Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

140.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím
ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015
/sněmovní tisk 594/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je velký hluk.) Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech. Dne 29. června 2015 ji za Českou republiku podepsala paní Jana Reinišová, mimořádná zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Nizozemském království včetně ostrova Aruba, ostrova Curacao a ostrova Svatý Martin a pan Alfonso Boekhoudt zplnomocněný zástupce Aruby při nizozemské vládě.

Ministerstvo financí od roku 2010 ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím sjednává s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem dohody o výměně informací pro daňové účely. Prozatím tato jednání vyústila v 14 konkrétních návrhů textů, které následně procházejí legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo už 9 dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv.

Sjednávání dohody proběhlo na základě vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrhu dohody o výměně informací v daňových záležitostech, které byly schváleny usnesením vlády č. 227 ze dne 22. března 2010. Navrhovaná dohoda plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu daňových informací. Předmětem dohody jsou daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání, to je v České republice daně všeho druhu a pojmenování a v Arubě daně všeho druhu a pojmenování včetně spotřebních daní. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popřípadě k vyšetřování nebo trestnímu stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem mohou být poskytnuté informace použity v trestním řízení pouze jako operativní informace. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. (V sále je velký hluk.)

Schválení dohody, na jejímž základě se bude uskutečňovat mezinárodní výměna daňových informací s jurisdikcemi doposud považovanými za daňové ráje, je velmi žádoucí, neboť lze očekávat pozitivní dopad především na daňové výnosy státního rozpočtu České republiky, a to vlivem efektivního snížení daňových úniků. Dohody působí také jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, domnívám se, že tento vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015, pan vicepremiér a ministr financí řekl dostatečné množství informací a já vás tímto jenom chci požádat, abyste souhlasili s tím, aby tato záležitost byla projednána v zahraničním výboru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 74, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu smlouvy.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP