Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

139.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
(COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě
/sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

Než udělím slovo panu ministrovi dopravy Danu Ťokovi, požádám vás o souhlas se změnou zpravodaje, protože pan zpravodaj původně navržený Jaroslav Foldyna není přítomen a zpravodajskou zprávu přednese pan poslanec Stupčuk nebo Holík. (Poslanec Stupčuk volá: Holík.) Holík. Dobře. Takže pan poslanec Holík.

 

Souhlasíte, aby pan kolega Holík byl zpravodajem pro první čtení? Kdo je pro? Hlasování číslo 72. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 72, z přítomných 135 pro 112, proti nikdo.

 

Udělali jsme změnu zpravodaje a prosím pana ministra Dana Ťoka, aby přednesl vládní návrh usnesení.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před sebou máte návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě COTIF a na odvolání výhrady České republiky k této úmluvě. Česká republika je členským státem úmluvy už od jejího vzniku. V roce 1999 byla úmluva novelizována, avšak dalších sedm let trvalo, než ji ratifikoval dostatečný počet států a mohla tak nabýt účinnosti. Mezitím však Evropská unie zdokonalila své vlastní právo regulující některé oblasti železniční dopravy. Členské státy COTIF, které jsou současně členy Evropské unie, tak musely na základě Smlouvy o fungování EU dát přednost právu evropskému, a proto byly nuceny učinit výhradu k aplikaci některých částí úmluvy. V roce 2009 proto byla přijata euronovela úmluvy, která oba právní režimy sjednotila.

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se tedy předkládá ke schválení návrh ratifikace této novely úmluvy a současně návrh na odvolání výhrady České republiky k úmluvě. Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu ministrovi dopravy. A nyní prosím, aby se ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Pavel Holík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a na odvolání výhrady České republiky k této úmluvě. Jedná se o první čtení a prosím, aby tento tisk byl přikázán k projednání v zahraničním výboru. Děkuji vám za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo, prosím, jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 73, přihlášeno je 134 poslanců a poslankyň, pro 118, proti 1. Návrh byl přijat a konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP