovější podporou. Vím, že to není příliš mnoho, ale každé jaro začíná první vlaštovkou, která sice jaro nedělá, ale kterou to jaro přece jenom začíná. Nechť začne jaro i v této oblasti. Chci poprosit o podporu. Já osobně se za to velmi zasazuji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Kováčikovi. S přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Navázal bych na své předřečníky a doplnil celou situaci, abyste byli v obraze, protože spousta z vás přichází ve vašich poslaneckých oborech do kontaktu právě i s rybáři. My jsme v letošním roce přistoupili k mimořádnému opatření, celkový balík na eliminaci a kompenzaci částečných škod, které způsobí hlavně kormorán na rybích osádkách, kompenzujeme jako ministerstvo částkou 30 mil. korun: 15 milionů korun jsme navýšili v dotačním titulu pro produkční rybáře, 15 milionů korun je orientováno právě na rybářské revíry především Českého a Moravského rybářského svazu. Takto to bylo dohodnuto. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP