Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

127.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014
/sněmovní tisk 318/ - druhé čtení

Prosím nyní, aby smlouvu představil a uvedl ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda byla podepsána dne 31. července 2014 v Monaku. Za Českou republiku ji podepsala velvyslankyně České republiky Marie Chatardová, za vládu Monackého knížectví ministr zahraničních věcí pan José Badia.

Dosavadní jednání s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem vyústila ve 14 konečných návrhů textů tohoto typu mezinárodních smluv, které následně prochází legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo už 9 dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv.

Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání. Jde o daně z příjmu a daně z převodu majetku, respektive nemovitostí. Z dohod je vyčleněna DPH, neboť Monako je v celní unii s Francií a v oblasti DPH se řídí předpisy Evropské unie, a to při výměně informací. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti.

Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popřípadě k vyšetřování nebo trestnímu stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem nezahrnuje spolupráci při získávání důkazů, která je v trestních věcech vyhrazena justičním orgánům. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí.

Od uplatňování dohody lze očekávat možnost českých daňových správců doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, a také zvýšení daňové disciplíny tuzemských rezidentů do budoucna. Sjednání této dohody by mělo přispět k příznivému fiskálnímu dopadu na příjmy České republiky a k zvýšení prevence finanční kriminality obecně. Doporučuji proto vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Usnesení zahraničního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 318/2. Návrh iniciativně projednal i rozpočtový výbor. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 318/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Pavel Šrámek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych přečetl usnesení zahraničního výboru z 19. schůze ze dne 9. června 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014, sněmovní tisk 318.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Mgr. Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance René Čípa. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, i rozpočtový výbor předmětnou smlouvu projednal a na své 15. schůzi se usnesl a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji, otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu, není zájem o závěrečná slova.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Každý ví, o čem hlasuje, není potřeba opakovat znovu usnesení. Je to tak?

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 77, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP