Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

142.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou
a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava,
podepsaná dne 29. září 2015 ve Vídni
/sněmovní tisk 645/ - prvé čtení

Nyní prosím, aby úvodní slovo přednesl místo ministra vnitra Milana Chovance z pověření vlády pan ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, účelem předkládané smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava je pevné ukotvení bodu styku státních hranic těchto tří států. Trojstátní hraniční bod se nachází v korytě řeky Moravy v prostoru zaústění řeky Dyje. V současné době je pohyblivý, stejně jako státní hranice s Rakouskou republikou na řece Dyji. V dotčeném úseku probíhají střednicí toku Dyje. Státní hranice se Slovenskou republikou jsou pak od 1. dubna 2011 nepohyblivé v celé délce s výjimkou úseku přiléhajícího k trojstátnímu hraničnímu bodu. Jedná se cca o 60 metrů, kde probíhají střednicí toku Moravy.

Koncept pohyblivých státních hranic na hraničních vodních tocích je v současné době překonaný. Česká strana má zájem upravit postupně smlouvy o společných státních hranicích se sousedními státy tak, aby byly státní hranice nepohyblivé po celé délce. Ukotvení bodu styku státních hranic s Rakouskem a Slovenskem je podmínkou pro realizaci tohoto záměru. Smlouva vychází ze současné polohy trojstátního hraničního bodu, nedojde tedy ke změně průběhu státních hranic.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za uvedení. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec René Číp. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji panu ministrovi za zevrubnou prezentaci předmětné smlouvy a ještě bych rád zdůraznil, že text smlouvy vychází ze současné polohy trojstátního bodu, která je zachycena v protokolu z roku 1995. Sjednáním smlouvy tedy nedochází ke změně státních hranic, k přírůstku nebo úbytku státního území. Proto není zapotřebí přijetí ústavního zákona o změně průběhu státních hranic podle čl. 11 ústavního zákona č. 1 z roku 1993 Sb.

Závěrem navrhuji jako zpravodaj přikázání předmětného tisku zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova, není zájem. A budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 76, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 1, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP