(18.50 hodin)
(pokračuje Černochová)

Některé návrhy, které v průběhu projednávání padly a které vyplynuly z dosavadní praxe fungování aktivní zálohy a potřeb jejich příslušníků, se během projednávání podařilo vyřešit úpravou pravidel, která ani nejsou součástí zákona, ale bylo a je žádoucí je v souvislosti s ním přenastavit. To se týká např. problematiky výstroje. Já i velice oceňuji přístup pana náčelníka Generálního štábu Bečváře, který je po dlouhých letech prvním náčelníkem Generálního štábu, který bere službu v aktivní záloze a vojáky v aktivní záloze skutečně vážně a který se snaží ty věci, které nemůžeme změnit my v legislativě, tak tyto věci se snaží on změnit jednak tím, že těmto lidem dává najevo svoji přízeň, ale zejména tím, že vydává jeden rozkaz za druhým, kterým se upravují podmínky, které mají. (V sále je rušno.)

Já bych poprosila kolegy, aby tady na mě nepokřikovali a neťukali si na hodinky. Já jsem tady trpělivě tři hodiny poslouchala debatu o smlouvách a o registru smluv. Projednáváme zákony -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já si klid udělám. Já jsem jenom chtěl respektovat to, že máte vůli to projednat, proto jsem vám do toho projevu nezasahoval. Teď prosím neoslovujte kolegy. (Poslankyně Černochová: Já jsem nikoho neoslovila.) Já si klid zjednám, jestli chcete dál pokračovat ve zpravodajské zprávě.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, pane místopředsedo, zjednejte mi klid. Já jsem žádného z kolegů neoslovila, řekla jsem kolegové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Závěrem bych chtěla uvést, že předkládaný komplexní pozměňovací návrh je návrhem, za kterým je mnoho práce nejenom mé a mých kolegů, ale i zástupců Ministerstva obrany, a i já bych chtěla tímto prostřednictvím všem lidem, kteří se na tom podíleli, všem lidem, nejenom panu ministrovi, ale i z toho týmu, který se touto problematikou intenzivně zabýval, poděkovat. Mám pocit, že se nám podařilo předloženou materii posunout o obrovský kus směrem k vytčenému cíli, tedy k tomu, aby se tento zákon dal nazývat i náborovým, jak jsem tady zmiňovala už při projednávání branného zákona, a aby zájemce o službu v aktivní záloze a potažmo v armádě spíše přitahoval než odrazoval. To je to, co nejvíce potřebujeme v současné chvíli - zvýšit nábor a připravenost nejenom profesionálních vojáků, ale i záloh Armády České republiky.

Tolik mé úvodní slovo zpravodajky. Přihlásím se ještě krátce do obecné rozpravy a pak do podrobné rozpravy, kde načtu pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Žádám znovu o klid. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena paní zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Ve svém úvodním vystoupení jsem se zmínila o debatě, kterou jsme v projednávání návrhu zákona o službě vojáků v záloze vedli v souvislosti s výší odměn pro záložáky. Opakovaně zde zaznělo, že cíle této rozsáhlé změny branné legislativy jsou v zásadě dva: zlepšit podmínky přípravy a nasazení především aktivní zálohy, která je tím hlavním zdrojem posilujícím profesionální jádro armády, a v případě krize zároveň získat do řad aktivní zálohy co nejvíc nových členů. Pokud budou schváleny tzv. dobrovolné odvody, vytvoří vedle kategorie aktivní zálohy ještě dobrovolnou zálohu, jejíž výcvik a služba se bude ale řídit zcela jinými a volnějšími pravidly než podmínkami, které se vztahují na ty současné aktivní zálohy. Tomuto rozdílu bohužel v návrhu zákona neodpovídá systém odměňování, tak jak byl navržen, a který je obsažen v návrhu komplexního pozměňovacího návrhu.

Proto jsem se v rámci našeho posledního jednání ve výboru pro obranu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím kolegy o klid jak na levé, tak na pravé straně, aby mohla být dokončena obecná rozprava.

 

Poslankyně Jana Černochová: Navrhovala jsem určité navýšení finanční odměny pro příslušníky aktivní zálohy a rovněž pro studenty vysokých škol, kteří se do aktivní zálohy přihlásí. To byl vlastně i návrh ministerstva, které chtělo v tom svém návrhu motivovat zejména studenty vysokých škol. Nad tímto návrhem jsme tehdy ve výboru pro obranu nenalezli shodu. Navrhovala jsem částku vyšší, nakonec jsme se s panem ministrem obrany dohodli na určitém kompromisu. Konkrétně navrhuji zvýšení služného pro příslušníky aktivní zálohy z 12 tisíc na 18 tisíc ročně a studentům vysokých škol do 26 let věku by v prvním roce závazku byla tato částka zvýšena ještě o 6 tisíc korun. Tím důvodem je naše společná snaha motivovat studenty ke službě v aktivní záloze a pak eventuálně ke službě v profesionální armádě, protože doplňování armády mladými a hlavně vzdělanými lidmi je jeden z klíčových úkolů, který před námi stojí.

Další můj pozměňovací návrh obsahuje poskytování náhrady mzdy z rozpočtu Ministerstva obrany vojákovi v záloze při propuštění z činné služby, tedy z vojenského cvičení operačního nasazení z důvodu dočasné neschopnosti k výkonu služby. Předložený pozměňovací návrh zachovává současný stav vůči zaměstnavateli vojáka a navíc zjednodušuje celý systém, protože voják už nebude muset dokládat svou mzdu nebo plat a obdrží náhradu podle výše svého služného, a to v nezkrácené výši.

Po ukončení obecné rozpravy si v podrobné rozpravě dovolím tedy načíst tyto pozměňovací návrhy, které jsem vám představila v obecné rozpravě. Děkuji vám za pozornost. Měla jsem toho připraveného mnohem víc, ale je mi jasné, že tlak na to, abychom projednali tyto body, je velký, takže si to nechám na třetí čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se, kdo další v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Paní zpravodajka asi také nemá zájem o závěrečné slovo. Otevírám rozpravu podrobnou, první je přihlášená paní poslankyně Jana Černochová. Prosím v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod číslem 3231 a který jsem zde představila v rámci obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Antonín Seďa v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já se chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 3035, ve kterém jsou uvedeny písemné pozměňovací návrhy k tisku 456, s jedním doplněním. Omylem se přidal text, takže v bodě 2 pozměňovacího návrhu... Ten bod 2 zní: § 25 Příplatek za službu v zahraničí se zrušuje, ostatní body se přečíslují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Pokud nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Ve druhém čtení nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat nyní ve druhém čtení, a proto končím tento bod.

Ještě mi dovolte načíst nové omluvy. Paní poslankyně Golasowská od 18 do 19 hodin, pan předseda Hamáček se omlouvá do konce jednacího dne a dál se omlouvá pan místopředseda Bartošek. Ostatní omluvy snad byly načteny, abych je neopakoval, ale tyto věci jsem číst musel.

Máme před sebou tři minuty a v tom případě nevím, jestli mám začínat bod vládní tisk číslo 502. Neučiním tak, protože... No, mohu tak učinit. Pan předseda klubu ODS, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dělám to nerad. Zase budeme něco řešit za vládní koalici. Ale fakt si tu knížku (ukazuje jednací řád) už někdy přečtěte, máte ji všichni. Pokud nebudeme hlasovat, můžeme jednat. Pane ministře, můžete klidně k tomu mikrofonu mít úvodní slovo. Přečtěte si jednací řád. Ale nemůžeme hlasovat o tom, že budeme jednat, jestli si rozumíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dalším bodem je

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 502/ - druhé čtení

Žádám, aby předložený návrh uvedl ministr obrany Martin Stropnický. Požádám pana kolegu Seďu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP