Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

141.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 641/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Mauricijské republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu mauricijské strany se v listopadu 2014 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Vláda České republiky vyslovila s jednáním dohody souhlas svým usnesením v červnu roku 2015. Následně byla v srpnu 2015 dohoda podepsána.

Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom musím konstatovat, že pan ministr už tady všechno sdělil, takže dovolte mi jenom, abych zopakovala, aby tento vládní návrh na ratifikaci dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě byl přikázán zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu, není zájem o závěrečná slova a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má prosím někdo nějaký jiný návrh? Jestliže ne, přistoupíme k hlasování.

Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 75, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP