(18.20 hodin)
(pokračuje Klučka)

K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 455. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh zákona schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je obsažen v tisku 455/1. Zároveň pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, a ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ještě vystoupím v podrobné rozpravě, abych upozornil na tento pozměňovací návrh a zařadil ho do systému ke třetímu čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi ráda, že po více než půl roce od opětovného předložení těchto tří velmi důležitých norem se dostáváme dnes do druhého čtení. Ještě jednou vám děkuji, že jste ten návrh podpořili.

Přestože již nemůžeme dohnat to zpoždění, které bylo způsobeno stažením těchto zákonů ze Sněmovny na začátku volebního období, stále platí, že čím dřív budeme tuto legislativu mít přijatou, tím lépe, protože je skutečně velmi nezbytnou a zcela zásadní podmínkou dalšího rozvoje armády a posílení obranyschopnosti naší země. Roční odklad v předložení zákonů jsem považovala a považuji za zbytečný, ale budiž, stalo se. Zbytečné ani kontraproduktivní však určitě nebylo prodloužení lhůty na projednání těchto zákonů ve výborech, na to si pamatujete v létě. Tyto uplynulé měsíce, jak tady říkal pan ministr obrany, byly naopak velmi produktivní, což potvrdí nejen pan ministr, ale všichni kolegové z výboru pro obranu, kdy jsme se scházeli i v letních měsících a trávili řadu hodin nad návrhy, diskutovali jsme konkrétní opatření, paragrafy a podařilo se nám ve spolupráci s Ministerstvem obrany skutečně vychytat řadu nedostatků a chyb.

Za tento přístup jsem velmi ráda a velmi mě těší i to, že po celou dobu projednávání se podařilo jednotlivé změny, jejichž vyjádřením jsou výsledné komplexní pozměňovací návrhy k brannému zákonu, tak i k zákonu o službě vojáků v záloze, to je ten další zákon, který budeme projednávat, že se nám tyto změny podařilo synchronizovat, protože skutečně jeden zákon navazuje na druhý a někdy orientace v tom, když se změní jedno slovíčko a následně se to slovíčko musí zase promítnout do druhého zákona - bylo to velmi složité. Takže děkuji i všem legislativcům, kteří se podíleli na tom, že bylo dodrženo pravidlo respektu k vzájemné provázanosti těchto legislativních norem.

Komplexní pozměňovací návrh, jak o něm hovořil pan zpravodaj i pan ministr, podporuji. Je jistě dobré, že se nám podařilo nakonec přesvědčit předkladatele návrhu zákona, což byla vláda prostřednictvím Ministerstva obrany, ke změně ohledně nejdiskutovanější otázky. Ta otázka byla zavedení takzvaných povinných, bohužel však papírových odvodů, které jsem, jak jistě víte, od začátku vnímala a kritizovala jako nadbytečné, bezúčelné a neproduktivní. Přestože by odvody v určité podobě v návrhu zákona měly zůstat a zůstaly, budou nyní založeny na dobrovolné bázi, a i když ani to nepovažuji já osobně za úplně šťastné, smířila jsem se s tím. Nepovažuji to za šťastné, protože bych byla raději, kdybychom se plně soustředili na profesionální armádu a na aktivní zálohy. Na druhou stranu dobrovolné zapojení občanů vnímám jako nějaké gesto, jako něco, co může symbolizovat jejich vůli postavit se za svoji vlast, a proto jsem tedy nekritizovala tu dobrovolnost, která se ale netýkala těch papírových odvodů, ale je to vlastně nový institut nové formy zálohy.

Jako zpravodajka zákona o službě vojáků v záloze, který zde budeme projednávat následně, a jako zastánce dobudování a rozvoje funkční aktivní zálohy, která bude skutečně spolehlivou a dobře připravenou složkou k doplnění profesionálního vojska, jsem se v rámci projednávání branného zákona zapojila do diskuse zejména ve věcech, které se týkaly vojáků v aktivní záloze. Mým cílem bylo zejména to, aby oba tyto zákony byly skutečně zákony motivační, chcete-li, mohu používat slovo náborové. Protože skutečně jak naše armáda, tak aktivní zálohy se potýkají s masivním nedostatkem lidí. Není to jenom o tom zákoně. Je to i o tom, že zdravotní vyhláška, která před několika lety začala platit, je vlastně stále velmi přísná. V žádném případě netvrdím, že bychom chtěli mít v elitních jednotkách, v některých speciálních jednotkách někoho, kdo na tom zdravotně není úplně dobře, to netvrdím. Na druhou stranu v rámci logistiky se mohou pohybovat jistě i lidé, kteří mají brýle nebo mají ploché nohy, a to do stávajícího znění vyhlášky, která platila, bohužel nebylo možné, aby tito lidé prošli tvrdým řízením u lékařů. Tady jsem velmi ráda a děkuji za to, že se panu ministrovi podařilo přesvědčit lékaře, kteří s tím v minulosti měli problém a bojovali o to, aby to i nadále byl jenom stupeň A a nebyly tam další možnosti a varianty.

Když se vrátím zpátky k zákonu brannému a zákonu o aktivních zálohách, tak bych upozornila na to, že se v rámci podrobné rozpravy ještě přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Ne proto, že by nezazněly na výboru pro obranu, na výboru pro obranu jsme je diskutovali, ale v tu chvíli, kdy jsme je diskutovali, tak nezaznělo úplně jednoznačně z resortu Ministerstva obrany, jestli je možné návrh přijmout a nezpůsobí to nějaký problém. Teď už víme, že to žádný problém nezpůsobí, naopak to pomůže právě v té náborovosti a v motivaci lidí, kteří možná dneska stojí před rozhodnutím, jestli se vydají na cestu ať už profesionálního vojáka, nebo vojáka v aktivní záloze.

Mé návrhy se oba týkají narovnání podmínek pro službu vojáků z povolání a vojáků v záloze, protože mi přijde fér srovnat podmínky v oblasti zdravotní péče. Díky tomu by vojáci v aktivní záloze, kteří se dobrovolně rozhodnou pro pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny, měli po dobu svého zařazení nárok na úhradu takzvaných doplatků a preventivní péče ze strany Ministerstva obrany. Rozdíl by i nadále zůstal pouze v tom, že zatímco vojáci z povolání mají povinnost pojistit se u Vojenské zdravotní pojišťovny, vojáci v aktivní záloze by neměli povinnost, ale mohli by se do této pojišťovny přihlásit dobrovolně.

Důvodů k této změně mě vedla celá řada. Vyjmenuji ty nejhlavnější. Platí, že Vojenská zdravotní pojišťovna na rozdíl od ostatních zdravotních pojišťoven v důsledku svého specifického charakteru chrání také utajované informace podle zvláštních právních předpisů týkající se jejich klientů, což obzvlášť v dnešní době může být aktuální téma. Druhý argument, který vám sem předkládám, je ten, že jistě je v zájmu armády a Ministerstva obrany, aby zdravotní stav aktivních záloh byl co nejlepší. A kde může být lepší, než když budou pod drobnohledem vojenských lékařů? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP