(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě předseda klubu TOP 09. Jsme mimo debatu - kolegovi Koníčkovi musím říci. (Chce dát procedurální návrh.) Procedurálně? Dobře, procedurální návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem se chtěl mírně ohradit. Hlasovali jsme dvakrát o prodloužení a dvakrát to neprošlo. Vy jste nikdy neměli dost sil na to, abyste si to jako koalice prohlasovali. To, co tady navrhl pan předseda Faltýnek jako alternativní návrh, je něco, co nám přijde slušné, akceptovatelné. Tyto tři zákony jsou vzhledem k současné situaci prioritou nejen koalice, ale i opozice. Já bych tedy chtěl poprosit, aby to pan předseda Faltýnek potvrdil. My jsme ochotni jednat tak dlouho, dokud neprojednáme body 9 a 10, a pak ukončit jednání. To mi přijde slušné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě pan kolega Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Jak říkal pan poslanec Stanjura, ten návrh je nehlasovatelný, ale já ještě řeknu, z jakého důvodu. Pan poslanec Faltýnek nemůže jenom tak říci budeme hlasovat po 19. hodině. Ten návrh se vznáší jménem dvou poslaneckých klubů nebo 40 poslanců a pan poslanec Faltýnek není 40 poslanců ani dva poslanecké kluby. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych prosil podle jednacího řádu o návrh, jak ho, myslím, formuloval pan předseda Kalousek, aby kolega Faltýnek svůj návrh upřesnil, abych o něm mohl dát hlasovat, abych neporušil jednací řád. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji zkušenému kolegovi zleva. Já bych tedy dal konkrétní návrh jménem dvou poslaneckých klubů, ANO a sociální demokracie, po dohodě s kolegou Sklenákem, abychom doprojednali body číslo 10, v podstatě rozjednané body, to znamená stávající bod a bod číslo 10.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan předseda Stanjura. Vy mi opravdu nepomáháte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pět minut. Pane předsedo Faltýnku, tento návrh je také nehlasovatelný. Co to je podle jednacího řádu, abychom doprojednali dva body? Jednací den končí v 19 hodin. Já navrhuji, nechte mluvit pana ministra a paní zpravodajku. Stihneme to. Ten návrh prostě není hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Čekal jsem, že to bude lepší. Nebylo. Nebudu dávat hlasovat. Prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova. Já myslím, že racionálně to zvládnout jde.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte pár slov k návrhu nového zákona, který upřesňuje podmínky pro výkon služby vojáků v aktivní záloze, například i u Vojenského zpravodajství a Vojenské policie. Znamená to, že i vojáci v aktivní záloze budou moci vykonávat službu u těchto složek. Úpravy nároků na motivační odměnu, která se bude týkat pouze denní formy vysokoškolského studia, stanovení věkové hranice pro její poskytování 26 let a dále změny v přístupu k vyřazování z aktivní zálohy v případě těhotných vojákyň na mateřské dovolené, vojáků obecně na rodičovské dovolené. Nebudu zacházet do detailů, protože časová laťka je neúprosná. Věřím, že mě doplní paní zpravodajka. Rovněž u tohoto návrhu zákona je navrhována změna účinnosti, a to z 1. ledna 2016 na 1. července.

Návrh toho zákona považuji za velice důležitou součást celé branné legislativy a osobně ho vnímám jako podstatné zatraktivnění podmínek služby vojáků v záloze a zjednodušení celého systému jejich služby a zcela jinou dimenzi, nebo jiný význam, který vojáci v aktivní záloze budou v příštích letech pro naši armádu mít. Je v tom plný konsenzus také s Generálním štábem Armády České republiky.

Chci poděkovat za mimořádné penzum práce, která byla odvedena paní kolegyní Černochovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 456/1. Žádám zpravodajku paní poslankyni Janu Černochovou, aby nás informovala o jednání výboru a odůvodnila pozměňovací návrhy, které tam padly. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak zde již nastínil pan ministr, stejně jako v případě branného zákona, tak v rámci projednávání zákona o službě vojáků v záloze se výbor pro obranu zabýval předloženými legislativními návrhy opakovaně v několika kolech. Řekla bych, že péče věnovaná této novele a jejím širším dopadům byla opravdu na poměry našeho zákonodárného sboru velice nadstandardní. Nejprve v dubnu proběhla intenzivní věcná diskuse, jejímž cílem bylo soustředění všech podnětů od členů výboru k jednotlivým ustanovením. Já jsem se v tomto období sešla i s několika desítkami členů aktivních záloh, účastnila jsem se i několika vojenských cvičení, abych skutečně tu atmosféru načerpala se vším všudy a hlavně abych se dozvěděla od samotných aktivních záloh, co je trápí a co oni považují za největší problém v jejich výkonu služby, případně co oni považují za problém v tom, že se nám nepodařilo aktivních záloh znáborovat více než ten počet zhruba 1200. V průběhu léta pak byly tyto podněty ve spolupráci s Ministerstvem obrany zpracovány do prvotního návrhu komplexního pozměňovacího návrhu, který byl následně v září znovu diskutován a připomínkován členy výboru. Poté byl vytvořen finální návrh tohoto pozměňovacího návrhu, který výbor projednal a schválil na své 23. schůzi dne 15. října 2015, a přijal následující usnesení:

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany MgA. Martina Stropnického, zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Jany Černochové a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh zákona schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je součástí tohoto usnesení,

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedla příslušné legislativně technické úpravy,

3. pověřuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky,

4. ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pan ministr zde již v rámci svého úvodního slova zmínil hlavní změny, které jsou navrženy v komplexním pozměňovacím návrhu. Jde především o úpravu systému motivačních odměn pro vojáky v záloze, a zejména v aktivní záloze. K této problematice se ještě vyjádřím v rámci obecné rozpravy, abych nezneužívala postavení zpravodajky. (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví.)

Při jednání výboru jsme vedli obrovskou debatu i o nastavení výše odměn pro aktivní zálohy, a to zejména s ohledem na rozdíly v povinnostech, které mají vojáci v aktivní záloze a vojáci v oné nové kategorii jakési dobrovolné zálohy zaváděné branným zákonem, tedy v kategorii dobrovolných branců.

Já bych vás poprosila, kolegyně a kolegové, prosím, projednáváme jeden z nejdůležitějších zákonů naší země... (Poslankyně chvíli vyčkává.)

Dále jde o redefinici ustanovení týkajících se přístupu k vojákům zařazeným v aktivní záloze, konkrétně k vojákyním, ne k vojákům, které ve chvíli, kdy otěhotní, tak nastává taková disproporce mezi vojákyní z povolání a vojákyní v záloze, což není úplně systematické. Vojákyním na mateřské dovolené a obecně k příslušníkům zálohy, abychom z toho nevylučovali ani muže, na rodičovské dovolené, je spousta mužů, kteří jsou na rodičovské dovolené a kteří jsou i v aktivních zálohách - tyto změny jejich rodinných podmínek již nebudou důvodem k ukončení jejich působení v aktivní záloze, pokud se tak sami nerozhodnou, což je cesta správným směrem, protože v minulosti s nimi byl kontrakt ukončen a museli vlastně nastoupit do toho celého kolečka znovu.

Pro úplnost pak ještě doplním, že do návrhu zákona byl vložen paragraf o informacích či registrech, které se budou o vojácích v aktivní záloze vést, a dále že došlo ke zpřesnění mnoha dalších ustanovení souvisejících s průběhem služby vojáků v záloze a jejich nasazení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP