(17.30 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslankyň a poslanců. Prosím o nastavení potřebného kvora. Už se tak stalo.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění, v kterém byl postoupení Senátu, podle sněmovního tisku 42/11."

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 26, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

(Potlesk.)

 

Ještě se omlouvám, ještě tu mám doprovodné usnesení, které navrhl pan poslanec Opálka. Není tomu tak. Končím tedy projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i panu senátorovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 276/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 276/7. Vítám mezi námi senátora Iva Valentu.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřila paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane senátore.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, paní ministryně. Prosím všechny, aby přenesli své rozhovory do předsálí, a vás, abyste pokračovala, až tady nastane ticho. Děkuji.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Dovolte mi, abych nejprve shrnula celý legislativní proces projednávání této novely v Senátu Parlamentu ČR. 14. října proběhlo jednání ústavněprávního výboru Senátu České republiky, který přijal usnesení, ve kterém navrhuje Senátu vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. 20. října se uskutečnilo jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR, který přijal usnesení, ve kterém doporučuje Senátu vrátit tento návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Pozměňovací návrhy obou výborů jsou obsahově shodné. Dva dny poté, 22. října 2015, proběhla 13. schůze Senátu Parlamentu ČR, na které bylo přijato usnesení, v kterém Senát vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

Já bych se ráda vyjádřila k situaci, která nastala po projednání návrhu zákona ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou ČR. V úvodu bych ráda zmínila, že cílem novely, kterou zpracovalo ministerstvo pro místní rozvoj, je ochrana spotřebitele.

Ministerstvo obdrželo po třetím čtení, které bylo v září tohoto roku, oznámení o výpovědích pojistných smluv, jakož i informace, že pojišťovny nebudou uzavírat nové pojistné smlouvy s cestovními kancelářemi a rovněž nebudou s cestovními kancelářemi prodlužovat pojistné smlouvy stávající. Ráda bych jenom doplnila, že se jedná o šest pojišťoven na našem trhu. K tomuto kroku pojišťovny přistoupily za platného znění zákona vyloženého nálezem Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2015, kdy Ústavní soud potvrdil, že cestující má nárok na plné vrácení vložených prostředků bez ohledu na stanovený limit pojistného plnění. Ústavní soud tedy potvrdil nezbytnost použití eurokonformního výkladu zákona číslo 159/1999 Sb. Žádný z poslaneckých návrhů předložených v druhém čtení by tedy nastalou situaci neřešil.

Ministerstvo v rámci této situace začalo okamžitě činit patřičné kroky tak, aby odvrátilo bezprostředně hrozící nebezpečí, které spočívalo v ukončení hospodářské činnosti cestovních kanceláří, jelikož povinné pojištění záruky pro případ úpadku je jednou z nutných náležitostí pro koncesovanou živnost, tzv. provozování cestovní kanceláře. Výsledkem byla shoda se zněním pozměňovacího návrhu, který se týkal úpravy povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. S tímto návrhem vyslovili souhlas zástupci Asociace pojišťoven, Asociace cestovních kanceláří, Ministerstva financí i České národní banky.

Pozměňovací návrh zakotvuje odpovědnost jak pro cestovní kancelář, tak pro pojišťovnu za sjednání výše limitu pojistného plnění. To znamená, že cestovní kancelář je povinna vždy hlásit pojišťovně změnu pojistného rizika. Novela zákona vymezuje rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře, na které jsou navázány správní delikty. Cestovní kancelář je tedy povinna udržovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré oprávněné nároky zákazníků, ale zároveň nesmí prodat žádný zájezd, který by nebyl krytý pojištěním pro případ úpadku.

Ministerstvo vnímá potřebu vytvoření garančního schématu, resp. fondu, v brzké době i v rámci implementace nové evropské směrnice, která v průběhu dalších dní i týdnů bude k dispozici. Ráda bych dále uvedla, že cílem předkládané novely je upravit pouze ustanovení zákona, která aktuálně vyžadují změnu. Zásadnější revizi zákona právě předložíme do konce roku 2017, kdy musí být v účinnosti v rámci implementace evropské směrnice.

Závěrem bych si dovolila shrnout hlavní cíle této novely, mezi které patří především ochrana spotřebitele v případě úpadku cestovní kanceláře, uvedení zákona do souladu s občanským a živnostenským zákonem a také eliminace podvodného jednání ze strany cestovní kanceláře. Ráda bych vás požádala o schválení senátního návrhu této novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ptám se, jestli se k předloženému návrhu Senátu chce vyjádřit zpravodajka garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Martina Berdychová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane předsedající, pane senátore, dámy a pánové, jako zpravodajka podporuji přijetí tohoto tisku ve znění pozměňovacího návrhu, jak nám ho předložil Senát, protože to vnímám jako jediné možné řešení v současné situaci, které zajistí, aby byla nadále neohrožena činnost cestovních kanceláří. Senátní návrh je kompromis, který řeší nastalou situaci v činnosti cestovních kanceláří, které pojišťovny přestaly proti úpadku pojišťovat, či uzavírat nebo prodlužovat uzavřené smlouvy. Cestovním kancelářím hrozí, že budou muset ukončit svoji podnikatelskou činnost.

Jenom nesouhlasím se zněním v důvodové zprávě, které se týká konstatování, že zákon, který jsme přijali ve Sněmovně, není v souladu se zákonem o pojišťovnictví a pojišťovnám hrozí sankce od České národní banky. My jsem se touto novelou zákona zabývali dlouho v podvýboru pro cestovní ruch. Zástupci České národní banky byli vždy tomu projednání přítomni. Dneska jsem si tu skutečnost ověřovala. To, že by zákon byl v rozporu se zákonem o pojišťovnictví, není důvodem, proč pojišťovny přestaly pojišťovat. Přesto souhlasím s tím, abychom tento zákon přijali ve znění senátního pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Martině Berdychové. Ptám se, jestli ještě zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Michal Kučera má zájem. Nemá zájem o slovo. Otevírám tedy rozpravu, v které jako první vystoupí pan senátor Ivo Valenta. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Ivo Valenta: Dobrý večer, pane místopředsedo, dobrý večer, paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi z tohoto místa prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat za možnost vystoupit zde na plénu Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že vám mohu představit návrh zákona o cestovním ruchu v podobě, která je zcela jistě pozitivním počinem pro občany této země, pro klienty všech cestovních kanceláří, kteří přišli o své finanční prostředky kvůli jejich krachu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP