(14.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka o tom, že budeme dnes jednat po 19. i 21. hodině, a to v hlasování pořadové číslo 15, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 15, z přítomných 174, pro 87, proti 73. Návrh nebyl přijat. (Potlesk a velký smích zprava.) Prosím sněmovnu o klid!

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu programu schůze s těmi pozměňovacími návrhy, které byly přijaty Poslaneckou sněmovnou, a to v hlasování pořadové číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení pořadu schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 16. Z přítomných 175 pro 162, proti 1. Pořad schůze byl schválen a budeme se jím řídit. (Velký hluk v sále.)

 

Ještě předtím, než zahájím první schválený bod, dovolte mi, abych konstatoval omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny z jednání Poslanecké sněmovny. Ve dnech 24. až 27. listopadu z důvodu zahraniční cesty se omlouvá pan poslanec Jiří Mihola.

 

Předtím, než začnu jednání o pevně zařazených bodech, mi dovolte vzhledem k tomu, že jde o návrhy zákonů vrácené Senátem, abych vás požádal na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Jaromíru Strnadovi, Janu Hajdovi, Ivu Valentovi a Radko Martínkovi.

Informace o pozměňovacích návrzích ze Senátu vám byly rozdány do vaší pošty. Než dám hlasovat o vystoupení senátorů, ještě jednou žádám sněmovnu o klid! Ptám se pana poslance Kalouska a paní poslankyně Fischerové, jestli se hlásí k faktické poznámce. Není tomu tak.

 

A protože už je potřebný klid, rozhodneme o přítomnosti a právu hovořit senátoru Jaromíru Strnadovi, Janu Hajdovi, Ivu Valentovi a Radko Martínkovi v hlasování číslo 17, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 17. Z přítomných 174 pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že páni senátoři budou vystupovat v rozpravě tak, jak se přihlásí.

 

Nyní budeme projednávat první vrácený návrh zákona a tím je

1.
Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
/sněmovní tisk 42/11/ - vrácený Senátem

Návrh zákona Senát vrátil s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 42/12. Vítám mezi námi pana senátora Jaromíra Strnada. Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujal místo i navrhovatel pan poslanec Jan Farský. Žádám o to, aby se připravili zpravodajové garančního výboru Jan Chvojka, ústavněprávní výbor, další zpravodaj je za hospodářský výbor Jan Birke, za kontrolní výbor pan poslanec Martin Novotný a za výbor pro veřejnou správu pan poslanec Jiří Petrů.

Nyní žádám zástupce navrhovatele, aby se vyjádřil k usnesení Senátu a k pozměňovacím návrhům. Pan poslanec Farský má slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je na programu zákon o registru smluv a nejspíš dnes naposledy. Přesto nevyužiji té situace k dlouhému proslovu, ale pokusím se být maximálně stručný.

Máme před sebou hlasování, které má v podstatě tři možnosti, jak může skončit. Jedno je, že v prvním hlasování schválíme senátní návrh, nebo v druhém hlasování přehlasujeme Senát a setrváme na sněmovním znění, a nebo že neschválíme vůbec nic. Já se pokusím jenom ve zkratce shrnout, co je z mého pohledu obsahem senátního návrhu s pozměňovacími návrhy. Sněmovní verzi nebudu dlouho představovat, tu znáte. A zároveň zhodnotím ty z těchto verzí, které jsou nejvhodnější, příp. pro které bych nedoporučoval vůbec hlasovat.

První a dobrá zpráva pro Poslaneckou sněmovnu, bych řekl, je ta, že Senát v tisku, který odešel do Senátu ve znění, které schválila Poslanecká sněmovna, nenašel legislativní chyby, které by vedly k tomu, že zákon by byl nějakým způsobem nefunkční. Je tam pouze jedna oprava, kdy vypouští slova faktury a objednávky, která v jednom z pozměňovacích návrhů, který zde byl schválen, zůstala, ale ta, pokud v zákoně zůstanou, nepůsobí žádný problém, nepůsobí žádný rozpor. Jsou to slova, která tam jsou jednoduše navíc.

Co se týká návrhu, který projednal a schválil Senát, k němu mám jednu zásadní výhradu. Ve stručnosti tu, že už to není registr smluv. Protože tu základní a od začátku propagovanou vlastnost zákona o registru smluv, ten šém, který mu dává funkčnost a samovymahatelnost, tu neplatnost nezveřejněných smluv, tu z toho Senát vyňal. Vyňal ji a nahradil ji dohledem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, což je opatření, které možná zapadá do funkční představy našeho právního řádu, do představy toho, že všechno za nás vyřeší úřady a kontrola a dohledy, ale určitě nezapadá do funkčnosti registru smluv.

V případě, že by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže měl vykonávat dohled nad statisíci, a dokonce i miliony smluv, a to i nad těmi - a zvláště nad těmi, které se v registru vůbec neobjeví, a tyto dohledávat, tak si troufám říct, že by tuto svoji činnost nedokázal nikdy naplnit. To znamená, že vynětím základní podmínky nezveřejněná smlouva neplatí, už to není registr smluv.

Druhá problematická oblast, která tam je, se týká definice, že se zveřejňují pouze smlouvy, ve kterých je nakládáno s veřejnými prostředky. Ale to vymezení je tak vágní, že by způsobilo dost nejasnost v tom, které smlouvy ještě jsou a obsahují veřejné prostředky a které už je neobsahují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP