(11.30 hodin)

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím zareagoval na to, co tady říkal pan kolega Stanjura. Pořád se tady mluví o nějakém odpolitizování státní správy. On tady tvrdí, že nakonec nějací představení a tihle ti další by mohli být členy strany - jakékoliv. (Velmi důrazně.) Kde to tedy jsme? Tak služební zákon má provést odpolitizování státní správy, a nakonec tam zase budeme dávat lidi, kteří budou v politických stranách! Na to jsem tady zase upozorňoval. To je jedna věc. (Šum a neklid v jednací síni.)

Opět diskutovaný problém náměstků, ať politického náměstka, nebo odborného náměstka. Stále je zde problém, že politický náměstek nemá jasně stanovenou agendu. Já říkám, že je takzvaná určitá podržtaška...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče, ale vy jste zjevně mluvil příliš nahlas, což kolegy asi vyděsilo, třeba pana poslance Laudáta určitě. Proto prosím, abyste mluvil přiměřeně, aby to kolegy neděsilo. Děkuji.

 

Poslanec Jan Klán: Ano. (Smích a náznaky potlesku v jednací síni.) Mě trochu to rozčílilo.

Takže abych se tedy posunul dál. Takže politický náměstek. Opět je zde problém s tím politickým náměstkem a odborným náměstkem. Buď mít jednoho náměstka, jeden typ, anebo dva typy, ale s jasně stanovenou agendou.

Privátní sektor. Já jsem proti té prostupnosti z privátního sektoru. Státní služba je službou přece pro stát, a ne pro privátní sektor. Já před tím varuji, protože prostupnost ze soukromé sféry nebude ve státní správě dělat dobře. Stát si má vychovávat svoje vlastní odborníky pro svoji službu. A pokud jde o ten Státní úřad pro jadernou bezpečnost, tak já jsem na ten problém poukazoval při projednávání služebního zákona. Vzpomeňte si, kolikrát jsem tady k tomu mluvil, a mnohokrát jsem poukazoval na tyto problémy. Je vidět, že ten služební zákon opravdu nefunguje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve chci říct, že mě neděsí, když někdo mluví nahlas, ale naopak mě děsí někdy obsah těch slov, které zaznívají od tohoto pultu. (Smích a slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, já jsem byl dvojsmyslný. Správně jste to pochopil, pane předsedo. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A k té otázce odpolitizování. To je prostě pokrytectví. Členem politické strany být může vedoucí oddělení na ministerstvu, ale nemůže být pokladníkem. To je opravdu odpolitizování. Čili kdyby byl pokladníkem anebo předsedou nebo členem kontrolní komise, která jednou za rok zkontroluje hospodaření místní nebo okresní organizace, tak to bezesporu se promítne v jeho práci pro stát. To jsou tak hloupé argumenty, že je musím odmítnout. A pokud někdo našel v našich pozměňovacích návrzích něco, co tehdy neprošlo, tak to má šanci podpořit teď. Takto jednoduché to je.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Neeviduji žádnou přihlášku, tedy obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní ministryně. Paní ministryně má zájem. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, využiji příležitosti a zareaguji na proběhlou obecnou rozpravu.

Co se týká výhrad pana poslance Klána, tedy z hlediska vůbec filozofie předkládané novely, tak chci zdůraznit, že Ministerstvo zahraničí v tomto případě pokládá tuto novelu skutečně jenom za odstranění největších problémů, které vznikají právě z hlediska fungování zahraniční služby nyní v praxi při aplikaci služebního zákona. Tady bych chtěla připomenout, že už v průběhu projednávání služebního zákona samozřejmě byla zahraniční služba velmi diskutována, a je také pravdou, že některé z těch problémů, které v tuto chvíli řešíme, jsou také zapříčiněny, bych řekla, výrobní praxí prostřednictvím poslanecké iniciativy, to víme všichni, i změnami, ke kterým došlo v závěru projednávání.

Co se týká kritiky, že vláda nemá ambici, nebo Ministerstvo zahraničních věcí, mít samostatný zákon o zahraniční státní službě, tak si dovoluji na tomto místě informovat Poslaneckou sněmovnu, že zákon o zahraniční službě je zamýšlen koaliční smlouvou a programovým prohlášením a tento záměr se projevuje v návrhu legislativního plánu prací na rok 2016, který vláda schválí do konce roku a kde se předpokládá, že příští rok by tento zákon měl být předložen.

Co se týká tedy těch změn, tak jsou to změny skutečně dílčí. Prosíme všechny poslankyně a poslance o podporu těchto změn z hlediska zájmu České republiky a kontinuity zahraniční státní služby. Zároveň činím příslib za pana ministra zahraničí a po projednání s ním, že zákon o zahraniční státní službě předložen bude. Tím pádem nedojde tedy k tomu, z čeho má obavy pan poslanec Klán, že by snad měl být služební zákon rozdroben a tímto způsobem tedy měla být oslabena kvalita státní služby jako takové.

Co se týká dopadu na rozpočty, tak jenom chci vysvětlit za Ministerstvo zahraničí, že absence dopadů byla zamýšlena tak do finančních rozpočtů státu, že tyto změny nepřinášejí žádné další náklady. Naopak v případě, že bychom nepodpořili tuto novelu, je zde velké riziko, že bychom poškodili zájmy České republiky z hlediska aktivního výkonu diplomacie a zahraniční služby a samozřejmě to by již náklady mělo.

Co se týká ještě tedy podpory vyloučení energetického úřadu ze zákona o státní službě, tak... (Nesouhlasné reakce v jednací síni.) Já se omlouvám, protože jsem nečetla přesně ten pozměňovací návrh, takže zareaguji případně na otázku energetického úřadu - pardon, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, omlouvám se, ano. Co se týká Státního úřadu pro jadernou bezpečnost z hlediska vyloučení, tak tady se domnívám, že je to tedy na podrobnější rozpravu v rámci výborů, a tam předpokládám, že samozřejmě předložíme argumenty, které vedly k zachování tohoto úřadu v rámci státní služby. Jestli si dobře vzpomínám, ač to pana poslance Stanjuru bezpochyby a nevím, jestli pana poslance Klána nepotěší, tak jedním z těch důvodů byla skutečně průběžná stanoviska DG, která se tedy vyjadřovala z hlediska naplnění ex ante kondicionality. Říkám to, i když vím, že mohu pana poslance Stanjuru aktivizovat, ale takto to skutečně bylo. Na druhé straně si dovolím zdvořile připomenout, že speciální požadavky na kompetence pracovníků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byly ze strany koalice řešeny, byly součástí komplexního pozměňovacího návrhu, nicméně Poslanecká sněmovna se tehdy rozhodla jít při finalizaci státní služby jiným směrem a jiným způsobem.

Co se týká ostatních pozměňovacích návrhů, to znamená paní poslankyně Hnykové z hlediska tedy obav týkajících se práv státních zaměstnanců z hlediska pracovní pohotovosti, dovolím si odkázat na rozpravu ve výborech s tím, že se tedy obávám, že to není úplně omyl, ale že v průběhu tvorby služebního zákona se akcentovaly vyšší povinnosti státních zaměstnanců, želbohu nebyly doposud spojeny s lepším odměňováním. Nicméně součástí novely služebního zákona byl závazek do 1. ledna 2017 zpracovat nový systém odměňování, který by právě vyšší povinnosti státních zaměstnanců reflektoval, nicméně předpokládám, že i tato věc bude diskutována.

Co se týká paní poslankyně Pastuchové, tak tam je tedy do určité míry jiná alternativa pozměňovacího návrhu pana poslance Jeronýma Tejce a předpokládám, že i tato věc bude diskutována z hlediska tedy toho nejlepšího řešení.

Závěrem, aniž bych chtěla umenšovat demokratickou debatu poslanců a poslankyň, bych jenom poprosila, abychom se soustředili na těžiště a důvod této novely, což bylo skutečně odstranit ty největší problémy v rámci zahraniční státní služby, a připomněli si, že koneckonců bylo avizováno, že se předpokládá, tak jako v jiných zemích, po nějaké době fungování služebního zákona a státní služby, že bude předložena nějaká propracovanější novela, kde právě ty hlubší změny budou reflektovány. Tak jenom abychom se neunáhlili a už tady tento okamžik nevyužili k hlubším změnám.

A z hlediska těch pozměňovacích návrhů, tak jak jenom stručně avizoval pan poslanec Stanjura, bych se k nim případně detailněji vyjádřila až v rámci konce podrobné rozpravy.

Děkuji vám za pozornost a děkuji za proběhlou obecnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní ministryni. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Není zájem. A protože neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí tohoto návrhu zákona, zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP